Республиканские конференции

Сотрудники института участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

2023

IV Международная научная конференция студентов и молодых исследователей, посвященная 100-летию Г.Алиева, Бакинская Высшая Школа Нефти, Баку, Азербайджан, 12 апреля 2023 г.

 1. Benzalaseton əsasında alınmış ketosulfidlərin korroziya inhibitoru kimi tədqiqi
  Kazımov V.M., Məcdi N.S.,Vahidzadə L.K.
  Konfrans materialları s. 524
 2.  C8— karbon turşusunun allil efirinin stirol və butilmetakrilatla üçlü birgəpolimeri sürtkü yağlarina özlülük aşqari kimi
  L.Kazımzadə, C. Həmidova
  Konfrans materialları s. 562
 3. Фосфорсодержащие эфиры пропаргилового ряда в качечтве ингибиторов коррозии стали в соляной кислоте
  М.И.Шатирова, Я.Г.Авдеев, У.Ш.Джафарова
  Konfrans materialları s.519
 4. Asetilen sıra qlisid efirləri qiymətli bakterislərdir
  U.Ş.Cəfərova, M.İ.Şatirova
  Konfrans materialları s.560
 5.  Pirazol əsasında Ni-liqand kompleksinin alınması və inhibitor fəallığı
  Fidan Rəhimova, Əfsun Sucayev, İbadulla Mahmudov
  Konfrans materialları s.479
 6. Butilakrilatin  xlorsulfamid  törəməsinin sintezinin bəzi xüsusiyyətləri
  Lale Zeynalova
  Konfrans materialları s.482
 7.  Sulfaminometilfenollarin sintezinin bəzi xüsusiyyətləri
  Şahanə Nəzərli
  Konfrans materialları s.480
 8. Bioloji  parçalana bilən  plastik sürtkülərin alınması
  Leyla Səfərova
  Konfrans materialları s.403
 9.  Abşeron yarimadasinin neft və lay suyu nümunələrində mikroorqanizmlərin miqdarinin müqayisəsi
  Qəhrəmanova K.R, Məmmədova P.Ş, Alməmmədova A.E, Əminova B.M
  Konfrans materialları s. 426

 

VII Международная научная конференция молодых ученых, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Бакинский инженерный университет, Хырдалан, Азербайджан, 28-29 апреля 2023 г.

 1. Zn-liqand kompleksinin sintezi və bioloji fəallığının tədqiqi
  Bəyim İbrahimova, İbadulla Mahmudov, Yusif Abdullayev, Əfsun Sucayev, Gülgün Babalı
  Konfrans materialları s.
 2. Butilakrilat və xloramin-B əsasinda alınmış çoxfunksiyalı sulfamidlərin antimikrob xassələri
  Sevgili Məmmədova, Lale Zeynalova
  Konfrans materialları s.         Məqalə
 3.  Plastik sürtkülərin bitki  yağlarina əsaslanan tədqiqatlari
  Leyla Səfərova,Vaqif Fərzəliyev, Sevgili Məmmədova,Eldar Əliyev,Nina Ladoxina
  Konfrans materialları s.             Məqalə
 4.  Biosidlər vasitəsilə sürtkü yağlarının mikrobioloji zədələnmədən mühafizəsi
  Əliyev F.Y., Cavadova H.Ə., Cəfərova İ.A.
  Konfrans materialları s.
 5.  Tərkibində sulfamid qrupu olan fenol efirlərinin sintezi
  Gülnar Məmmədova
  Konfrans materialları s.             Məqalə

 

II Республиканская научная конференция докторантов, магистров и молодых исследователей на тему «Химия и химическая технология», посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Бакинский Государственный Университет, 04-05 мая 2023 г.

 1. Salisil aldehidinin azometin törəməsi və onun metal komplekslərinin sintetik yağda inhibitor kimi tədqiqi
  Qədirov Ə.Ə. Nağıyeva E.Ə. Nəsirova S.İ.
  Konfrans materialları s. 12
 2. Этерификация 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана этиленхлоргидрином
  Osmanova S.,Садыгова А.
  Konfrans materialları s. 123
 3. Ali karbon turşularinin allil efirlərinin bəzi vinil monomerləri ilə birgə polimerləri özlülük aşqarlari kimi
  L.Kazımzadə,C. Həmidova
  Konfrans materialları s. 62-64
 4. Norbornenil fraqmentli asetilen sıra ikili aminlər neft hasilatı üçün qiymətli bakterislərdir
  U.Ş.Cəfərova, M.İ.Şatirova
  Konfrans materialları s. 94-95
 5. Cu-liqand kompleksinin sintezi və antioksidant fəallığının tədqiqi
  F.M.Rəhimov, İ.H.Mahmudov, Y.Ə.Abdullayev, Ə.R.Sucayev
  Konfrans materialları s. 208
 6. Fəza çətinlikli tsiklik birləşmələrin komplekslərinin sintezi və biosid xassəsinin tədqiqi
  Mənsurə Hüseynova, Şövqiyyə Həmidova, Solmaz Əfəndiyeva ,Səbinə İsmayılova
  Konfrans materialları s.22
 7. N,N′-bis-(2-hidroksibenzil)-benzidinin Zn(II) kompleksinin flüorosent intensivliyi
  Mənsurə Hüseynova, Səbinə İsmayılova, Əjdər Məcidov
  Konfrans materialları s.150
 8.  Kükürdləşmiş bitki yağlari əsasinda plastik sürtkülərin alinmasi
  Leyla Səfərova, Vaqif Fərzəliyev
  Konfrans materialları s.137
 9. Merkaptosirkə turşusu efirlərinin darçın aldehidi ilə qarşılıqlı təsiri
  Q.Z.Huseynov, M.N.İsmayılova, M.Ə.Mirzəyeva
  Konfrans materialları s.61

 

Конференция на тему «Нефтехимия, полифункциональные мономеры, олигомеры и синтез полимеров», посвященная 90-летию со дня рождения С.М.Алиева, 22 июня 2023 г.

 1. Formaldehid əsasinda ilkin maddələr kimi hidroksimetil efirlərinin alinmasi
  N.N.Novotorjina, A.R.Sucayev, Ş.K.Kazımzadə, M.R.Səfərova, Q.A.Qəhrəmanova, İ.P.İsmayılov, Y.S.Mustafayeva
  Konfrans materialları s. 78
 2. Fenol törəmələri əsasinda bitsiklik sulfamidlərin sintezi
  K.T.Əsgərova, E.Y.Əliyev, V.H.Məmmədov
  Konfrans materialları s. 85
 3. Ali karbon turşularinin allil efirlərinin bəzi vinilmonomerləri ilə ikili və üçlü birgə polimerləriözlülük aşqarlari kimi
  L.K.Kazımzadə, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, N.C.Hüseynova
  Konfrans materialları s. 204
 4. Sürtkü kompozisiyasi
  E.Ə.Nağiyeva, Ə.Ə.Qədirov
  Konfrans materialları s. 127-128
 5. Norbornenil fraqmentli asetilen sirasi birləşmələr neft hasilati üçün qiymətli bakterisid kimi
  U.Ş.Cəfərova, M.İ.Şatirova, İ.M.Eyvazova, N.A.Əliyev, G.S.Kazımova
  Konfrans materialları s. 126
 6. О реакции эфиров меркаптоуксусной кислоты с эфирами непредельных кислот и  α-хлорэфирами
  К.З.Гусейнов, И.М.Эйвазова, Н.А.Алиев, Л.Р.Махмудова, У.Ш.Джафарова, З.Б.Кулиева
  Konfrans materialları s. 72
 7. Benzalasetonun yeni kükürdlü törəmələri və onlarin korroziya inhibitoru kimi tədqiqi
  V.M.Kazımov, N.S.Məcdi, M.Ə.Mirzəyeva, L.K.Vahidzadə, S.F.Məlikova
  Konfrans materialları s. 70
 8. Sürtkü yağlarinin özlülük-temperatur xassələrinin yaxşilaşdirilmasinda polimetakrilat tipli özlülük aşqarlarinin tədqiqi
  H.Ə.Cavadova, G.Q.Yusifzadə, Hüseynova A.Ə., T.A.Dadaşova, Z.K.Məhərrəmova
  Konfrans materialları s. 186
 9. Neft və neft məhsullarina mikroorqanizmlərin təsiri
  A.E. Alməmmədova, P.Ş.Məmmədova, K.R.Qəhrəmanova, T.M.İbrahimova, G.A.Məmmədova
  Konfrans materialları s. 69
 10. Viscoplex seriyali özlülük aşqarlarinin aşaği temperatur xassələrinin təyini
  Y.B.Ramazanova, A.R.Yusifova, T.İ.Şamilzadə, R.H.Əliyeva
  Konfrans materialları s. 148
 11. Cинтез 3-органилоксиметилтетрагидро-1,3-оксазинов и исследование их антимикробных свойств
  В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К.  Солтанова, Л.М. Шахгельдиева, Г.М. Кулиева,   Н.А. Алиева, Л.Р. Сафарова
  Konfrans materialları s. 67
 12. Bəzi disulfitlərin sürtkü yağlarında antioksidant xassələrinintədqiqi
  F.Y. Əliyev, S.M. Əzizova, N.R. Babayev, P.Ş. Məmmədova
  Konfrans materialları s. 95
 13. Biosidlər əsasında sürtkü yağlarının biodavamlı yeni aşqar kompozisiyalarının yaradılması
  F.Y. Əliyev, H.Ə. Cavadova, İ.A. Cəfərova
  Konfrans materialları s. 115
 14. Sythesis and DFT stydy of complex compounds of nickel
  Nastaran Sadeghian, Shahla Tahirli, Sitara Veysova, Afsun Sujayev, Famil chigarov, Parham taslimi
  Konfrans materialları s. 131
 15. Синтез гетероциклических мономеров на основе производных пиррола
  М.И. Шатирова, Э.Г. Искендерова, А.О. Алиева, У.Ш.Джафарова
  Konfrans materialları s. 212

 

Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук», Гянджинский государственный университет,05-06 мая 2023 г.

 1. p-Toluolsulfonamidometildibutilborat yağlayici-soyuducu mayelərə bakterisid aşqar kimi
  Novotorjina N.N., Kazımzadə Ş.K., İsmayılova G.G., Qəhrəmanova Q.A., Quliyeva Q.M., Mustafayeva Y.S.
  Konfrans materialları s.279
 2. Müxtəlif qələvili  kalsium sulfonatlarinin alinmasi və tədqiqi
  Salmanova K.Ə., doktorant, Güləliyev İ.C., t.ü.f.d., Sədirzadə İ.Ə., mühəndis. Konfrans materialları s. 281
 3. 3,2-Epoksipropilmorfolinin ikili  aminlərlə reaksiyasindan yeni birləşmələrin sintezi və sürtkü yağlarina antimikrob aşqar kimi tədqiqi
  Fərzəliyev V.M.,    Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Məmmədova R.F., Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş. Konfrans materialları s.291-293
 4. Производные имидазола как присадки  к смазочным маслам
  Nağıyeva E.Ə. Qədirov Ə.Ə. Məmmədova R.Ə. Nəsirova S.İ Quliyeva Q.M. Heydərova R.Q.
  Konfrans materialları s.s.372          Məqalə
 5. Mikroorqanizmlərin neft hasilatina təsiri
  Alməmmədova A.E., Məmmədova P.Ş., Qəhrəmanova K.R., İbrahimova T.M., Əminova B.M.
  Konfrans materialları s.s.305-307
 6. Антимикробные свойства синтезированных соединений на основе синтона 1-фенилсульфамидо-n-2-йод-3-хлорпропана
  С.И.Мамедова, Н.П.Ладохина, Л.Ф.Зейналова, Г.Г.Мамедова,  Ш.Б.Аббасова Konfrans materialları s.288-291         Məqalə
 7. Исследование реакции метилирования арилсульфамидов фенолпроизводными и изучение трибологических свойств Мамедова С.И., Ладохина Н.П., Незерли Ш.П., Мамедова Г.Г., Аббасова Ш.Б. Konfrans materialları s.285-288    Məqalə
 8. Törəmələrinin karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşisini alan antioksidant aşqar kimi tədqiqi
  Hüseynova M.T., Həmidova Y.Ş., Əfəndiyeva S.S., İsmayılova S.Z.
  Konfrans materialları s. S. 339
 9. Diasetil-(diaminometil)tio kadmium duzunun alınması  və xassələri
  N.M.Nəzərov, S.S.Qocayeva, İ.Ə.Rzayeva, C.C. Əhmədova, S.S.Babayev
  Konfrans materialları s.276         Məqalə

 

Khoja Ahmed Yasawi International congress on scientific research, Mingachevir State University, Azerbaijan, February 24-25, 2023

 1. Азидометильные производные бензазолин-2-тионов и их защитные свойства
  Фарзалиев В.М., Аббасова M.T., Набиев О.Г., Мирзоева М.А., Кулиева Г.М., Сафарова Л.Р.
  Konfrans materialları s.169-171.

 

AHİ EVRAN 3. Uluslararasi Bilimsel Araştirmalar Kongresi, Bakü,  Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi — Kırşehir Ahi Evran Üniversi-tesi — İksad Enstitüsü, 3-4 Mayıs 2023

 1.  Ksantogen törəmələrinin allil efirlərinin sintezi və onlarin siyrilməyə qarşi aşqar kimi tədqiqi
  Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Kazımzadə Ş.K., Musabəyov D.,Qəhrəmanova Q.A.,Mustafayeva Y.S.
  Konfrans materialları s. 345-346

 

10 Uluslararası Avarasiya Gelişmeler Guncel və Araştırmala Bilimsel Kongresi, Bakü Avrasiya Universitesi, 16-17 Şubat, 2023

 1. Butilksantogenat turşusunun amin tərkibli törəmələrinin sintezi və triboloji xassələrinin tədqiqi
  Əfəndiyeva X.Q.,  Hümbətzadə A.N., Vahidzadə L.K.,Əfəndiyeva S.S.
  Konfrans materialları s. 97.

 

XXVI Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей АТУ МНОАР, Баку, 10-11 ноября

 1. Allilksantogenatometil-p-toluolsulfamidin sintezi və dizel yanacaqlarina oksidləşməyə qarşi aşqar kimi tədqiqi
  Kazımzadə Ş.K.
  Konfrans materialları s.
 2. Allilkaprilatın stirolla birgə polimerinin termiki və depressiya xassələrinin tədqiqi
  L.K.Kazımzadə
  Konfrans materialları s.

 

Научная конференция, посвященная 80-летию заслуженного деятеля науки Акифа Азизова на тему «Синтез и исследование металлокомплексного и металлоорганического катализа, (со)олигомеров, (со)полимеров»

 1. (Bisfenilsulfo)disulfidin transmissiya yağlarina siyrilməyə qarşi aşqar kimi tədqiqi
  V.M.Fərzəliyev, N.N.Novotorjina, Ş.K.Kazımzadə, M.R.Səfərova, Q.A.Qəhrəmanova G.G.Mustafayeva
  Konfrans materialları s.146
 2. Synthesis and properties the metal cadmium complexes of diacetyl-(diaminomethyl)thio
  Nazarov N.N., Gojayeva S.S., Babayev S.S., Achmedova L.N., Achmadova C.C., Grigoryeva N.M.
  Konfrans materialları s.130
 3. Heksen-1-in α-metilstirolla heterogen katalizator iştirkinda birgə oliqomerləşməsi
  E.U.Isakov, C.Ş.Həmidova, N.C.Hüseynova, K.M.Axundova, Hafizova R.N.
  Konfrans materialları s.46
 4. Tullantı yağları əsasında xüsusi təyinatlı hərbi texnika  üçün yağ kompozisiyalarının və transmissiya sürtkülərinin alınması və tədqiqi
  S.İ.Məmmədova; K.T.Əsgərova; Abbasova Ş.B.
  Konfrans materialları s.152
 5. Aзотсодержащие алкилфенолятные присадки к моторным маслам
  В.М.Фарзалиев, Э.А.Нагиева, А.А.Гадиров, Р.А.Мамедова
  Konfrans materialları s.152
 6. Исследование антимикробных свойств бензилиден α-нафтиламина и его комплексов с переходными металлами (Cu2+, Ni2+)
  Мамедова П.Ш., Аминова Б.М., Ибрагимова Т.М., Мехтиева Л.А.,Алмамедова А.Э., Кахраманова К.Р.,  Мамедова Г.А.
  Konfrans materialları s.128
 7. 1- (Azepan-1- il) -3-morfolinopropan-2-olun sintezi və tədqiqi
  V.M. Fərzəliyev, R.M. Babayi,  R.F. Məmmədova, Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş.
  Konfrans materialları s.150
 8. Aлкилоксиметильные производные бензоксазол-2-тиона в качестве ингибиторов коррозии металлов в кислой среде
  В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Л.Р. Сафарова, В.М. Казимов, М.А. Мирзоева, Н.А. Алиева, Г.М. Кулиева
  Konfrans materialları s.117
 9. Oxidation of oil components by microorganisms
  K.R.Kahramanova, P.Sh.Mamedova, A.R.Sujaev, Y.Abdullaev, T.M.Ibragimova, A.E.Almamedova, G.A.Mamedova
  Konfrans materialları s.132
 10. Benzalaseton əsasinda alinmiş ketosulfidlərin inhibitor xassələrinin tədqiqi
  V.M. Kazımov, N.S.Məcdi, M.Ə. Mirzəyeva, L.K. Vahidzadə, S.F. Məlikova, N.M. Ağayeva
  Konfrans materialları s.149
 11. Aмидирование 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана
  С.Ф.Османова, Н.Р.Мамедова, С.Ф.Меликова
  Konfrans materialları s.115
 12. Alkilfenil – və difenilaminometilalkoksikarbonil metilsulfidlərin sintezi
  Q.Z.Hüseynov, P.Ə.Əliyev, İ.M.Eyvazova, N.A.Əliyev, L.R.Mahmudova, U.Ş.Cəfərova,  Z.B.Quliyeva, G.S.Kazımova
  Konfrans materialları s.133

 

Научная конференция, посвященная 80-летию кафедры нефтехимии и химической технологии докторантов, магистров и молодых ученых на тему «Современные подходы в химии и химической технологии», Bakı, 14 декабря, 2023 г.

 1. Ditiollar siyrilməyə qarşi aşqar kimi
  Günay Mustafayeva, Şəfa Kazımzadə
  Konfrans materialları s.41
 2. Tərkibində sulfamid qrupu olan fenol efirlərinin antimikrob xassələri
  Şahanə Nəzərli, Sevgili Məmmədova, Gülnar Məmmədova
  Konfrans materialları s.152
 3. (E)-1-(amino(1h-pirazol-1-il)metilen)quanidinin aldehidlər və malononitril ilə tsiklokondensləşməsinin dft tədqiqi
  İbadulla Mahmudov, Murad Əsədullazadə, Yusif Abdullayev, Əfsun Sucayev
  Konfrans materialları s.140
 4.  (E)-1-(amino(1h-pirazol-1-il)metilen)quanidinium xloridin sintezi və antioksidant və enzim-izoenzimlər üzrə inhibitor xassələrinin tədqiqi
  Fidan Rəhimova, İbadulla Mahmudov, Irada Rzayeva,Əfsun Sucayev, Yusif Abdullayev
  Konfrans materialları s.29
 5.  Biosürtkülər üçün modifikasiya edilmiş epoksi-və dihidroksitörəməli günəbaxan yağinin alinmasi
  Leyla Səfərova, Vaqif Fərzəliyev, Sevgili Məmmədova
  Konfrans materialları s.20
 6. 3-metil-1-dietilaminometoksitsikloheksanin  sintezi və xassələri
  Eldar Məmmədbəyli, Samirə İsmayılova, Gülsüm Hacıyeva,Könül Qəhrəmanova, Kəmalə Əfəndiyeva
  Konfrans materialları s.72
 7. Tərkibində müxtəlif funksional qruplar olan üzvi birləşmələrin neft məhsullarinin mikrobioloji zədələnməsinin qarşisini alan aşqar kimi tədqiqi
  Aynur Fərzəliyeva, Könül Qəhrəmanova
  Konfrans materialları s.13
 8.  Estimation of the number of microorganisms in soil samples contaminated with pesticides
  Konul Gahramanova, Parvin Mammadova, Tarana Ibragimova,Aygun Almammadova, Samir Jafarov, Hijran Babayeva
  Konfrans materialları s.75
 9.  Cинтез и исследование антимикробных свойств некоторых амидов 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана
  Сабия Османова, Вели Кязимов, Айгюн Алмамедова,Кенуль Кахраманова, Сима Мусаева, Нурида Мамедова
  Konfrans materialları s.

 

2022

Республиканская научная конференция, посвященная 110-летию Али Муса оглы Кулиева на тему «Органические вещества и композиционные материалы различного назначения», Баку

 1. Azotsaxlayan çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarları. V.M.Fərzəliyev, E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, Ə.Ə.Qədirov, X.N.Məmmədyarova, R.Ə.Məmmədova.Konfrans materialları – s.9
 2. Diizopropilditiofosfat turşulari efirlərinin sintezi və onlarin aşqar kimi tədqiqi. N.N.Novotorjina, Q.A.Qəhrəmanova, T.N.Qulubəyova, M.R.Səfərova, M.Ə.Musayeva, Ş.K.Kazımzadə, Y.S.Mustafayeva. Konfrans materialları – s.10
 3. Oliqoalkilfenolyat tipli yeni çoxfunksiyali aşqarin alinması.C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, R.H.Nəzərov, N.C.Hüseynova, M.A.Həsənova, R.N.Hafizova. Konfrans materialları – s.11
 4. Многофункциональная моюще-диспергирующая присадка к смазочным маслам.П.Ш.Мамедова, С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, К.А.Салманова, И.А.Садирзаде. Konfrans materialları – s.14
 5. C8— karbon turşusunun allil efirinin butilmetakrilatla ikili birgə polimerinin sintezi və tədqiqi. L.K.Kazımzadə, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov, R.M.İsmayılova, M.Ə.Musayeva.Konfrans materialları – s.15
 6. Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu və onun əsasinda sintez olunmuş kompleks birləşmələrinin karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşisini alan aşqar kimi tədqiqi. M.T.Hüseynova, L.N.Əliyeva, Ə.R.Sucayev, İ.Ə.Rzayeva. Konfrans materialları – s.16
 7. Bor-azot saxlayan alkilfenolyat aşqarlarinin sintezi və motor yağlarinin xassələrinə təsiri.A.X.Məmmədova, V.M.Fərzəliyev, Ə.K.Kazımzadə, R.Q.Heydərova.onfrans materialları – s.18
 8. Азотсодержащие алкилфенолятные присадки.Э.А.Нагиева, А.К.Кязим-заде, В.М.Фарзалиев,А.А.Джавадова.onfrans materialları – s.19
 9. Allil və vinil monomerləri əsasinda birgə polimerlərin sintezi və tədqiqi.E.İ.Həsənova, L.K.Kazımzadə, R.M.İsmayılova. Konfrans materialları – s.20
 10. Karbon turşularinin mürəkkəb allil efirlərinin butilmetakrilatla birgə polimerlərinin termiki xassələri.L.K.Kazımzadə, C.Ş.Həmidova, N.C.Hüseynova, R.M.İsmayılova.Konfrans materialları – s.21
 11. Bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-karbon turşusu və trietilentetraamin əsasli amidin heksilbromid kompleksinin yağlayici-soyuducu mayelərdə aşqar kimi funqisid xassələrinin tədqiqi.E.H.Məmmədbəyli, V.H.Babayeva, K.R.Qəhrəmanova, X.A.Abbasova.Konfrans materialları – s.22
 12. 2-hidroksibenzilarilaminlərin sintezi və onlarin sintetik sürtkü yağlarinda oksidləşmə əleyhinə təsiri. Ə.Ə.Qədirov, E.Ə.Nağıyeva, M.N.Əliyeva, S.S.Əfəndiyeva. Konfrans materialları – s.24
 13. Tietanlarin yeni törəmələrinin siyrilmə və yeyilməyə qarşi xassələri. Z.T.İsrafilova, S.S.Babayev, N.M.Nəzərov, L.N.Əliyeva. Konfrans materialları – s.25
 14. Tiokarbon turşulari efirlərinin sintezi və aşqar kimi tədqiqi. B.İ.Musayeva, G.G.İsmayılova. Konfrans materialları – s.26
 15. 2,6-bis(aril)heksahidro-1,3,5-triazin-4-on sintetik antioksidant kimi. Z.Yunusova, D.R.Əliyeva, G.M.Məhərrəmova, N.M.Qriqoryeva, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları – s. 27
 16. Obtaining and studying new catalysts for biodiesel production. M.M. Movsumzadeh, L.R.Mahmudova, N.A.Aliyev, I.M.Eyvazova, Z.B.Guliyeva, G.S.Kazimova.Konfrans materialları – s.28
 17. Oksazolidin və oksazinin azidometil törəmələrinin sintezi və tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, O.Q.Nəbiyev, M.T.Abbasova, L.R.Səfərova, Q.M.Quliyeva, G.S.Kazımova, N.A.Əliyeva, S.F.Məlikova. Konfrans materialları – s.29
 18. Amin tərkibli asetilen sira bəzi birləşmələrin kimyəvi, bakterisid xassələrinin təyini. M.İ.Şatirova, U.Ş.Cəfərova, İ.M.Eyvazova, G.S.Kazımova.Konfrans materialları – s.30
 19. Alkilfenolyat tipli detergent-dispersedici aşqarlarin oksidləşməyə qarşi davamliliq xassələrinin tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova, Y.B.Ramazanova. Konfrans materialları – s.31
 20. 3,2-epoksipropil-1-izobutil efiri əsasinda ikili aminlərlə bir sira amin törəmələrinin sintezi və sürtkü yağlarina mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, R.F.Məmmədova, Q.M.Quliyeva, Q.Ş.Eyvazova. Konfrans materialları – s.33
 21. Bisbutilksantogenatlarin sintezi və triboloji xassələrinin tədqiqi. X.Q.Əfəndiyeva, M.R.Səfərova, M.Ə.Musayeva, İ.P.İsmayılov, B.M.Əminova, A.N.Hümbətzadə. Konfrans materialları – s.34
 22. Многофункциональные присадки к смазочным маслам. К.З.Гусейнов, Н.А.Алиев. Konfrans materialları – s.35
 23. Polialkenilsuksinimid aşqarin sintezi və tədqiqi. E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.H.Nəzərov, Q.R.Allahverdiyeva. Konfrans materialları – s.35
 24. Синтез и исследование новых серасодержащих альдегидов и кетонов. К.З.Гусейнов, М.Н.Исмайлова, М.А.Мирзоева, В.М.Кязимов. Konfrans materialları – s.36
 25. Синтез и исследование 2-аминометил-4-бензилоксифенолов в качестве ингибиторов кислотной коррозии.Ф.А.Мамедов, М.А.Мирзоева, В.М.Кязимов, К.З.Гусейнов, Г.С.Кязимова, С.Я.Рзаева. Konfrans materialları – s.37
 26. Tsikloheksantərkibli mannix əsaslari antimikrob aşqar kimi. S.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, G.Ə.Hacıyeva, K.R.Qəhrəmanova, K.F.Həsənova, K.M.Əfəndiyeva. Konfrans materialları – s.49
 27. Combined action of metal complexes of cyclic thiocarbamides as antioxidant additives. T.A.Cavadzadeh, F.M. Chiragov, İ.A.Rizayeva, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları – s.68
 28. Müasir tələblərə cavab verən plastik sürtkülərin yaradılması. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları – s.70
 29. Avtotraktor dizelləri üçün M-10B2, M-10Г2 tipli motor yağlarinin yeni aşqar kompozisiyalari. T.İ.Şamilzadə, A.Ə.Hüseynova,G.Q.Yusifzadə, T.A.Dadaşova, M.İ.Qasımova. Konfrans materialları – s.71
 30. Разработка новых нанокомпозиций для вытеснения остаточных и трудноизвлекаемых запасов нефти. В.М.Фарзалиев, П.Ш.Мамедова, Э.Р.Бабаев, И.М.Эйвазова. Konfrans materialları – s.129
 31. Neft məhsullarinin buxarlanmasinin qarşisini alan yeni reagent. E.U.İsakov, E.İ.Həsənova, L.K.Kazımzadə, Q.R.Allahverdiyeva. Konfrans materialları – s.130
 32. Norbornen sirasi asetilen tərkibli birləşmələr neft hasilati üçün perspektivli bakterisidlərdir. U.Ş.Cəfərova. Konfrans materialları – s.151
 33. İşlənmiş sürtkü yağlarinin enerji mənbəyi kimi tədqiqi. H.Ə.Cavadova, K.T.Kərimov, Y.B.Ramazanova, A.R.Yusifova, G.Q Yusifzadə .Konfrans materialları – s.155
 34. İşlənmiş yarimsintetik və sintetik yağin regenerasiyasina temperaturun təsiri. K.T.Əsgərova, Ş.B.Abbasova, E.Y.Əliyev. Konfrans materialları – s.156
 35. Adsorbentin miqdarinin işlənmiş yarimsintetik aviasiya yağlarinin regenerasiyasi prosesinə təsiri. K.T.Əsgərova, Ş.B.Abbasova, V.H.Məmmədov. Konfrans materialları – s.158
 36. Pestisidlərdən istifadənin ekoloji problemlərinin həllində mikroorqanizmlərin rolu. K.R.Qəhrəmanova, P.Ş.Məmmədova, T.M.İbrahimova, A.E.Alməmmədova, Z.Q.Soltanova. Konfrans materialları – s.159
 37. Фиторемедиационный способ очистки земель от пестицидов. Т.М.Ибрагимова, П.Ш.Мамедова, Э.Р.Бабаев, К.Р.Кахраманова, А.Р.Алмамедова. Konfrans materialları – s.166
 38. Синтез производных n-2,3-дихлорпропилбензолсульфамида. С.И.Мамедова, Н.П.Ладохина, Л.Ф.Зeйналова, K.Т.Аскерова, Е.Ю.Алиев. Konfrans materialları – s.169
 39. Синтез сульфамидных дигидропроизводных пиразола. С.И.Мамедова, Н.П.Ладохина, Л.М.Шахгелдиева, Ш.Б.Аббасова.Konfrans materialları – s.170
 40. Получение бициклических сульфамидов на основе четвертичной соли аммония. С.И.Мамедова, Н.П.Ладохина, Е.Ю.Алиев, В.Г.Мамедов. Konfrans materialları – s.171
 41. Синтез сульфамидных производных пиразолидина и пиридазина. С.И.Мамедова, Н.П.Ладохина, Г.Г.Мамедова, A.A.Махмудова. Konfrans materialları – s. 172
 42. Metil 6-(2-hidroksifenil)-4- metil -2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilat maddəsinin sintezi. L.N.Əliyeva, N.M.Nəzərov, S.S.Qocayeva, C.C.Əhmədova. Konfrans materialları – s.173
 43. Etil 4-metil-6-fenil-2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilat maddəsinin sintezi. M.E.İsakov, N.M.Nəzərov, N.M.Qriqoriyeva, S.S.Babayev. Konfrans materialları – s.175
 44. 2-Z-1-fenilsulfamid-butilpropionat əsasinda heterotsiklik birləşmələrin sintezi. L.F.Zeynalova, S.İ.Məmmədova, L.P.Ladoxina, Ş.B.Abbasova.Konfrans materialları – s.176
 45. Tərkibində sulfamid qrupu olan funksional əvəzli pirrollarin sintezi. G.S.Babalı, S.İ.Məmmədova, L.P.Ladoxina, L.F.Zeynalova.Konfrans materialları – s.177
 46. Benzalaseton əsasinda yeni dördlü ammonium duzlarinin sintezi.V.M.Kazımov, M.Ə.Mirzəyeva, F.Ə.Məmmədov, O.Q.Nəbiyev, N.S.Məcdi, L.K.Vahidzadə, G.S.Kazımova. Konfrans materialları – s.178
 47. Реакция амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана. С.Ф.Османова, Н.Р.Мамедова, С.Ф.Меликова. Konfrans materialları – s.179
 48. Исследование реакции конденсации аминоалканолов с формальдегидом и гликолями. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, З.К.Солтанова, О.Г.Набиев , Г.Б.Бабаева, Г.М.Кулиева, С.С.Эфендиева. Konfrans materialları – s.180
 49. Rodanidlərin yeni törəmələrinin sintez reaksiyasinin nəzəri-təcrübi mexanizminin dft hesablamalari ilə tədqiqi. Z.T.İsrafilova, Y.Ə.Abdullayev, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları – s.181
 50. Synthesis of pyrazole derivatives and their metal complexes. İ.Mahmudov, Y.Abdullayev, A.R.Sujayev. Konfrans materialları – s.183
 51. Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu və onun əsasinda sintez olunmuş kompleks birləşmələrinin karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşisini alan aşqar kimi tədqiqi. M.T.Hüseynova, L.N.Əliyeva, Ə.R.Sucayev, İ.Ə.Rzayeva. Konfrans materialları – s.205

 

Республиканская научная конференция, посвященная 110-летию академика Али Муса оглы Кулиева на тему «Актуальные проблемы современной нефтехимии». Гянджа

 1.  Yeni ketosulfidlərin sintezi. V.M. Kazımov, M.A. Mirzoyeva, N.S. Məcdi, L.K.Vahidzadə,      T.C.Cəfərova, O.Q. Nabiyev, G.S.Kazımova, S.F.Məlikova.Konfrans materialları – s.44-46
 2. Исследование 1,1-бис-(тридецилоксиметилтио)-1-фенилэтана в качестве                   многофункциональной присадки к смазочным маслам. Османова С.Ф.,                       Кахраманова К.Р., Мамедова Н.Р. Konfrans materialları – s. 47-48

 

Республиканская научная конференция «Химия и химическая технология» докторантов, магистров и молодых ученых, посвященная 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

 

 1. Qarışıq alkilaromatik birləşmələr əsasinda sulfonat aşqarlarinin alinmasi və tədqiqi.Həcər Behbudova, İnarə Sədirzadə, Kamalə Salmanova. Konfrans materialları – s.328
 2. Allilkapronatin α-metilstirol və butilmetakrilatla üçlü birgə polimerləşməsi.L.K.Kazımzadə, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov, R.M.İsmayılova. Konfrans materialları – s.425
 3. Plastik sürtkülər: yaranma tarixi, inkişafı, perspektivi.Vaqif Fərzəliyev, Əfsun Sucayev, Həqiqət Cavadova. Konfrans materialları – s.397
 4. Tərkibində kükürd və azot atomu olan üzvi birləşmələrin metal komplekslərinin sintez edilməsi.Lalə Əliyeva, Nəzər Nəzərov, Nina Qriqoryeva, Cəmilə Əhmədova. Konfrans materialları – s.352
 5. The spectrophotometric study of copper(II) with 1-[2-(allylamino) -1-methylethyl]thiocarbamide in presence hydrofob amines. Tahir Cavadzade, Polad Mammadov, Afsun Sucayev, Famil Chiragov.Konfrans materialları – s.389
 6. 1-Xlor-2-Fenilsulfamidakrilonitril əsasında funksional əvəzli sulfamidlərin sintezi.Sevgili Məmmədova. Konfrans materialları – s.399
 7. Xlorhidrinlər əsasında tərkibində sulfamid qrupu olan funksional birləşmələrin sintezi.Sevgili Məmmədova, Məlahət Kərimova, Məhəbbət Xudiyeva.Konfrans materialları – s.3
 8. Müxtəlif tiollar əsasında alınan aminosulfidlərin antikorroziya xassələri.К.З.Гусейнов, N.Qurbanlı. Konfrans materialları – s.151-152
 9. Merkaptosirkə turşusu efirlərinin çox polyarlaşmış ikiqat rabitəli birləşmələrlə reaksiyaları. Q.Z.Hüseynov, M.N.İsmaylova, S.Ş.Kərimova. Konfrans materialları – s.165-166
 10. Tərkibində funksional qruplar olan çoxfunksiyalı sulfidlərin mator və sənaye yağlarında aşqar kimi tədqiqi.Q.Z.Hüseynov, P.H.Əsədova. Konfrans materialları – s.177-178
 11. Merkaptosirkə turşusu efirlərinin aldehidlərlə reaksiyalarından alınan birləşmələrin sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi. Q.Z.Hüseynov, Q.S.Abiyev.Konfrans materialları – s.323

 

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых, посвященная 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, «Устойчивое развитие в области химии и химического машиностроения», Бакинская Высшая Школа Нефти, 27-29 апреля 
 1. Azot və oksigen saxlayan heterotsiklik birləşmələrin sintezi.Nəzər Nəzərov, Afət Xəlilova, Günel Məhərrəmova, Cəmilə Əhmədova.Konfrans materialları – s.301
 2. Tərkibində azot saxlayan heterotsiklik birləşmələrin sintezi. Sevinc Qocayeva, Nina Qriqoryeva, Sayalı Seyidova. Konfrans materialları – s.303
 3. Xloramin- B əsasında tərkibində sulfamid qrupu olan yeni növ dördlü ammonium duzlarının sintezi. Gülnar Məmmədova.Konfrans materialları – s.418
 4. Xloramin B ilə doymamış spirtlər arasında birləşmə reaksiyasının tədqiqi. Lalə Zeynalova.Konfrans materialları – s.419
 5. Poliamin sulfamidlər əsasında hetarilsulfamidlərin sintezi. Şəfa Kazımzadə .Konfrans materialları – s.421
 6. Kipləşdirici nano sürtkülərin termoanalitik tədqiqatı. Kəmalə Əsgərova .Konfrans materialları – s.424
 7. Pestisidlər və onların yaratdığı ekoloji problemlər. A.E.Alməmmədova, A.T.Qazıyev. Konfrans materialları – s.314-315

 

V Международная научная конференция молодых ученых, посвященная 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 29-30 апреля, Бакинский Инженерный Университет, Азербайджан

 Müasir tələblərə cavab verən bəzi plastik sürtkülərin yaradilması və istehsalının təşkili.Vaqif Fərzəliyev, Əfsun Sucayev, Həqiqət Cavadova, Vasif Abbasov, Səxavət Rüstəmov. Konfrans materialları – s.

 

Международная научная конференция «Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии», посвященная 90-летию со дня рождения академика Рафиги Алиевой

 

 1. Dioxybutyl-boron-oxymethylbutylxanthogenate as extreme pressure additive to oils. Novotorzhina N.N., Sujayev A.R., Ismayilova E.I., Gahramanova G.A., Safarova M.R., Mustafayeva Y.S. .Konfrans materialları – s.221-222
 2. Structural analysis of the thiourea derivatives.  Tahir Cavadzada, Svetlana Demukhamedova, Gulnara Akverdiyeva, Afsun Sujayev, Famil Chiragov. Konfrans materialları – s.77-78
 3. New simple spectrophotometric method for the determination of trace level copper (II) using 1-[2-(allylamino)-1-methylethyl] thiourea in presence of hydrofob amines.Tahir Cavadzada, Polad Mammadov, Afsun Sujayev, Fargana Khalilova. Konfrans materialları – s.75-76.
 4. New approaches to the synthesis of substituted tiethane-1-dioxides.Sevinj Gojayeva, Nazar Nazarov, Sabir Babayev, Jamila Ahmadova, Lala Aliyeva.Konfrans materialları – s.154-155
 5. Synthesis of sulfur-containing multifunctional compounds.P.Sh.Mamedova H.Z.Behbudova Z.K.Soltanova G.A.Mamedova K.R.Gahramanova B.M.Aminova. Konfrans materialları – s. 215-216
 6. Research of biosides in liquid oils as ecological aspect.Aliyev F.Y., Cavadova H.Ə., Jafarova İ.A. Konfrans materialları – s.121

 

 Национальная научная конференция «Катализаторы, масла на основе олефинов», посвященная 90-летию акад.Надира Мир-Ибрагима Сеидова 19-20 мая, Баку

 

 1. Motor yağlari üçün yüksək qələvili alkilfenolyat aşqarının alınması. Məmmədova A.X. Konfrans materialları – s.50
 2. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyalar. Nağıyeva E.Ə., Qədirov Ə.Ə, Məmmədyarova X.N, Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ., Heydərova R.Q. Konfrans materialları – s.189
 3. (2,2-dimetil-4-metilen-1,3-dioksolan-allil)disulfid transmissiya yağlarina siyrilməyə qarşi aşqar kimi.Novotorjina N.N, Qəhrəmanova Q.A., Səfərova M.P., İsmayılova G.G., İsmayılov İ.P., Mustafayeva Y.S. Konfrans materialları – s.30
 4. Синтез и исследование сульфонатов с применением oлигомеров пропилена. П.Ш.Мамедова, С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, К.А.Салманова, И. А.Садирзаде.Konfrans materialları – s.186
 5. 4-aminohidroksipropiloksimetil-2,6-diüçlübutilfenol-larin sürtkü yağlarina antimikrob aşqar kimi tədqiqi.V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, R.F.Məmmədova, Q.M.Quliyeva, Q.Ş. Eyvazova, G.S.Kazımova.Konfrans materialları – s.32
 6. İşlənmiş motor yağlarinin baza yaği kimi tədqiqi.H.Ə.Cavadova, A.R.Yusifova, Y.B.Ramazanova, G.Q.Yusifzadə, T.İ.Şamil-zadə.Konfrans materialları – s.43
 7. Gəmi dizel mühərrikləri üçün motor yağinin biodavamli sürtkü kompozisiyasinin yaradilmasi. H.Ə.Cavadova, T.İ.Şamilzadə, A.Ə,Hüseynova, T.A.Dabaşova, Z.K.Məhərrəmova, Ç.N.Məmmədli, R.H.Əliyeva. Konfrans materialları – s.39
 8. Benzopiranlarin təyyarə turbin yağlarinin triboloji xassəsinə təsirirnin öyrənilməsi. K.T.Əsgərova,  Ş.B.Abbasova. Konfrans materialları – s.187
 9. Термоаналитические исследования механизма действия ароилэтил(этил)ксантатов в качестве стабилизаторов полиэтилена.Т.Х.Акчурина, Х.К.Эфендиева, С.С.Эфендиева, Ш.Я.Гамидова, С.М.Талыблы. Konfrans materialları – s.185
 10. Sintetik yağin kimyəvi modifikasiya yolu ilə alinmasi.E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, N.C.Hüseynova.Konfrans materialları – s.99
 11. Улучшение качества буровых растворов путем применения модифицированных лигносульфонатов. В.М.Фарзалиев, П.Ш. Мамедова, Н.Р.Бабаев, И.М.Эйвазова. Konfrans materialları – s.145
 12. Azidometil, N,N′-bis-azidometilaminlərin sintezi, bioloji və fizioloji xassələrinin tədqiqi.Nəbiyev O.Q., Kazımov V.M., Nəbizadə Z.O., Talıblı S.M. Konfrans materialları – s.36
 13. Benzalaseton əsasinda alinmiş sulfidlərin metallarin korroziyasina təsiri.V.M.Kazımov, M.Ə.Mirzəyeva, Q.Z.Hüseynov, G.S. Kazımova, S.F. Məlikova.Konfrans materialları – s.37
 14. Biotechnological methods of restoration of polluted water and soils in post-conflict territories.Gahramanova K.R., Osmanova S.F.,  Ibragimova T.M., Almamedova A.E., Mamedova G.A. Konfrans materialları – s.180.
 15. Sürtkü yağlarında biosidlərin tədqiqi. Əliyev F.Y., Cavadova H.Ə.,Cəfərova İ.A. Konfrans materialları – s.59

 

Международная научная конференция, посвященная 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук», Гянджинский государственный университет, 06-07 мая

 

 1. Çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarinin sintezi və xassələri.Nağıyeva E.Ə., Qədirov Ə.Ə., Məmmədyarova X.N., Abbasov M.H., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ. Konfrans materialları səh.169
 2. Universal nanosürtkünün sintezinə nanohüssəciklərin təsiri.Əsgərova Kəmalə Tağı qızı,  Abbasova Şəfəq Bəhram qızı, Məmmədov Vahid Hacı oğlu.Konfrans materialları s.160
 3. Piperidino-2-hidroksipropantiol-3 əsasinda sintez edilmiş orqanilsulfidlərin sürtkü yağlarina antimikrob aşqar kimi tədqiqi.V.M. Fərzəliyev, Ş.R. Əliyev, R.M. Babayi, R.F. Məmmədova, Q.M.Quliyeva-, Q.Ş. Eyvazova. Konfrans materialları — s.177
 4. Suksinimid tipli aşqarlarin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması.C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov,  Həsənova E.İ., Hüseynova N.C., M.A.Həsənova.Konfrans materialları — s.164 Məqalə
 5. C6, C8, C10-karbon turşularinin allil efirləri – butilmetakrilat birgə polimerlərinin mexaniki xassələri.L.K.Kazımzadə.Konfrans materialları — s.174 Məqalə
 6. Fenolun 2-metil-buten-2 ilə alkilləşmə prosesi. Məmmədova K.M., Musayeva M.Ə., Cəfərova T.C., Əsədov R.A., Kamranova S.A.Konfrans materialları — s.171
 7. Синтез аминометильных производных бензазолин-2-тионов и исследование их антимикробной активности.Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Набиев О.Г., Мамедов А.М., Сафарова Л.Р., Кулиева Г.М., Алиева Н.А.Konfrans materialları — s.181
 8. Антимикробная активность новых амидов 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-арилэтанов. Османова С.Ф., Гулиева Н.М., Мамедова Н.Р. Konfrans materialları —  s.185
 9. Синтез пирролсульфамидов на основе арилсульфохлоридов. Ладохина Н.П. .Konfrans materialları — s.183 Məqalə
 10. Аминотиолы-антиоксиданты комбинированного действия. Рзаева И.А.Konfrans materialları — s.187
 11. Biodeqradasiyaya  səbəb olan göbələklər. Alməmmədova A.E.,  İbrahimova T.M., Məmmədova G.A.Konfrans materialları — s.167
 12. The synthesis of 2,6-bis¬(phe¬nil)¬hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion.Sevinc Qocayeva .Konfrans materialları — s.217 Məqalə
 13. Transformations based on heterocyclic compounds containing sulfur and nitrogen atoms.Nəzər Nəzərov.Konfrans materialları — s.226 Məqalə
 14. Kondensləşmə reaksiyaları əsasında metal komplekslərinin sintezi. L.N.Əliyeva, M.E. İsakov, Z.T. İsrafilova,N.M.Nəzərov.Konfrans materialları — s.228
 15. Tərkibində sulfamid qrupu olan funksional əvəzli pirrolların sintezi. S.İ.Məmmədova. Konfrans materialları — s.231 Məqalə 
 16. Comparison of the quantity of microorganisms in samples of formation water, oil and sea water of the Absheron Peninsula. K.R.Gahramanova, P.Sh.Mammadova, I.M.Eyvazova, B.M.Aminova.Konfrans materialları s.

 

Республиканская научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Н.Ф.Джанибекова на тему «Актуальные проблемы химии гетероатомных соединений», 3-4 ноября

 

 1. Diizopropilditiofosfat tərkibli alkilfenollarin sintezi və yağlayiciliq xassələrinin tədqiqi.Novotorjina N.N., Sucayev Ə.R., Kazımzadə Ş.K., Səfərova M.R., Qəhrəmanova Q.A., Mustafayeva Y.S.Konfrans materialları, s.35
 2. Дитиофосфатные присадки к смазочным маслам. Е.А.Нагиева, А.К.Кязим-заде, В.М.Фарзалиев.Konfrans materialları, s.37
 3. Qazma texnikasi dizel mühərrikləri üçün M-20B2 markali motor yaği (sae 50, api cc ). Y.B.Ramazanova, H.Ə.Cavadova, T.İ.Şamilzadə, A.R.Yusifova, A.Ə.Hüseynova, R.H.Əliyeva, M.İ.Qasımova. Konfrans materialları, s.34
 4. Epixlorhidrin əsasinda ditiokarbamatlarin sintezi və sürtkü yağlarinda triboloji xassələrin tədqiqi. Əfəndiyeva X.Q., MusayevaM.Ə.,ƏfəndiyevaS.S.,ƏminovaB.M., Hümbətzadə A.N. Konfrans materialları, s.47
 5. Oliqoalkilfenollar əsasinda çoxfunksiyali aşqarlarin sintezi və tədqiqi. C.Ş.Həmidova, , E.U.İsakov, R.H.Nəzərov, E.İ.Həsənova, N.C.Hüseynova. Konfrans materialları, s.39
 6. Синтез дезинфицирующего препарата на основе диэтаноламина.В.М. Фарзалиев, М.Т.Аббасова, О.Г.Набиев, Л.Р.Сафарова, М.А.Мирзоева, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева. Konfrans materialları s.65
 7. Morfolino-2-hidroksipropil-3-orqanilsulfidlərin sürtkü yağlarina mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, R.F.Məmmədova, Q.M.Quliyeva, Q.Ş.Eyvazova.Konfrans materialları,s.38
 8. Гетероатомсодержащие алкилфенолсульфонаты кальция – многофункциональные присадки к смазочным маслам. П.Ш.Мамедова, И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева, И.А.Садирзаде. Konfrans materialları, s.33

 

Республиканская научная конференция, посвященная 60-летию Сумгаитского государственного университета на тему «Современные проблемы университетской науки и образования», 17-18 ноября

 

 Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarlar. Nağıyeva E.Ə., Qədirov Ə.Ə., Məmmədova R.Ə., Heydərova R.Q. Konfrans materialları, s.

 

6th İnternational Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST–2022) Baku 25-28 october

 

 1. Synthesis of the ternary copolymer as the viscosity additive. Jeyhun Hamidova, Elkhan Isakov, Vagif Farzaliyev, Nargiz Huseynova. Konfrans materialları, s.72  
 2. Copolymers of allyl esters of carboxylic acids. Lamia Kazimzadeh, Jeyhun Hamidova. Konfrans materialları, s.79
 3. Synthesis and research of multifunctional polymer additives based on allyl and vinyl monomers. Elnara Hasanova.Konfrans materialları, s.55
 4. Polymers and oliqomers of vinyl monomers in the production of high index base oils Elnara Hasanova, Guba Allahverdiyeva.Konfrans materialları, s.56
 5. Lubricants created for diseal engines based on Baku base oils. Ramazanova, Yu.B., Javadova, H.A., Farzaliyev, V.M. Konfrans materialları, s.73

 

Образовательный институт Азербайджанской Республики «XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых ученых». Баку, 23-24 ноября

 

 1. Allilkapronatın α-metilstirolla birgə polimeri sürtkü yağlarına özlülük aşqarı kimi.
  K.Kazımzadə. Məqalə.Konfrans materialları, s.
 2. Neftlə çirklənmiş su hövzələrinin fitoremediasiyası. K.R.Qəhrəmanova.Konfrans materialları, s.
 3. Metil-4-metil-6-fenil-2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilatların sintezi.L.N.Əliyeva.Konfrans materialları, s.  
 4. Benzaldehid əsasında korroziya əleyhinə aşqarların alınması və xassələrinin tədqiqi.Cəfərova U.Konfrans materialları, s.
 5. Azərbaycanda kimya elmi:dünəni, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri. Plenar məruzə

 

 Республиканская конференция  «Охрана окружающей среды: переработка промышленных и бытовых отходов», Гянджинское Отделение НАНА, 24-25 ноября

 1. İşlənmiş yağlarin regenerasiya məhsullari əsasinda gəmi, teplovoz və stasionar dizel mühərrikləri üçün sürtgü kompozisiyalari. H.Ə.Cavadova, T.İ.Şamilzadə, A.R.Yusifova, Z.K.Məhərrəmova, İ.A.Cəfərova.Konfrans materialları, s.25-26
 2. Teplovoz və sənaye dizel mühərrikləri üçün M-14b2  api cb sae 40 tipli motor yağinin yeni sürtgü kompozisiyalari.H.Ə.Cavadova, Y.B.Ramazanova, A.R.Yusifova, G.Q.Yusifzadə, Hüseynova A.Ə. Konfrans materialları, s.27-29
 3. Alkilfenollarin tərkibinin aşqarlarin funksional xassələrinə və ekologiyaya təsiri
  Ə Nağıyeva, Ə.Ə Qədirov, R.Ə Məmmədova, S.İ. Nəsirova.Konfrans materialları s.36-37
 4. Tullantı və zibillərin təkrar emalı — planetin təmizliyi uğrunda mübarizədə ekologiyanın əsas istiqamətidir. Alməmmədova A.E, Qəhrəmanova K.R, İbrahimova T. M, Sədirzadə İ.Ə.Məmmədova G.A. Konfrans materialları, s.162-163
 5. Bitki mənşəli tullantilarin mikrobioloji emali.R.Qəhrəmanova, P.Ş.Məmmədova, M. Ə. Musayeva, T.M.Ibrahimova, G.A.Məmmədova, H.Z.Behbudova Məqalə.Konfrans materialları s.159-161
 6. 1,1-бис-(тридецилоксикарбонилметилтио)-1-фенилэтан в качестве многофункциональной присадки к смазочным маслам.С.Ф.Османова, Н.М.Гулиева, С.Ф.Мусаева, Н.Р.Мамедова.Konfrans materialları, s.11-13
 7. Получение и исследование полусинтетических сульфонатов кальция.К.А.Салманова,  П.Ш.Мамедова,  И.К.Кулалиев, И.А.Садирзаде, А.Э.Алмамедова. Məqalə.Konfrans materialları, s.34-35
 8. Ksantogen turşusunun törəməsinin sintezi və siyrilməyə qarşi aşqar kimi tədqiqi. G.G.İsmayılova, N.N.Novotorjina, Ş.K.Kazımzadə, M.Ə.Musayeva.Konfrans materialları, s.9-11
 9. Sulfonqrupu tərkibli yeni metil və butilksantogenatlarin alinmasi və siyrilməyə qarşi aşqar kimi tədqiqi.Ş.K. Kazımzadə. N. N. Nikolayevna, A. X. Məmmədova, T.C. Cəfərova.Konfrans materialları, s.23-24

 

İCİNSE 4th İnternational Conference on İnnovations in Natural Science & Engineering, Baku ,Azerbaijan 2022, 26 Oktyabr

 

 1. Phytoremediation of oil-contaminated sea water.K.R.Gahramanova, S.F.Osmanova,T.M Ibrahimova, A.E Almammadova, B.M.Aminova. Konfrans materialları, s.72
 2. Pesticides and their environmental problems. Mammadova P.Ş, Gahramanova K.R,  Almammadova A.E, Ibrahimova T.M, Mammadova G.A. Konfrans materialları, s.46

 

III Международная научная конференция «История науки и саентологии: междисциплинарные исследования», Институт истории науки, 14 октября

 

 1. Elmin sosioloji problemləri. Məmmədova P.Ş. Alməmmədova A.E, Qəhrəmanova K.R, İbrahimova T.M, Məmmədova G.A. Konfrans materialları, s.382-384
 2. Elm tarixində qadınların rolu. Kəmalə Məmmədova Maksim qızı, Musayeva Minaxanım Ənvər qızı,Cəfərova Təranə Cəfər qızı. Konfrans materialları, s.256-260
 3. Elmlər akademiyalarının və elmi müəssisələrinin tarixi.U.Ş.Cəfərova .Konfrans materialları s.281-282

 

3-я Республиканская научная конференция «Экология и почвоведение в 21 веке», посвященная 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Баку, 11-12 мая 2022 года

Pestisid qalıqlarının torpaq mikroorqanizmlərinin inkişafina təsiri. Qəhrəmanova K.R., Məmmədova P.Ş., Alməmmədova A.E, Babayeva H.X. Konfrans materialları, s.20

 

Сотрудники института в 2021 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

International Hazar scientific researches conference, april 10-12

 1. Müxtəlif polyutantlarla çirklənmiş ərazilərin mikroorqanizmlər vasitəsilə bioremediasiyasi. K. Kakhramanova, A. Almamedova, S. Osmanova Konfrans materialları p.427-428
 2. Cинтез и исследование производных тиоцианата, содержащее различные функциональные группы в качестве биоцидов к СОЖ. Фарзалиев В.М., Мусаева Б.И., Исмаилова Г.Г., Новоторжина Н.Н., Акчурина Т.Х., Сафарова М.Р., Мустафаева Е.С. Konfrans materialları, s. 47-48
 3. Bis(1,3-dibromoisopropioxy) methane as synthon. Farzaliyev V.M., Efendiyeva Kh.G., Mustafayev N.P., Safarova M.R., Akchurina T.K. Konfrans materialları s.127-128.
 4. The effect of additives based on various alkylphenols on the properties of engine oils. Gadirov A.A., Nagiyeva E.A., Kazimzade A.K., Nasirova S.I., Mammadyarova X.H. Konfrans materialları, s.30-32
 5. Ksantogen turşularının törəmələri korroziya və oksidləşməyə qarşı aşqar kimi. Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., Ramazanova Y.B., Musayeva B.İ., Səfərova M.R., Hacıyeva İ.B. Konfrans materialları, s.23-25
 6. Motor oil for autotractor diesels basedon regeneration products of utilized engine oil. Ramazanova Y.B., Yusifzadə G.Q., Şamilzadə T.İ., Dadaşova T.A., Şükürova M.İ. Konfrans materialları, s.105-106

 

Мультидисциплинарная Республиканская научно-практическая конференция «Наследие Гейдара Алиева в стратегии развития Азербайджана», посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алирза оглы Алиева. Западно-Каспийский университет, 5 апреля

 1. Исследование антимикробной активности бензиламида 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана. С.Ф.Османова, Л.К.Вахид-заде, К.Р. Кахраманова, С.А.Мусаева, Н.Р.Мамедова. Konfrans materialları, s.122-125

 

II Международная научная конференция студентов и молодых ученых, посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, Баку, 13-16 апреля

 1. Cинтез непредельных фосфорсодержащих соединений. М.И.Шатирова, У.Ш.Джафарова. Konfrans materialları, s.178-179

 

Республиканская научная конференция «Новые направления развития аграрных хозяйств и защита окружающей среды», Западно-Каспийский университет, г. Баку. 30 января

 1. Biodizel və onun inkişaf perspektivləri. M.M. Mövsümzadə, N.A. Əliyev, L.R. Mahmudova, Z.B. Quliyeva Konfrans materialları s.535-536
 2. Üzvi çirkləndiricilərin utilizasiyasinda mikroorqanizmlərdən istifadə edilməsi. K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.113

 

Uluslararasi Bakü Bilimsel Araştirmalar Kongresi, Bakü Avrasya Üniversitesİ, 15-16 oktyabr

 1. Synthesis of Cyclic Xanthogenates Containing a Carbonyl Group and their Research as Additives to Lubricating Oils. Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Səfərova M.R., Qəhrəmanova Q.A., Musayeva B.İ., İsmayılov İ.P. Konfrans materialları, s.259-260

 

4th İnternational nowruz conference on scientific research March 18-21,  Karabagh, Azerbaijan

  1. The national wealth of Azerbaijan — Karabakh horses. A.E.Alməmmədova, K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.191-192

   

  Karabagh İnternational Karabagh Applied Sciences Conference, June 17-19, Karabagh, Azerbaijan

  1. Neft yataqları və mikroorqanizmlər. K.R.Qəhrəmanova, A.E.Alməmmədova. Konfrans materialları, s.62

   

  V Международная научная конференция молодых ученых, посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 29-30 апреля, Бакинский Инженерный Университет, Азербайджан

 1. 1. Aromatik tioamidlərin yaşıl metodla sintezi. İbadulla Mahmudov, Əfsun Sucayev, Yusif Abdullayev. Konfrans materialları, s.354 

 

 1. XIV Международная научная конференция докторантов, магистров и молодых исследователей «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ», посвященная 98-летию со дня рождения общенационального лидера ГЕЙДАРА АЛИЕВА. 25, 26 мая (Бакинский государственный университет)
  1.  Sintez edilmiş optiki aktiv 1-azafaqomin analoqlarının molekulyar dokinq analizi. F.N.Axundova, A.M.Maharramov,V.M.Farzaliyev, M.M.Qurbanova, P.Taslimi, İ.Gülçin, A.R.Sujayev, F.Türkan, B.Tuzun, S.Alvasel. Konfrans materialları, s. 25-27
  2. Синтез, строение и кристаллическая структура комплекса кадмия(II) C1-(2-хлорфенил)- 1,4-дегидро-5H-тетразол-5-тионом и О-фенантролином. Р.К.Аскеров, A.М.Магеррамов, В.К.Османов, А.В.Борисов В.Н.Хрусталев, Р.Х.Назаров. Konfrans materialları, s.29-31
  3. 1-N-Fenil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tionların sintezi. G.M.Məhərrəmova, N.M.Nəzərov, S.S.Babayev.Konfrans materialları, s. 50-52
  4. Patoloji hallara qarşı daha təsirli fizioloji  aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi. G.S.Abdullayeva, B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev, R.Ə.Nəcəfova. Konfrans materialları, s.52-53
  5. Sürtkü materiallarının istismar xassələrini yaxşılaşdıran yeni, kombinə təsirə malik antioksidantların yaradılması. V.M.Fərzəliyev, Z.T.İsrafilova, L.S.Əliyeva, E.N.Qəribov, İ.Ə.Rzayeva. Konfrans materialları, s.53-55
  6. Dihidropirimidin-tionlar əsasında tərkibində tri fenil radikali saxlayan üzvi birləşmələrin sintezi. N.M.Nəzərov, A.Z.Xəlilova, N.M.Qriqoryeva, C.C.Əhmədova.Konfrans materialları, s.58-59
  7. Ftalimidin aromatik aminlərlə törəmələrinin sintetik yağların oksidləşməsinə qarşi təsiri. Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva. Konfrans materialları, s.61-62
  8. The triple copolymer of allyl ester of capric acid. J.Sh.Hamidova, L.K.Kazimzadeh, E.I.Hasanova, E.U.Isakov. Konfrans materialları, s.62-64
  9. 1,2-aminpropantiollar əsasinda diamin- disulfidlərin sintezi. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Axundova, S.S.Babayev, L.Y.Qafarova, G.M.Mirbağırova, A.T.Hüseynova. Konfrans materialları, s.64-65
  10. Amintiollar əsasinda 1,2-amintioefirlərin alınması. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Axundova, S.A.Fətiyeva, S.S.Babayev, G.M.Mirbağırova, A.T.Hüseynova.Konfrans materialları, s.66-67
  11. Thiiranes and their amine derivatives. M.A. Akhundova, LY. Qafarova, S.S. Babayev, A.T. Hüseynova. Konfrans materialları, s.68-69
  12. Müxtəlifəvəzli ditianlarin  sintezi, xassələri  və  tədqiqi. M.Ə.Axundova, S.S.Babayev, S.A.Fətiyeva, A.T.Hüseynova. Konfrans materialları, s.69-70
  13. Etil 6-amin-5-sian-2-metil-4-aril -4h-piran-3- karboksilatlarin antioksidant xassələrinin tədqiqi. A.M.Məhərrəmov, L.R.Vəliyeva, A.Z.Sadıqova, R.Sucayev, M.M.Qurbanova. Konfrans materialları, s.74-75
  14. Комплексообразования Ni(II) с новым сера и азот содержащим реагентом. В.И.Марданова, Т.А.Джавадзадe, Ф.М.Чырагов, А.Р.Суджаев. Konfrans materialları, s.343-344
 2. Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук» в связи с 98-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, Гянджинский государственный университет, Азербайджан, 25-26 мая
  1. Çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları. Qədirov Ə.Ə., Nağıyeva E.Ə., Kazımzadə Ə.K., Cavadova H.Ə., Məmmədyarova X.N., Məmmədova R.Ə. Konfrans materialları, s.160
  2. Многофункциональные присадки к моторным маслам. Велиева С.М., Садирзаде И.А. Konfrans materialları, s.162
  3. Müasir kimyanin aktual problemləri fasiləsiz işləyən texnoloji qurğuların tətbiqinin vacibliyi. K.M.Məmmədova, M.Ə.Musayeva, T.C.Cəfərova. Konfrans materialları, s.165-168
  4. Azot-, kükürd tərkibli birləşmələrin antimikrob xassələrinin tədqiqi. Babayev E.R., Əfəndiyeva X.Q., Məmmədova P.Ş., Soltanova Z.Q., Əminova B.M., Qəhrəmanova K.R. Konfrans materialları, s.173-176
  5. Редукторное масло для тяжелонагруженных узлов трения зубчатых передач промышленного оборудования. Фарзалиев В.М., Мусаева Б.ИНовоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г., Сафарова М.Р., Мустафаева Е.С. Konfrans materialları, s.197
  6. Dəniz suyunun neft karbohidrogenlərindən biotəmizlənməsində mikroorqanizm assosiyalarının rolu. Qəhrəmanova K.R, Məmmədova P.Ş., Musayeva M.Ə. Konfrans materialları, s.195
  7. Kükürd və azot tərkibli maddələrin biosid aşqar kimi tədqiqi. Mustafayev N.P., Novotrojina N.N., Hacıyeva İ.B. Səfərova, Abbasova M.T., Qəhrəmanova Q.A. Konfrans materialları, s.199
  8. Производные N-2-карбамилгуанидинсульфамидов – синтоны для синтеза гетарилсулфамидов. Мамедова С.И., Ладохина Н.П., Аббасова Ш.Б., Аскерова К.Т., Алиев Е.Ю. Konfrans materialları, s.205-207
  9. 3-n-tolidino-2-hidroksipropantiolun sulfid törəmələrinin sintezi və mühafizəedici birləşmələr kimi tədqiqi. Fərzəliyev V.M. Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Məmmədova R.F., Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş. Konfrans materialları,  s.209-211
  10. N-alkilamino-4,6-difenilheksahidro-1,3,5-triazin-2-tionlarin sintezi və onların izoenzimlər üzrə inhibitor təsirinin tədqiqi. B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev.Konfrans materialları, s.217

   

  Республиканская научная конференция «Современные проблемы химии», 15-16 апреля, Сумгаитский Государственный Университет

  1. Alkilfenolyat tipli aşqarların alınmasında fasiləsiz işləyən texnoloji qurğunun tətbiqi. Məmmədova K.M., Musayeva M.Ə., Cəfərova T.C. Konfrans materialları s.47
  2. Dioksolan törəmələri transmissiya yağlarına yeyilməyə qarşı aşqar kimi. Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., Qəhrəmanova Q.A., Musayeva B.İ., Musayeva M.Ə., Kamranova S.A., Mustafayeva Y.S. Konfrans materialları s.121
  3. Aziridinometilaminlərin yeni sadə üsulla sintezi və bioloji xassələrinin tədqiqi. Nəbiyev O.Q., Kazımov V.M., Nəbizadə Z.O., Kazımova G.S. Konfrans materialları s.147
  4. Азотсодержащие присадки алкилфенолятного типа. Нагиева Э.А., Велибекова Э.Р., Исмаилов И.П. Konfrans materialları, s.156
  5. N-алкоксиметилбензотиазолин-2-тионы и их защитные свойства . Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б., Мирзоева М.А., Сафарова Л.Р., Кулиева Г.М., Алиева Н.А. Konfrans materialları, s.160
  6. Термоаналитические исследования смазочных масел. Акчурина Т.Х., Эфендиева Х.К., Джавадова Н.А., Сейфиева Ж.А., Талыблы С.М. Konfrans materialları, s.162
  7. Синтез пиридинон- и пиридинтионпроизводных сульфамидов Мамедов С.А., Ладохина Н.П., Мамедова С.И., Шахгельдиева Л.М. Konfrans materialları, s.168
  8. Regenerasiya məhsulları əsasında teplovoz və sənaye dizelləri üçün sürtkü kompozisiyası. Ramazanova Y.B., Şamilzadə T.İ., Hüseynova A.Ə., Dadaşova T.A. Konfrans materialları, s.224
  9. Gəmi dizel mühərrikləri üçün m-20Бп motor yağının yeni sürtkü kompozisiyalarının yaradılması. Cavadova H.Ə., Cavadova E.M., Yusifzadə G.Q., Məhərrəmova Z.K. Konfrans materialları s.227
  10. Karbon turşularının (C6, C8, C10) mürəkkəb allil efirlərinin stirolla birgə polimerləşmə prosesinin tədqiqi. Həmidova C.Ş., Kazımzadə L.K., Həsənova E.İ., İsakov E.U., Həsənova M.A. Konfrans materialları, s.232
  11. Bioactivity evaluation of zinc compound with thiosemicarbazone of glyoxylic acid properties. Huseynova M.T., Aliyeva M.N. Konfrans materialları, s.235
  12. Смазочная композиция на основе производной ксантогеновой кислоты. Мусаева Б.И., Новоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г., Сафарова М.Р., Исмайлов И.П. Konfrans materialları, s.253
  13. Многофункциональные сульфонатные присадки к моторным маслам.Велиева С.М., Садирзаде И.А. Konfrans materialları, s.255
  14. Sənaye materiallarına mikroorqanizmlərin təsirinin öyrənilməsi. Alməmmədova A.E., İbrahimova T.M.Konfrans materialları, s.293
  15. 3-merkapto-2-hidroksipropil-1-izobutil efirinin aminometil törəmələrinin sintezi və sürtkü yağlarına mühafizəedici birləşmələr kimi tədqiqi. Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Məmmədova R.F., Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş. Konfrans materialları, s.318
  16. İşlənmiş sintetik yağların regenerasiyası. Əsgərova K.T., Abbasova Ş.B., Əliyev E.Y. Konfrans materialları, s.330

   

  КАРАБАХ II Международная конференция прикладных наук, НАНА, 8-10 ноября

  1.  Mikroorqanizm və adsorbentlərin iştiraki ilə dəniz suyunun neft karbohidrogenlərindən təmizlənməsi. K.R.Qəhrəmanova, P.Ş.Məmmədova ,A.E.Alməmmədova, G.A.Məmmədova. Konfrans materialları, s.51-52
  2. Neft məhsullarında mikroorqanizmlərin inkişafina mühitin təsiri. A.E.Alməmmədova, K.R.Qəhrəmanova, M.Musayeva. Konfrans materialları, s.123-125

   

  43-я научная конференция студентов и магистрантов, посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

  1. Təbii qazın qurudulması prosesi. S.Cəfərov, S.N.Quliyeva. Konfrans materialları, s.375-376

   

Сотрудники института в 2020 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности. Конференция на тему «Актуальные проблемы химической инженерии», 24-25 декабря, г.Баку

 1. Bisbutilksantogenatların sintezi və sürtkü yağlarında tədqiqi. P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, T.X.Akçurina, Q.A.Qəhramanova. Konfrans materialları, s.84
 2. Kомпозиционные присадки к смазочным маслам. П.Ш.Мамедова, С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, И.А.Садирзаде. Konfrans materialları, s.136
 3. Investigation of the destructive stability of copolymers, synthesized based on allyl esters of carboxylic acids. Sh.Hamidova, L.K.Kazimzadeh, E.I.Hasanova, E.U.Isakov. Konfrans materialları, s.121
 4. Nitrogen containing alkylphenolate additive for motor oils. K.Kazimzadeh, E.A.Nagiyeva, A.A.Gadirov, R.A.Mammadova, B.I.Abdullayev. Konfrans materialları, s.86
 5. Синтез аминометильных производных бутилового эфира п-оксибензойной кислоты и исследование их антимикробных свойств. В.М. Фарзалиев,  М.Т.Аббасова, Б.Г.Бабаева, Г.М.Кулиева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.147
 6. Синтез и исследование некоторых производных дитиофосфорной кислоты, улучшающих трибологические характеристики смазочных масел.
  Б.И.Мусаева, В.М.Фарзалиев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, И.П.Исмаилов, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.88
 7. Lubricant composition resistant to biological damage. B.Ramazanova, H.A.Javadova, V.M.Farzaliyev. Konfrans materialları, s.145
 8. Lay sularında sulfatreduksiyaedici bakteriyaların və bəzi digər mikroorqanizmlərin miqdarının təyini. R.Qəhrəmanova, P.Ş.Məmmədova, E.R.Babayev, S.A.Sultanova, A.E.Alməmmədova. Konfrans materialları, s.56
 9. Orqaniltiometil-1,3-dioksolanlarin sintezi və sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi. M.Babayi, V.M. Fərzəliyev, Ş.R. Əliyev, R.F. Məmmədova, Q.M. Quliyeva. Konfrans materialları, s.151
 10. Azot və bor-azot saxlayan alkilfenolyat aşqarlarının sürtkü yağlarının xassələrinə təsiri.
  X.Məmmədova, Ə.K.Kazımzadə, S.İ. Nəsirova. Konfrans materialları, s.130
 11. Synthesis and bioactivity of novel rhodanide compounds. Taslimi Parham, A.Sujayev.  Konfrans materialları, s.107

 

I Международная научная конференция студентов и молодых исследователей Бакинской высшей школы нефти, посвященная 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. 06-10 апреля, г.Баку

 1. Индустриальное масло для зубчатых передач промышленного оборудование
  Г.Г.Исмаилова, Б.И.Мусаева. Материалы конференции, с.103-104
 2. Üzvi çirkləndiricilərə qarşı mübarizədə mikroorqanizmlərin rolu. K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.53-55
 3. 4-propenilfenol-fenol-formaldehid əsasında sopolimer sorbentləri sintezi və tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, G.M.Mehdiyeva, M.A.Ağayeva, İ.M.Mədinov, Ş.C.Quliyeva. Konfrans materialları, s. 208-209.

 

Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных наук», 01-02 мая, г.Гянджа

 1. Müxtəlif funksional xassəli aşqarların mühafizəedici xassələrinin tədqiqi. H.Ə.Cavadova, E.M.Cavadova, G.Q.Yusifzadə, T.İ.Dadaşova, Z.K.Məhərrəmova.  Konfrans materialları,
 2. İşlənmiş sürtkü yağlarının regenerasiyası və regenerasiya məhsulu əsasında yeni sürtkü kompozisiyası. A.R.Yusifova. Konfrans materialları,
 3. Sürtkü yağlarına oliqoalkilfenolyat tipli yeni çoxfunksiyalı aşqarın alınması. C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov,  E.İ.Həsənova, M.Ə.Musayeva, N.C.Hüseynova.  Konfrans materialları,
 4. Производные эфиров меркаптоуксусной кислоты в качестве антикоррозионных присадок к смазочным маслам. Т.Х.Акчурина, М.А.Мирзоева, Н.А.Джавадова, Ж.А.Сейфиева, С.М.Талыблы.  Konfrans materialları,
 5. Масло типа ИТД-460 для тяжелонагруженных зубчатых передач промышленного оборудования. Б.И.Мусаева, В.М.Фарзалиев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, М.Р.Сафарова, И.П.Исмаилов, Е.С.Мустафаева.  Konfrans materialları,
 6. Butilksantogenat turşusunun yeni törəməsinin yağlayıcı soyuducu mayedə antimikrob xassəsinin tədqiqi. E.R.Babayev, X.Q.Əfəndiyeva, P.Ş.Məmmədova, M.H.Abbasov, B.İ.Abdullayev, A.E.Alməmmədova.  Konfrans materialları,
 7. Orta qələvili çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarları. Ə.Ə.Qədirov, E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, R.Ə.Məmmədova, M.N.Əliyeva. Konfrans materialları,
 8. Heterogen tipli katalizatorların iştiraki ilə aparılan texnoloji proseslər. D.G.Həsənov, K.M.Məmmədova, T.C.Cəfərova, R.A.Əsədov, S.A.Kamranova.  Konfrans materialları,
 9. Антимикробная активность Некоторых амидов 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-арилэтанов. С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, А.М.Сардарлы, С.А.Мусаева.  Konfrans materialları,
 10. Биодеструкция нефтяных углеводородов под воздействием микроорганизмов. К.Р.Кахраманова.  Konfrans materialları,

 

Конференция Сумгаитского государственного университета на тему»Экология и защита жизнедеятельности», 12-13 марта,  г.Сумгаит

 1. Ekoloji təmiz xammal əsasında alınan sulfidlərin korroziyalığına ДФ-11 aşqarinin təsiri
  N.P.Mustafayev, N.N.Novotorjina, G.G.İsmayılova,  B.İ.Musayeva,  Q.A.Qəhrəmanova, Y.S.Mustafayeva.  Konfrans materialları, s.72-75
 2. Sürtkü yağlarına yeni özlülük aşqarının ekoloji zərərsiz üsulla alınması.Ş.Həmidova, L.K.Kazımzadə, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov. Konfrans materialları, s.83-87
 3. Mikroorqanizm və bitki assosiasiyası əsasında biofitoremediasiya üsulu ilə ağır metalların təmizlənməsi. P.Ş.Məmmədova, K.R.Qəhrəmanova, A.E.Alməmmədova,T.M.İbrahimova, S.F.Osmanova.  Konfrans materialları, s.75-79

 

IV Международная научная конференция молодых ученых, посвященная 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, г.Баку

Synthesis and biological activity of novel aziridines. Z.Mammadova, L.Aliyeva,Ə.Sucayev. Konfrans materialları s.236-237.

 

Вторая Международная научная конференция молодых ученых и специалистов «Междисциплинарный подход к решению современных проблем фундаментальных и прикладных наук», посвященная 75-летию Национальной Академии Наук Азербайджана

 1. Patogenez zamanı xiyar bitkisində (Cucumis Sativus L.) H2O2-in miqdarının tənzimlənməsində sintetik antioksidantların antivirus fəalliğının tədqiqi.  N.Qurbanova, Ə.Sucayev, D.Əliyeva. Konfrans materialları, s.129-130.
 2. Biological activity of cyclic derivatives of pheylthiourea. G.M.Maharamova, A.Shuriberko, V.M.Farzaliyev, E.N.Garibov,  A.R.Sujayev. Konfrans materialları, s.349-351.
 3. Synthesis, characterization and bioactivity evaluation of novel functionally substituted esters based on sodium diethyldithiocarbamate derivatives. P.Taslimi, I.Gulçin , A.Sujayev.  Konfrans materialları,  s.359-360.
 4. Pirrolidinlərin yeni törəmələrinin sintezi, onların kompüter-eksperimental və bioloji fəalliğının tədqiqi.  İ.H.Mahmudov, M.E.İsakov, Y.Ə.Abdullayev, A.R.Sucayev.  Konfrans materialları, s.353-355.
 5. Bioremediation of oil-contaminated sea water by microorganisms. K.Kakhramanova, A.Almamedova, S.Osmanova. Konfrans materialları, s.263-264
 6. Təbiətdə gedən proseslərdə mikrorqanizm metabolizminin rolu. K.Kakhramanova, A.Almamedova. Konfrans materialları, s.55-56

 

I Республиканская научная конференция студентов на тему «Устойчивое развитие в химии и химической инженерии, экологические проблемы и биотехнология, нефтегазовые и нефтехимические процессы, перспективные материалы и полимеры», посвященная 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

Sintetik antioksidantların funksional xassələri. N.Qurbanova, Ə.Sucayev, D.Əliyeva.  Konfrans materialları, s.

 

Международная онлайн-конференция «Пандемия коронавируса: от научных исследований к обеспечению здорового будущего», Департамент биологических и медицинских наук НАНА и Институт молекулярной биологии и биотехнологии,  04.08.2020 — 05.08.2020

Xiyar (cucumis sativus l.) Bitkisinin fitopatogen zymv (zucchini yellow mosaic virus) virusundan müdafiəsində sintetik bioloji aktiv maddənin rolu. Əliyeva, N.Sultanova, U.Qurbanova, Ə.Sucayev. Konfrans materialları, s. 149 – 150

 Международная научно-практическая интернет конференция «Интеграция в мир и междисциплинарная связь», г.Баку

 1. Allil4-(2-hidroksifenil)-6-metil-2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilat maddəsinin sintezi. N.N.Nəzərov. Konfrans materialları,s.49
 2. Sürtkü yağlarıa aşqar kimi ditiofosfor saxlayan tiiranlar.S.S.Babayev, S.F.Qocayeva. Konfrans materialları, s.57

 

Республиканская научно-практическая конференция Западно-Каспийского университета по проблемам и направлениям развития современной химии, 12  декабря, г.Баку

 1. 1-N- alkil(1-N-Aril)-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tionların sintezi. G.M.Məhərrəmova, N.M.Nəzərov, R.Ə.Nəcəfova, V.M.Fərzəliyev. Konfrans materialları, s.138-141
 2. Bəzi metoksikarbonil birləşmələrinin nukleofil reagentlərlə reaksiyası. S.S.Qocayeva, N.N.Nəzərov, R.N.Qəmbərova. Konfrans materialları,s.240-242
 3. Некоторые сложные эфиры 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-фенилэтана в качестве антиржавейных присадок к смазочным маслам.С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, К.Р.Кахраманова, С.А.Мусаева, Н.Р.Мамедова. Konfrans materialları, с.247-248

 

Сотрудники института в 2019 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современной химии», посвященная  90 летнему юбилею Института нефтехимических процессов им.академика Ю.Мамедалиева НАНА                  (2-4 октября, г.Баку) 

 1. Amintiolların yeni törəmələrinin sintezi və tədqiqi. T.Məmmədova, A.T.Hüseynova, Ə.R.Sucayev, S.S.Babayev, C.L.Əhmədova. Konfrans materialları, s.306
 2. Kipləşdirici-yağlayıcı sürtkülərin alınması.K.T.Əsgərova, E.Y.Əliyev, Ş.B.Abbasova, V.H.Məmmədov. Konfrans materialları, s.24
 3. Fenoksi-2-oksimetil-oksietilnonan sürtkü yağlarına antimikrob və triboloji aşqar kimi
  H.Məmmədova., Ə.Ə.Mahmudova, S.Ə.Məmmədov, L.F.Zeynalova, H.O.Xocayev. Konfrans materialları, s.175
 4. Azot, kükürd və bor saxlayan karbonatlaşmış alkilfenolyat aşqarlarının sintezi və tədqiqi
  X. Məmmədova, Ə.K. Kazımzadə, B.İ. Abdullayev, S.İ. Nəsirova. Konfrans materialları, s.219
 5. Motor yağları üçün çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı.Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, R.Ə.Məmmədova. Konfrans materialları, s.222
 6. Ftalimidin bəzi törəmələrinin alınması və onların sintetik sürtkü yağında antioksidləşdirici fəallığının tətqiqi. Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, s.221
 7. Алкоксиметильные производные 2-аминотиазола и их антимикробные свойства
  В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Л.Р.Сафарова, Г.Б.Бабаева, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева, М.А.Мирзоева. Konfrans materialları, s.131
 8. Новый метод синтеза N,N-бис- азиридинометиламинов. В.М.Фарзалиев, О.Г.Набиев, Л.Р.Сафарова, Г.С.Кязимова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.212
 9. Аминометилирование трехчленных азотистых гетероциклов. В.М.Фарзалиев, О.Г.Набиев, Л.Р.Сафарова, Г.С.Кязимова. Konfrans materialları, s.255
 10. İşlənmiş sürtkü yağlarının regenerasiya məhsulu əsasında müxtəlif təyinatlı dizel mühərrikləri üçün motor yağlarının yaradılması. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova, K.T.Kərimov.Konfrans materialları, s.23
 11. Mikroorqanizmlərin sürtkü yağlarına təsirinin tədqiqi və biodavamlı sürtkü kompozisiyalarının yaradılması.H.Ə.Cavadova, F.Y.Əliyev, İ.A.Cəfərova, M.T.Abbasova, Z.K.Məhərrəmova, Q.M.Quliyeva. Konfrans materialları, s.264
 12. Многофункциональные сульфонатные присадки к смазочным маслам
  П.Ш.Мамедова, И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева. Konfrans materialları, s….
 13. Müasir sürtkü kompozisiyalarının oksidləşməyə qarşı davamlıq xassələrinin tədqiqi
  H.Ə.Cavadova, Y.B.Ramazanova, E.M.Cavadova, A.Ə.Hüseynova,T.A.Dadaşova, R.H.Əliyeva. Konfrans materialları, s.265
 14. g-xlorpropandiolun kalium alkilksantogenatlarla reaksiyası və alınan maddələrin sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi.N.P.Mustafayev, N.N.Novotorjina, B.İ.Musayeva, Q.A.Qəhrəmanova, Y.B.Ramazanova, Y.S.Mustafayeva. Konfrans materialları, s.220
 15. Синтез 5-бутоксиметокси-1,3-дитиоциклогексанона-2 в качестве присадки к смазочным маслам.Н.П.Мустафаев, Х.К.Эфендиева, В.М.Фарзалиев, К.Н.Мустафаев, М.Н.Алиева, Б.И.Абдуллаев.Konfrans materialları, s.213
 16. Синтез и исследование ароилэтил(этил)ксантатов в качестве противоизносных присадок к маслам. Т.Х.Акчурина, С.А.Сардарова, Х.К.Эфендиева, С.С.Эфендиева, М.А.Мирзоева. Konfrans materialları, s.217
 17. Neft yağlarına coxfunksiyalı külsüz polimer aşqarı.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, M.A.Həsənova, M.Ə.Musayeva, N.C.Hüseynova.Konfrans materialları, s.266
 18. Allilkapronatin butilmetakrilat və stirolla üçlü birgə polimeri sürtkü yağlarına özlülük aşqarı kimi.Ş.Həmidova, L.K.Kazımzadə, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov, R.M.İsmayılova. Konfrans materialları, s.463
 19. Новые азот- и серосодержащие антимикробные добавки к смазочно-охлаждающим жидкостям.С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, Н.С.Маджди, С.А.Султанова.Konfrans materialları, s.214
 20. Исследование аминометильных производных 4-меркаптометил-2-метил-1,3-диоксолана в качестве антимикробных присадок к маслам. В.М.Фарзалиев, Ш.Р.Алиев, Р.Ф.Мамедова, Р.М.Бабаи, Г.М.Кулиева, Г.Ш.Эйвазова. Konfrans materialları, s.210
 21. Halogenfenolların aminometil törəmələri əsasında dördlü ammonium duzları və onların korroziya inhibitoru kimi tədqiqi. F.Ə.Məmmədov, V.M.Kazımov, M.Ə.Mirzəyeva, G.S.Kazımova.Konfrans materialları, s.209
 22. Применение природных цеолитов азербайджана в качестве сорбента в парофазной хроматографии.В.М.Фарзалиев, М.Н.Алиева. Konfrans materialları, s.353
 23. Синтез и исследование некоторых эфиров роданистоводородной кислоты в качестве присадок к маслам. В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, М.Р.Сафарова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.211
 24. Скрининг микроорганизмов перспективных для создания биопестицидов.  П.Ш.Мамедова, К.Р.Кахраманова, Э.Р.Бабаев. Konfrans materialları, s.308
 25. Синтез 3-алкоксиметил тетроагидро-1,3-оксазинов. П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова,  Ш.А.Махнатов. Konfrans materialları, s.223
 26. Алкоксикарбонилметил сульфиды как многофункциональные присадки к смазочным маслам.К.3.Гусейнов, М.А.Мирзоева. Konfrans materialları, s.218
 27. Нефтевытесняющая композиция водорастворимых ПАВ и полимера для трудноизвлекаемых нефтей. В.М.Фарзалиев, Э.Р.Бабаев, П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова, С.А.Султанова. Konfrans materialları, s.416
 28. Синтез и свойства функционально замещенных азетидинов. М.М.Мовсумзаде, М.И. Шатирова, У.Ш. Джафарова. Konfrans materialları, s.242

 

Международная научная конференция на тему «Перспективы инновационного развития химической технологии и инженерии», посвященная  70 летнему юбилею г.Сумгаит   

 1. 1-morfolino-2-hidroksipropan-3-tiolun və onun aminometil törəmələrinin sintezi və tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva, G.S.Kazımova. Konfrans materialları, s.91
 2. Vinil monomerləri əsasında suda həll olan polimerin sintezi. İ.Həsənova, C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, R.M.İsmayılova. Konfrans materialları, s.209
 3. 1-brom, 2-butoksimetoksi-3-metilksantogenatpropanın alınması və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi. N.P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, M.R.Səfərova, T.X.Akçurina. Konfrans materialları, s.90
 4. Исследования производных эфиров меркаптоуксусной кислоты в качестве противоизносных присадок к смазочным маслам. Т.Х.Акчурина, М.А.Мирзоева, Х.К.Эфендиева, С.С.Эфендиева, Ш.Я.Гамидова. Konfrans materialları, s.73

 

The 1st International Conference on Air-Land-Sea Interaction (4-5 апреля,  г.Баку, Университет Хазар)

 1. Study of sulfur, nitrogen-organic compounds obtained from ecologically pure glycerol derivatives. V.M.Farzaliyev, B.I.Musayeva, G.G.İsmailova, N.N.Novotorjina. Konfrans materialları, s.22
 2. Mikrobiological purification of oil pollution in Caspian Sea waters. P.Sh.Mammadova, E.R.Babayev, T.Ibragimova K.R.Kakhramanova.Konfrans materialları, s.53

XIII международная научная конференция докторантов, магистров и молодых исследователей  на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева (15-16 мая, г.Баку)

 1. Cинтез и исследование некоторых производных тиоционатов в качестве присадок к смазочным маслам.   V.M.Fərzəliyev B.İ.Musayeva G.G.İsmayılova N.N.Novotorjina İ.P.İsmayılov.Konfrans materialları, s.221
 2. Антимикробные свойства комплексов–ZnCNʹ-ацил-салицилгидразидами. Г.Г.Гондолова,А.А.Меджидов,П.Ш.Мамедова,K.Р.Кахраманова. Konfrans materialları, s.235
 3. 5-пиперидинометоксиметилбицикло [2,2,1]- гепт-2-ен в качестве антимикробной присадки. Г.Э.Гаджиева, Э.Г.Мамедбейли,С.В.Исмайылова,K.Р.Кахраманова.Konfrans materialları, s.235
 4. Amonium karbonat əsasında yeni karbamid törəmələrinin sintezi və tədqiqi. L.N.Əliyeva, B.E.Səfərov, Y.Ə.Abdullayev, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları, s.224-225

 

III международная научная конференция молодых исследователей, посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева

Çoxfunksiyalı sulfamidlər əsasında fizioloji fəal yeni heterotsiklik birləşmələrin sintezi və tədqiqi. B.Səfərov, N.Novruzova,Ə.Sucayev. Konfrans materialları, s.130

I республиканская научная конференция студентов  на тему «Перспективы в химии и химической инженерии», посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева (15-19 апреля, г.Баку) 

 1. Yağlayıcılıq xassələrini yaxşılaşdıran kükürd saxlayan birləşmələr 2019, İsmayılova G.G. Musayeva B.İ. Konfrans materialları, s.138
 2. Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaq və su ərazilərinin təmizlənməsində mikroorqanizmlərin rolu. K.R.Qəhrəmanova, s.141-143
 3. Rodanidlərin yeni aril törəmələrinin sintezi və antioksidant aşqar kimi tədqiqi. L.Əliyeva, Ə.Sucayev.Konfrans materialları, s.166-167
 4. Asetofenon əsasında yeni heterotsiklik birləşmənin sintezi və farmakoloji təsiri. N.Məcdi. Konfrans materialları, s.153

67 научно-техническая конференция студентов, посвященная  90-летию  академика А.Мирзаджанизаде (ADNSU) (г.Баку)

Mikrob-bitki sistemlərinin təsiri altında neft karbohidrogenlərinin biodestruksiyası A.Q.Həbibova,A.Z.Hüseynzadə,K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.176-177

Международная научно-техническая конференция на тему «Проблемы радиационной и химической безопасности» (Азербайджанский Строительный Университет) (05-06 ноября, г.Баку)

 1. Bioremediation of oil pollution in marine waters. P.Sh.Mamedova, K.R.Kakhramanova, S.F.Osmanova. Konfrans materialları, s.
 2. Screening of perspectivemicroorganisms for creating of biopesticides. P.Mamedova, K.Kakhramanova,E.Babayev,G.Alili. Konfrans materialları, s.

Республиканская научная конференция на тему “Современный взгляд на химию”  (г.Нахчыван)

 1. Motor yağlarına yeni çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı. Ə.Qədirov, E.Nagıyeva, Ə.Kazımzadə, R.Məmmədova,S.Nəsirova, T.Dadaşova
 2. Ksantoqenat və tritiokarbonatların sintezi və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi
  V.Fərzəliyev, X.Əfəndiyeva, K.Muastafayev, E.Zülfüqarov, Y.Mustafayeva
 3. Редукторное масло для зубчатых передач промышленного оборудования.
  В.Фарзалиев, Б.Мусаева, Г.Исмаилова, Н.Новоторжина, М.Сафарова, Т.Акчурина, Ш. Гамидова, Е.Мустафаева
 4. Синтез и биологическая активность четвертичных аммониевых солей 1,1-бис-(β-хлорэтилкарбоксиметилтио)-1-фенилэтана. С.Сардарова, С.Oсманова, Ф.Мамедов, Н.Мамедова
 5. Neft yağlarına yeni özlülük aşqarının sintezi. C.Həmidova, E.İsakov, E.Həsənova, M.Musayeva
 6. Study of the efficiency of some microbial-plant complexes in the process of reclamation of oil-contaminated soils. P.Mamedova, K.Kakhramanova, A.Almamedova
 7. Merkaptometilmorfolinin aminometil törəmələrinin sintezi və onların sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi tədqiqi. V.Fərzəliyev, Ş.Əliyev, R.Babayi, R.Məmmədova, Q.Quliyeva
 8. Металлсодержащие комплексы в качестве многофункциональных присадок к нефтепродуктам. В.Фарзалиев, П.Мамедова, Э.Бабаев, И.Эйвазова, Б.Аминова, Р.Мамедова
 9. 2-аминометильные производные 2-аминотиазола и их защитные свойства В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Б.Г.Бабаева, М.А.Мирзоева, Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева

 

Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук» , посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева (г.Гянджа)

Üçkomponentli kondensləşmə reaksiyası ilə triazin-2-tionların sintezi rekasiyasının kompyuter tədqiqi. İ.H.Mahmudov, Y.Ə.Abdullayev, Ə.R.Sucayev

Сотрудники института в 2018 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Международная конференция “Нагиевские чтения”, посвященная 110-летнему юбилею академика М.Нагиева (г.Баку)

 1. Pirimidintionlarin xlorlu törəmələrinin sintezində katalizatorun rolu. Ə.Həsənli, Ə.R.Sucayev, N.Nəzərov, A.Z.Xəlilova, C.C.Əhmədova. Konfrans materialları, s.157
 2. Tsiklik tiokarbamid törəmələrinin katalizator iştiraki ilə sintezi. V.M.Fərzəliyev, Z.T.Məmmədova, Ə.R.Sucayev, İ.Ə.Rzayeva, N.M.Qriqoryeva. Konfrans materialları, s. 170
 3. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası.Ə.K.Kazımzadə,  E.Ə.Nağıyeva, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, T.A.Dadaşova. Konfrans materialları, s.252
 4. Малоотходный процесс получения многофункциональных присадок.И.Д.Кулалиев, Н.Н.Зейналова, Х.З.Бехбудова, С.М.Велиева. Konfrans materialları, s.119
 5. Смазывающие свойства бис(диизопропилдитиофосфатов) в трансмиссионных маслах. Н.П.Мустафаев, Н.Н.Новоторжина, Б.И.Мусаева, Х.К.Эфендиева, Г.А.Кахраманова, С.С.Бабаев. Konfrans materialları, s.105
 6. Термоаналитические исследования некоторых производных дитиофосфорных кислот как присадок к смазочным маслам. Т.Х. Акчурина, М.Р. Сафарова, Х.К. Эфендиева, Б.И. Мусаева, С.С.Эфендиева, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.107
 7. Каталитическое аминометилирование эфиров п-оксибензойной кислоты
  В.М. Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Н.А.Алиева, Г.М.Кулиева. Konfrans materialları, s.184
 8. Трансмиссионное масло для грузовых автомобилей. Б.И.Мусаева, Н.Н.Новоторжина, Г.Г.Исмаилова, М.Р.Сафарова. Konfrans materialları, s.102
 9. Vinil monomerləri əsasında neft yağlarına polimer aşqarlar. İ.Həsənova, E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, R.H.Nəzərov, S.T.Mehdiyeva. Konfrans materialları, s.38
 10. Синтез 2-гидроксипропиленбисалкилксантогенатов. К.Н.Мустафаев, Х.К.Эфендиева, Н.П.Мустафаев. Konfrans materialları, s.201
 11. Biodizelin dihidroksilləşməsi və tədqiqi. M.M.Mövsümzadə, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, N.R.Sultanova, Z.B.Quliyeva. Konfrans materialları, s.55
 12. Исследование коллоидной структуры высокощелочных алкилфенолятных присадок методом ДРС. А.Х.Мамедова, С.А.Сулейманова, В.М.Фарзалиев, А.К.Кязим-заде, Э.Г.Исмаилов.Konfrans materialları, s.301
 13. Исследование некоторых органических дисульфидовв качестве антимикробных присадок к смазочным маслам. Э.Р.Бабаев, Э.М.Мовсумзаде, О.Ю. Полетаева, С.М.Азизова, П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова. Konfrans materialları, s.110
 14. Изучение кинетической закономерности реакции взаимодействия первичных аминов с пропаргилхлоридом. М.М.Мовсумзаде, М.И.Шатирова, У.Ш.Джафарова. Konfrans materialları, s.197

Международная научная  конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук», посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (04-05 мая, г.Гянджа)

 1. Karboksilat qrupu və azot atomu saxlayan alkilfenolyat aşqarı. Ə.K.Kazimzadə, E.Ə.Nagıyeva, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, R.Ə.Məmmədova. Konfrans materialları, s.270
 2. b-гидрокси-g-дибутиламинопропиловые эфиры алкилксантогенатовых кислот в качестве присадок, улучшающих трибологические свойства масел. В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, Н.П.Мустафаев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, М.Р.Сафарова, И.П.Исмаилов.Konfrans materialları, s.334
 3. Epixlorhidrin əsasinda biskalkilsantogenatlarin sintezi və tədqiqi. K.N.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, N.P.Mustafayev, M.N.Əliyeva, İ.P.İsmayilov. Konfrans materialları, s.298
 4. Alkilrodanidlərin yeni törəmələrinin sintezi. Z.T.Məmmədova, Ə.R.Sucayev, S.Ə.Həsənli. Konfrans materialları, s.284
 5. Многофункциональные синтетические сульфонатные присадки к смазочным маслам
  С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, Х.А.Аскерова, Х.З.Бехбудова. Konfrans materialları, s.314
 6. Yeni fizioloji fəal maddələrin yaradılması.V.M.Fərzəliyev.Konfrans materialları, s.240
 7. Влияние ассоциаций углеводородокисляющих микроорганизмов выделенных из нефтезагрязненной морской воды на различные фракции нефти. П.Ш.Мамедова, К.Р.Кахраманова, Э.Р.Бабаев, Т.М.Ибрагимова, Г.Р.Насибова, А.Э.Алмамедова. Konfrans materialları, s.320
 8. Синтез новых производных тиазолидин-4-онов и исследование их антимикробных свойств. С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, П.З.Мурадов, К.Ф.Бахшалиева, М.Н.Алиева. Konfrans materialları, s.213
 9. Aminometilləşdirilmiş oliqoalkilfenolun kalsium duzu sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi. C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, E.İ.Həsənova, R.H.Nəzərov, M.Ə.Musayeva. Konfrans materialları, s.249
 10. Seokar-2 katalizatoru iştiraki ilə fenolun polimerdistillatla fasiləsiz alkilləşmə prosesi
  G.Həsənov, M.M.Mövsümzadə, C.Ş.Həmidova, K.M.Məmmədova, N.C.Hüseynova. Konfrans materialları, s.251
 11. Синтез диалкилдиаминоэфиров и исследование их антимикробных свойств
  С.А.Мамедов, Л.Ф.Зейналова, А.А.Махмудова, Н.П.Ладохина, С.С.Эфендиева. Konfrans materialları, s.197
 12. Müasir sürtkü yağlarının istehsal və istehlak prosesində ekoloji yanaşma
  Y.B.Ramazanova, T.İ.Şamilzadə, G.Q.Yusifzadə, İ.A.Cəfərova, Z.K.Məhərrəmova. Konfrans materialları, s.384
 13. Исследование некоторых органических дисульфидов в качестве антимикробных присадок к смазочным маслам. Э.Р.Бабаев, Э.М.Мовсумзаде, О.Ю. Полетаева, С.М.Азизова, П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова, Konfrans materialları, s….
 14. Development of new compositions of lubricating-cooling technological means.
  V.M.Farzaliyev, E.R.Babayev,S.M. Azizova, M.M.Seyidov, P.Sh.Mammadova, H.Sh.Aliyeva, I.M.Eyvazova. Konfrans materialları, s.237
 15. Синтез метилен-бис-аминов и исследование их антимикробных свойств. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Р.М.Бабаи,  Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.197
 16. Комплексы Cu(ll), Co(ll), Ni(ll) С N-(2-гидроксибензалиден)-N-циклогексилглицилгидразонов. М.Т.Гусейнова, М.Н.Алиева, А.А.Меджидов, С.З.Исмайлова, Г.Г.Гондалова. Konfrans materialları, s.194
 17. Syntezis of glysid esters of tetrahydropyrimidones. S.S.Gojayeva, A.R.Sujayev, N.M.Grigoryevna, V.M.Farzaliyev.Konfrans materialları, s.340

 

XII Международная научная  конференция докторантов,  магистров и молодых исследователей на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (г.Баку)

 1. Изучение биоцидных свойств некоторых ароматических производных функционально-замещенных азометинов. Т.Д.Набиев, К.Р.Кахраманова, Г.Р.Насибова, С.Х.Джафарзаде, К.Н.Асадуллаев. Konfrans materialları, s….
 2. N-alkilamino-4,6-difenil-heksahidro-1,3,5-triazin-2-tionlarin sintezi və antioksidant xassələri. Ə.Həsənli, B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları s.198
 3. Гетероатомсодержащие модификации алкилфенолятных присадок
  Т.Г.Халил, Э.А.Нагиева. Konfrans materialları s.206
 4. Многофункциональные сульфонатные присадки к смазочным маслам
  С.М.Велиева, И.А.Садирзаде, Х.З.Бехбудова. Konfrans materialları, s.201
 5. Производные бутилксантогеновой кислоты в качестве присадок, улучшающих трибологические характеристики смазочных масел. Г.Г.Исмаилова, Б.И.Мусаева, И.В.Аллахвердиева. Konfrans materialları, s.203

 

Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития нефтепереработки и нефтехимии», посвященная 110-детнему юбилею академика В.Алиева  (9-10 октября, г.Баку)

 1. Yeni və kombinə təsirə malik antioksidant reagentlərin yaradılması.V.M.Fərzəliyev, B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev, İ.Ə.Rzayeva, S.S.Babayev. Konfrans materialları, s.131
 2. Термоаналитические исследования некоторых сложных эфиров диизопропилдитиофосфорной кислоты как присадок к смазочным маслам
  Т.Х. Акчурина, М.Н. Алиева, Х.К. Эфендиева, Б.И. Мусаева, С.С.Эфендиева. Konfrans materialları, s.35
 3. Azot saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası. N.Məmmədyarova, E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, E.M.Cavadova, B.İ.Abdullayev. Konfrans materialları, s.53
 4. Синтез и исследование производных триглицерида в качестве присадок, улучшающих смазывающие свойства трансмиссионных масел. В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, Н.П.Мустафаев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.54
 5. Многофункциональные присадки к смазочным маслам. И.Д.Кулалиев, Х.А.Аскерова, И.А.Садирзаде,  Н.Н.Зейналова. Konfrans materialları, s.129
 6. Синтез алкоксиметильных производных пиперазина в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам.В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Б.Г. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А.Алиева, Г.М.Кулиева, М.Н.Алиева. Konfrans materialları, s.130
 7. Kapron turşusunun allil efirinin butilmetakrilatla birgə polimeri sürtkü yağlarına özlülük aşqarı kimi. Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov, L.K.Kazımzadə.  Konfrans materialları, s.187
 8. Реакция диазиридинов с N,N’-бис-алкоксиметиламинами. В.М.Фарзалиев, О.Г. Набиев, В.М.Кязимов, Б.Г.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.38
 9. Аминометилирование диазиридинов алкоксиметил- и метилен-бис-аминами
  В.М. Фарзалиев, О.Г.Набиев, Б.Г.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева, М.А. Мирзоева. Konfrans materialları, s.52
 10. Эффективные полифункциональные присадки к смазочным материалам.
  Е.В.Карпинчик, П.Ш.Мамедова, Х.Ш.Алиева, И.М.Эйвазова, В.Е.Агабеков, В.М.Фарзалиев.Konfrans materialları, s.28
 11. Xarici aşqar paketlərinin tədqiqi ilə avtotraktor və teplovoz dizel mühərrikləri üçün yeni sürtkü kompozisiyalarının yaradılması. Y.B. Ramazanova, T.İ.Şamilzadə, A.Ə.Hüseynova, Z.K.Məhərrəmova.Konfrans materialları, s.159
 12. Синтез и некоторые химические преврашения хлорэтилпиперидина. М.И.Шатирова, М.М.Мовсумзаде, У.Ш.Джафарова, Ш.Ф.Нагиева, Г.Н.Абасзаде. Konfrans materialları, s.42

II международная научная  конференция молодых исследователей, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (27-28 апреля, г.Баку)

 1. 1-N-Alkil(1-N-aril)-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tionlarin sintezi G.M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, Ə.R.Sucayev.Konfrans materialları, s.207
 2. Rodanidlərin yeni törəmələrinin sintezi və xassələri.V.M.Fərzəliyev, Z.T.Məmmədova, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov, N.M.Nəzərov R.Ə.Nəcəfova.Konfrans materialları, s.148

I международная научная  конференция  на тему“История науки и науковедение: междисциплинарные исследования” (29-30 октября, г.Баку)

Fizioloji fəal maddələrin fənlərarası tədqiqatları.V.M.Fərzəliyev.Konfrans materialları, s.17

Международная научная  конференция  на тему“Процессы радиации и их применение», посвященная 70-летию  академика М.Керимова

Aşqarlarin tərkibinin onlarin funksional xassələrinə və ekologiyaya təsiri.E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, R.Ə.Məmmədova, S.İ.Nəsirova, X.N.Məmmədyarova. Konfrans materialları, s.210

Сотрудники института в 2017 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Международная научно-техническая конференция на тему “Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвященная 100-летнему юбилею Б.Зейналова (29-30 июня, г.Баку)

 1. Ağır yüklü avtomobillər üçün transmissiya yağı. B.İ.Musayeva, G.G.İsmayılova, İ.P.İsmayılov, Y.S.Mustafayeva.Konfrans materialları, s.34
 2. Azot- və kükürd saxlayan çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarı.X. N.Məmmədyarova. Konfrans materialları, s.41
 3. Piperidin əsasında işçi-konservasiya yağlarına aşqarların sintezi və tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, V.M.Kazımov.Konfrans materialları, s.71
 4. Piperidinin bəzi s- əvəzli törəmələrinin sintezi və konservasiya yağlarına mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi.V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva.Konfrans materialları, s.72
 5. Sürtkü yağlarında çoxfunksiyalı aşqar paketlərinin biodavamlıq xassələrinin tədqiqi. E.M.Cavadova, T.İ.Şamilzadə, A.Ə.Hüseynova, İ.A. Cəfərova, Z. K.Məhərrəmova. Konfrans materialları, s.80
 6. Гидравлическая жидкость для гидросистем кораблей. Б.И.Мусаева, Г.Г.Исмаилова, М.Р.Сафарова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.95
 7. Новый эффективный метод синтеза нитрозоаминов. О.Г.Набиев.Konfrans materialları, s.177
 8. Синтез и исследование сульфонатов кальция на основе алкилпирокатехинов.
  И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева, С.А.Гасанова, Х.А Аскерова, И.А.Садирзаде, Х.З.Бехбудова. Konfrans materialları, s.121
 9. Синтез некоторых производных 2-аминотиазола.В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Г.М.Кулиева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.122
 10. Термическая стабильность и реакционная способность производных тиетана по отношению к металлам. Т.Х.Акчурина, А.З.Халилова, Н.М.Григорьева, Ф.В.Аббасова, Л.М.Гусейнова.Konfrans materialları, s.126
 11. Исследование ß-(р -анизидино)-2-гидрокси-5-замещенных пропиофенонов в качестве противостарителей бутилкаучука.С.А.Cардарова, Ф.А.Мамедов, М.А.Мирзоева, С.Ф.Османова.Konfrans materialları, s.102
 12. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyasi.E.Ə.Nağıyeva, N.Məmmədyarova, Ə.K.Kazımzadə, Ə.Ə.Qədirov, M.N.Əliyeva, R.Ə.Məmmədova.Konfrans materialları, s.36
 13. Fenolun heterogen katalizator iştirakında propilenin trimeri ilə alkilləşdirilməsi. G.Həsənov, M.M.Mövsümzadə, N.C.Hüseynova, K.M.Məmmədova.Konfrans materialları, s.52
 14. Alkilmetakrilat tipli yeni özlülük aşqarinin sintezi. E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayılova, Q.R.Niftəliyeva.Konfrans materialları, s.38
 15. Bəzi pirimidintion törəmələrinin epoksidlərlə nukleofil çevrilmə reaksiyası və antioksidant aşqar kimi tədqiqi.Ə.R.Sucayev, S.Ə.Həsənli, N.M.Qriqoryeva.Konfrans materialları, s.43
 16. Yeni kükürd üzvi birləşmələrin quruluşu ilə funksional xassələri arasında əlaqə.G.M.Məhərrəmova, Ə.R.Sucayev, A.Z.Xəlilova.Konfrans materialları, s.90
 17. Расщепление метилен-бис-диазацикланов хлористым нитрозилом. О.Г.Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева.Konfrans materialları, s.186
 18. Bitki yağlarının transefirləşməsindən alınan qliserinin reaksiya qarışığından təmiz ayrılması üsulu. M.M.Mövsümzadə, İ.M.Əhmədov, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, Z.B.Quliyeva. Konfrans materialları, s.45
 19. 2-merkapto-5-alkilfenolların karbomoil törəmələrinin sintezi. F.Ə.Məmmədov, V.M.Kazımov, M.Ə.Mirzəyeva, T.C.Cəfərova, S.Y.Rzayeva. Konfrans materialları, s.138
 20. Противокоррозионные присадки полученные пропаргилированием бензальдегида. М.И.Шатирова, М.М.Мовсумзаде, У.Ш.Джафарова.Konfrans materialları, s.112
 21. Tsikliktritiokarbonatlarin sintezi və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi. K.N.Mustafayev, Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, N.P.Mustafayev. Konfrans materialları, s.87
 22. Антимикробные свойства некоторых бис-четвертичных аммониевых солей. С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, М.Н.Алиева, С.А.Султанова. Konfrans materialları, s.93
 23. Müxtəlif mikroorqanizm assosiasiyalarının neftin ayrı-ayrı fraksiyalarına təsiri. P.Ş.Məmmədova, K.R.Qəhrəmanova, S.A.Sultanova, T.M.İbrahimova, A.E.Alməmmədova.Konfrans materialları, s.61
 24. Antimicrobial Studies of organic disulfides as additive. F.Y.Aliyev, P.SH.Mammadova, S.U.Azizova.Konfrans materialları, s.131

Республиканская научно-техническая конференция на тему «Топлива, топливные компоненты, специальные жидкости, масла и присадки», посвященная 90-летнему юбилею проф.С.Султанова (3 октября, г.Баку) 

 1. Модифицированные сульфонатные присадки к моторным маслам.İ.C.Güləliyev, S.M.Vəliyeva, E.Ə.Nağıyeva, N.N.Zeynalova. Konfrans materialları, s.28
 2. Yanacaqların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması. M.M.Mövsümzadə, İ.M.Əhmədov, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, N.R.Sultanova, X.Ə.İmanova, Z.B.Quliyeva. Konfrans materialları, s.112

III International Turkic World Conference on Chemical Sciences And Technologies (ITWCCST) (10-13 September, Baku)

Oligomers and Cooligomers of C6 α-Olefins as Viscosity Components of Petroleum Oils. Jeyhun Hamidova, Elkhan Isakov, Vagif Farzaliyev, Elnara Hasanova. Konfrans materialları, s.240

I международная конференция молодых ученых, посвященная 94-летию общенационального лидера Г.Алиева (5-6 мая, г.Баку)

Müxtəlif pirimidintionların hetarilsulfamid törəmələrinin sintezi.S.Qocayeva, S.Məmmədova, Ə.Sucayev. Konfrans materialları, s.136

Международная научная конференция на тему «Функциональные мономеры и полимерные материалы особого назначения: проблемы, перспективы и практические подходы», посвященная 55-летию Сумгаитского государственного университета (15-16 ноября, г.Сумгаит)

 1. Karboksilat qrupu saxlayan alkilfenol əsasında alınan çoxfunksiyalı aşqar. E.Ə.Nağıyeva, X.N.Məmmədyarova,  Ə.K.Kazımzadə, Ə.Ə.Qədirov,  S.Y.İbadova, R.Ə.Məmmədova. Konfrans materialları, s…..
 2. Гидроксиалкилбензилсульфонаты на основе олигомеров пропилена и этилена в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам. И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева,  Э.А.Нагиева, Н.Н.Зейналова. Konfrans materialları, s.40
 3. Bəzi diariltiazolidonların sintezi və antioksidləşdirici xassələrinin tədqiqi. Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva. Konfrans materialları, s.42
 4. Di-, tetrahidropirimidintionların sintezində müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə alınmış nəticələrin müqayisəli təhlili. V.M.Fərzəliyev, Ə.R.Sucayev, M.N.Əliyeva, G.M.Məhərrəmov. Konfrans materialları, s.73
 5. Polialkil(met)akrilatların molekul kütlə tənzimləyiciləri iştirakında birgə polimerləşmə reaksiyaları. E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayılova, Q.R.Niftəliyeva.Konfrans materialları, s.158
 6. Maye piroliz məhsullarından alınan alkilstirollar əsasında özlülük aşqarlarının alınması. C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, L.Ə.Abdullayeva, E.İ.Həsənova, M.Ə.Musayeva. Konfrans materialları, s.43
 7. Синтез и исследование ксантогенсодержащей низкомолекулярной полимерной присадки к трансмиссионным маслам. Б.И.Мусаева, Н.Н.Новоторжина, Г.Г.Исмаилова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.159
 8. Birgə polimerlər buxarlanmanın qarşısını alan reagent kimi. E.İ.Həsənova, C.Ş.Həmidova, E.İ.İsakov. Konfrans materialları, s.41

Международная научная конференция на тему «Химия координационных соединений:актуальные проблемы аналитической химии», посвященная 85-летнему юбилею академика Р.Алиевой (16-17 ноября, г.Баку)

 1. Allil 3-okso-2-(2-fenilhidrazon)butanatın sintezi və quruluşu. A.M. Məhərrəmov, A.Z.Sadıqova, E.Z.Hüseynov, R.H.Nəzərov, M.M.Qurbanova. Konfrans materialları, s.106
 2. 3Z,3Z)-3,3-(Etan-1,2_dibis(azanililden))bis(2-(2-4-flüorfenil)hidrazon)-5,5-dimetiltsiklo-heksanonun sintezi və quruluşu. A.M. Məhərrəmov, A.Z.Sadıqova, E.Z.Hüseynov, R.H.Nəzərov, M.M.Qurbanova. Konfrans materialları, s.148

 

Сотрудники института в 2016 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

IX международная Мамедалиевская нефтехимическая конференция
(4-5 октября, г.Баку)

 1. Yeni hibrid biodizel-ketalların (1,3-dioksalan) sintezi. M.M.Mövsümzadə, İ.M.Əhmədov, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, N.R.Sultanova, Z.B.Quliyeva, İ.M.Eyvazova. Konfrans materialları, s.71
 2. Синтез новых производных бензотиазол-и бензоксазолтионов. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева. Кonfrans materialları, s.91
 3. Оценка численности микроорганизмов в образцах нефтезагрязненных вод прибрежной зоны Каспийского моря. П.Ш.Мамедова, К.Р.Кахраманова, Т.М.Ибрагимова, С.А.Султанова, А.Э.Алмамедова, Г.Р.Насибова. Konfrans materialları, s.143
 4. Производные N-метиланилина в качестве присадок к дизельным топливам. М.М.Мовсумзаде, Л.Р.Махмудова, Н.Р.Султанова, Х.А.Иманова, Б.И.Абдуллаев, З.Б.Кулиева.  Konfrans materialları, s.169
 5. Органические дисульфиды в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам. П.Ш.Мамедова, С.М.Азизова, Э.Р.Бабаев, З.Г.Солтанова, Б.М.Аминова. Konfrans materialları, s.172
 6. Müasir dizel mühərrikləri üçün sürtkü kompozisiyaları. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova. Konfrans materialları, s.179
 7. Dizel yanacağının bakterisid xassəsinin yaxşılaşdırılması.Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., İmanova X.Ə., Quliyeva Q.M. Konfrans materialları, s.181
 8. Исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов в качестве многофункциональных присадок с смазочным маслам. С.А.Сардарова, С.Ф.Османова, Ф.А.Мамедов, Б.М.Абдуллаев. Konfrans materialları, s.188
 9. Bəzi tetrahidropirimidintionların antioksidləşdirici xassəsinin tədqiqi. S.Qocayeva, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov, M.Ə.Allahverdiyev. Konfrans materialları, s.216
 10. Термоокислительная стабильность уплотнительных смазок. Т.Х.Акчурина, С.А.Мамедов, Ф.В.Аббасова, Л.М.Гусейнова, Ш.Я.Гамидова, С.С.Эфендиева. Konfrans materialları, s.217
 11. Смазочное масло для гидравлических систем высоконагруженных механизмов. Б.И.Мусаева, Г.Г.Бабирова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.223
 12. Синтез и исследование новой азот- и карбоксилатсодержащей многофункциональной присадки. А.К.Кязим-заде, Е.А.Нагиева, Х.Н.Мамедьярова, А.А.Гадиров,  М.Н.Алиева, Б.И.Абдуллаев.Konfrans materialları, s.224
 13. Полусинтетические сульфонатные присадки к смазочным  маслам.  К.И.Садыхов, С.М.Велиева, А.Н.Агаев, И.Д.Кулалиев, С.А.Гасанова, К.А.Салманова. Konfrans materialları, s.225

Научная конференция на тему «Химия макромолекул, органический синтез и композитные материалы», посвященная 50-летнему юбилею создания Института полимерных материалов (20-21 октября, г.Сумгаит)

 1. Yüksək molekullu özlülük aşqarlarının tətbiqi üzrə tədqiqatlar. Y.B.Ramazanova, T.İ.Şamilzadə, T.A.Dadaşova, Z.K.Məhərrəmova. Konfrans materialları, s.116
 2. Polimer əsaslı özlülük aşqarlarının yüksək yağ qruplarının yaradılmasında rolu. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova. Konfrans materialları, s.117
 3. Химически модифицированные соолигомеры C6α-олефинов в качестве полифункциональных полимерных присадок. В.М.Фарзалиев, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова, Э.И.Гасанова. Konfrans materialları, s.118
 4. Azot-kükürd saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları. A.X.Məmmədova,  V.M.Fərzəliyev, Ə.K.Kazımzadə.Konfrans materialları, s.119
 5. Neft yağlarına polimetakrilat tipli özlülük aşqarı. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayilova, Q.R.Niftəliyeva. Konfrans materialları, s.120
 6. Protection of the lubricating fluid from biodeterioration. P.Sh.Mamedova, H.Sh.Aliyeva, E.R.Babayev, Z.K.Soltanova, B.M.Aminova.Konfrans materialları, s.155
 7. Применение олигомеров пропилена при производстве  многофункциональных присадок к смазочным маслам. А.Н.Агаев, С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, С.А.Гасанова, Х.А.Аскерова. Konfrans materialları, s.157

Республиканская научная конференция, посвященная 80-летнему юбилею Института катализа и неорганической химии им.М.Нагиева
(15-16 ноября, г.Баку)

 1. Aminsaxlayan alkilfenolyat aşqarlarının mühafizəedici xassələri. Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N. Məmmədyarova, R.M. Babayi. Konfrans materialları, s.325
 2. C6-alkilmetakrilat və heksen-1-in ikiqat birgə polimerinin özlülük aşqari kimi tədqiqi. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, Q.R.Niftəliyeva. Konfrans materialları, s.336

Международная конференция на тему «Актуальные проблемы современной химии и биологии» (12-13 мая, г.Гянджа)

 1. 1-арил-2-нитроэтены в качестве антимикробных присадок к смазочным материалам. В.М.Фарзалиев, А.А.Джавадова, М.Т.Аббасова, И.А.Джафарова. Konfrans materialları, s. 34-37
 2. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası. Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə.Qədirov, X.N.Məmmədyarova, R.Ə.Məmmədova, S.İ.Nəsirova. Konfrans materialları, s.52
 3. Alkilfenolyat tipli aşqarların alınmasında kondensləşmə prosesinin aparılması.M.M.Mövsümzadə, D.G.Həsənov, N.C.Hüseynova, K.M.Məmmədova, M.K.Kərimova, Ş.D.Həsənova. Konfrans materialları, s.66
 4. Производные бензотиазол- и бензоксазолтионов в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.91-93
 5. S, Se-содержащие производные α -метилбензилфенолов в качестве многофункциональных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. П.Ш.Mамедова, Э.Р.Бабаев, С.М.Азизова. Konfrans materialları, s.107-108.
 6. Сульфонатные присадки к смазочным маслам. С.М.Велиева,  А.Н.Агаев, И.Д.Кулалиев,С.А. Гасанова. Konfrans materialları, s.109-112
 7. Трансмиссионное масло для автомобилей на основе производных тритиоугольной кислоты. Б.И.Мусаева,Г.Г. Бабирова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.198-200
 8. Butil ksantoqen turşusunun müxtəlif funksional qruplu törəmələrinin sintezi və tədqiqi. P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, İ.P.İsmayilov, Y.S.Mustafayeva. Konfrans materialları, s.153-155

IV Международная конференция молодых исследователей, посвященная 93-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева
(Кавказский университет) (29-30 апреля, г.Баку)

 1. Motor yağlarına alkilenolyat aşqarı modifikasiyasının sintezi və tədqiqi. Ə.K.Kazımzadə,  E.Ə.Nağıyeva, X.N.Məmmədyarova.Konfrans materialları, s. 222-223
 2. Полимеризация эфиров метакрилой кислоты и сополимеризация их со стиролом в ионно-жидкостной среде. З.Н.Пашаева, М.Д.Ибрагимова, Е.У Исаков, П.Ш.Мамедова, Ф.М.Абдуллаева, Ф.Ю.Юсифзаде, В.А.Нагиев, С.Д.Дадашева. Konfrans materialları, s.181-182
 3. Synthesis and properties of tetrahydropirimidine carboxylates. Emin Garibov, Sevinj Gojayeva, Nazar Nazarov.Konfrans materialları, s.144-145
 4. Müxtəlif heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion və pirimidintion törəmələrinin sintezi. M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, M.Ə.Allahverdiyev.Konfrans materialları, s.207

Гянджа – Столица европейской молодежи 2016, «Интеграционные процессы мировой науки в XXI веке» (10-14 октября, г.Гянджа)

 1. Synthesis and physiological properties of some new cickic thioureas. R.Sujayev, S.S.Gojayeva, S.A.Hasanli. Konfrans materialları, s.26-27
 2. Tiosemikarbazidin salisil aldehidi əsasında metal kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi. M.T.Hüseynova, M.N.Əliyeva, Ə.Ə.Məcidov.Konfrans materialları, s.47
 3. Qliserin törəmələri əsasında aşqarların sintezi və tədqiqi. B.Musayeva, G.İsmayılova, Y.Mustafayeva.Konfrans materialları, s.49
 4. Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı. X.N.Məmmədyarova, E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə. Konfrans materialları, s.54
 5. New anti-rust additives to lubricant oils. Osmanova S.F., Sardarova S.A. Konfrans materialları, s.63
 6. Viscous additives to the lubricating oils, synthesized in the ionic liquid medium. Z.N.Pasayeva,M.C.Ibrahimova, E.U.Isakov, F.Y.Yusifzade, F.M.Abdullayeva, V.A.Nagiyev, S.D. Dadashova. Konfrans materialları, s.64
 7. Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaq və su ərazilərinin bioremediasiyasi ücün aktiv mikroorqanizm ştamlarinin seçilməsi. Ş.Məmmədova, Q.R.Qəhrəmanova, T.M.İbrahimova. Konfrans materialları, s.202

X Республиканская научная  конференция докторантов, магистров и молодых исследователей на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 93-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (г.Баку)

2-Hidroksi-5-üçlübutiltiofenolun xlorsaxlayan üzvi birləşmələrlə reaksiyası. Q.Z.Hüseynov, M.R.Bayramov, M.Ə.Mirzəyeva, Ş.B.Əliyeva. Konfrans materialları, s.80-81


Сотрудники института в 2016 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

 1. Республиканская научная конференция на тему «Смазочные материалы, топлива, специальные жидкости, присадки и реагенты», посвященная 50-летию Института химии присадок им.акад.А.Кулиева НАНА, 13-14 октября, г.Баку
 2. III республиканская научная конференция  на тему «Современные проблемы химии мономеров и полимеров», г.Сумгаит
 3. Республиканская конференция, посвященная 90-летнему юбилею академика Т.Шахтахтинского , г.Баку
 4. Научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы современной биологии и химии», 5-6 мая, г.Гянджа
 5. III Международная конференция молодых исследователей, посвященная 92-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева, Кавказский Университет, г.Баку
 6. IX Республиканская научная конференция докторантов,  магистров и молодых исследователей на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 92-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева, г.Баку
 7. Academic science Week -2015, International multidisciplinary forum, Baku

13-14 октября 2015 г. в Институте химии присадок состоялась Республиканская научная конференция «Смазочные материалы, топлива, специальные жидкости, присадки и реагенты», посвященная 50-летию Института химии присадок им.академика А.Кулиева и организованная Отделением химических наук НАНА.

В конференции приняли участие 199 специалистов академических и промышленных институтов и институтов Министерства образования и науки: Институт химии присадок НАНА (ИХП) — 115, Институт нефтехимических процессов НАНА (ИНХП) — 42 и Институт полимерных материалов НАНА (ИПМ) -10, Институт катализа и неорганической химии НАНА (ИКНХ) — 4, Гянджинский филиал (ГБ) НАНА-2, Шекинский региональный научный центр НАНА -1, Бакинский Государственный Университет (БГУ) — 2, Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия (АГНА) — 2, Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия — 2, Сумгаитский Государственный Университет (СГУ) — 2, Азербайджанский Государственный Педагогический Университет (АГПУ) — 7, Институт Исследования Нефти и Газа SOCAR-2, ПО Азерикимья — 2, научно-производственный центр Олефин — 4 участника.

65 из 115 докладов были представлены в виде устных, 50 в виде стендовых.