Республиканские конференции

Сотрудники института в 2021 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

International Hazar scientific researches conference, april 10-12

 1. Müxtəlif polyutantlarla çirklənmiş ərazilərin mikroorqanizmlər vasitəsilə bioremediasiyasi. K. Kakhramanova, A. Almamedova, S. Osmanova Konfrans materialları p.427-428
 2. Cинтез и исследование производных тиоцианата, содержащее различные функциональные группы в качестве биоцидов к СОЖ. Фарзалиев В.М., Мусаева Б.И., Исмаилова Г.Г., Новоторжина Н.Н., Акчурина Т.Х., Сафарова М.Р., Мустафаева Е.С. Konfrans materialları, s. 47-48
 3. Bis(1,3-dibromoisopropioxy) methane as synthon. Farzaliyev V.M., Efendiyeva Kh.G., Mustafayev N.P., Safarova M.R., Akchurina T.K. Konfrans materialları s.127-128.
 4. The effect of additives based on various alkylphenols on the properties of engine oils. Gadirov A.A., Nagiyeva E.A., Kazimzade A.K., Nasirova S.I., Mammadyarova X.H. Konfrans materialları, s.30-32
 5. Ksantogen turşularının törəmələri korroziya və oksidləşməyə qarşı aşqar kimi. Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., Ramazanova Y.B., Musayeva B.İ., Səfərova M.R., Hacıyeva İ.B. Konfrans materialları, s.23-25
 6. Motor oil for autotractor diesels basedon regeneration products of utilized engine oil. Ramazanova Y.B., Yusifzadə G.Q., Şamilzadə T.İ., Dadaşova T.A., Şükürova M.İ. Konfrans materialları, s.105-106

 

Мультидисциплинарная Республиканская научно-практическая конференция «Наследие Гейдара Алиева в стратегии развития Азербайджана», посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алирза оглы Алиева. Западно-Каспийский университет, 5 апреля

 1. Исследование антимикробной активности бензиламида 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана. С.Ф.Османова, Л.К.Вахид-заде, К.Р. Кахраманова, С.А.Мусаева, Н.Р.Мамедова. Konfrans materialları, s.122-125

 

II Международная научная конференция студентов и молодых ученых, посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, Баку, 13-16 апреля

 1. Cинтез непредельных фосфорсодержащих соединений. М.И.Шатирова, У.Ш.Джафарова. Konfrans materialları, s.178-179

 

Республиканская научная конференция «Новые направления развития аграрных хозяйств и защита окружающей среды», Западно-Каспийский университет, г. Баку. 30 января

 1. Biodizel və onun inkişaf perspektivləri. M.M. Mövsümzadə, N.A. Əliyev, L.R. Mahmudova, Z.B. Quliyeva Konfrans materialları s.535-536
 2. Üzvi çirkləndiricilərin utilizasiyasinda mikroorqanizmlərdən istifadə edilməsi. K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.113

 

Uluslararasi Bakü Bilimsel Araştirmalar Kongresi, Bakü Avrasya Üniversitesİ, 15-16 oktyabr

 1. Synthesis of Cyclic Xanthogenates Containing a Carbonyl Group and their Research as Additives to Lubricating Oils. Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Səfərova M.R., Qəhrəmanova Q.A., Musayeva B.İ., İsmayılov İ.P. Konfrans materialları, s.259-260

 

4th İnternational nowruz conference on scientific research March 18-21,  Karabagh, Azerbaijan

  1. The national wealth of Azerbaijan — Karabakh horses. A.E.Alməmmədova, K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.191-192

   

  Karabagh İnternational Karabagh Applied Sciences Conference, June 17-19, Karabagh, Azerbaijan

  1. Neft yataqları və mikroorqanizmlər. K.R.Qəhrəmanova, A.E.Alməmmədova. Konfrans materialları, s.62

   

  V Международная научная конференция молодых ученых, посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 29-30 апреля, Бакинский Инженерный Университет, Азербайджан

 1. 1. Aromatik tioamidlərin yaşıl metodla sintezi. İbadulla Mahmudov, Əfsun Sucayev, Yusif Abdullayev. Konfrans materialları, s.354 

 

 1. XIV Международная научная конференция докторантов, магистров и молодых исследователей «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ», посвященная 98-летию со дня рождения общенационального лидера ГЕЙДАРА АЛИЕВА. 25, 26 мая (Бакинский государственный университет)
  1.  Sintez edilmiş optiki aktiv 1-azafaqomin analoqlarının molekulyar dokinq analizi. F.N.Axundova, A.M.Maharramov,V.M.Farzaliyev, M.M.Qurbanova, P.Taslimi, İ.Gülçin, A.R.Sujayev, F.Türkan, B.Tuzun, S.Alvasel. Konfrans materialları, s. 25-27
  2. Синтез, строение и кристаллическая структура комплекса кадмия(II) C1-(2-хлорфенил)- 1,4-дегидро-5H-тетразол-5-тионом и О-фенантролином. Р.К.Аскеров, A.М.Магеррамов, В.К.Османов, А.В.Борисов В.Н.Хрусталев, Р.Х.Назаров. Konfrans materialları, s.29-31
  3. 1-N-Fenil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tionların sintezi. G.M.Məhərrəmova, N.M.Nəzərov, S.S.Babayev.Konfrans materialları, s. 50-52
  4. Patoloji hallara qarşı daha təsirli fizioloji  aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi. G.S.Abdullayeva, B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev, R.Ə.Nəcəfova. Konfrans materialları, s.52-53
  5. Sürtkü materiallarının istismar xassələrini yaxşılaşdıran yeni, kombinə təsirə malik antioksidantların yaradılması. V.M.Fərzəliyev, Z.T.İsrafilova, L.S.Əliyeva, E.N.Qəribov, İ.Ə.Rzayeva. Konfrans materialları, s.53-55
  6. Dihidropirimidin-tionlar əsasında tərkibində tri fenil radikali saxlayan üzvi birləşmələrin sintezi. N.M.Nəzərov, A.Z.Xəlilova, N.M.Qriqoryeva, C.C.Əhmədova.Konfrans materialları, s.58-59
  7. Ftalimidin aromatik aminlərlə törəmələrinin sintetik yağların oksidləşməsinə qarşi təsiri. Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva. Konfrans materialları, s.61-62
  8. The triple copolymer of allyl ester of capric acid. J.Sh.Hamidova, L.K.Kazimzadeh, E.I.Hasanova, E.U.Isakov. Konfrans materialları, s.62-64
  9. 1,2-aminpropantiollar əsasinda diamin- disulfidlərin sintezi. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Axundova, S.S.Babayev, L.Y.Qafarova, G.M.Mirbağırova, A.T.Hüseynova. Konfrans materialları, s.64-65
  10. Amintiollar əsasinda 1,2-amintioefirlərin alınması. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Axundova, S.A.Fətiyeva, S.S.Babayev, G.M.Mirbağırova, A.T.Hüseynova.Konfrans materialları, s.66-67
  11. Thiiranes and their amine derivatives. M.A. Akhundova, LY. Qafarova, S.S. Babayev, A.T. Hüseynova. Konfrans materialları, s.68-69
  12. Müxtəlifəvəzli ditianlarin  sintezi, xassələri  və  tədqiqi. M.Ə.Axundova, S.S.Babayev, S.A.Fətiyeva, A.T.Hüseynova. Konfrans materialları, s.69-70
  13. Etil 6-amin-5-sian-2-metil-4-aril -4h-piran-3- karboksilatlarin antioksidant xassələrinin tədqiqi. A.M.Məhərrəmov, L.R.Vəliyeva, A.Z.Sadıqova, R.Sucayev, M.M.Qurbanova. Konfrans materialları, s.74-75
  14. Комплексообразования Ni(II) с новым сера и азот содержащим реагентом. В.И.Марданова, Т.А.Джавадзадe, Ф.М.Чырагов, А.Р.Суджаев. Konfrans materialları, s.343-344
 2.  
  Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук» в связи с 98-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, Гянджинский государственный университет, Азербайджан, 25-26 мая
  1. Çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları. Qədirov Ə.Ə., Nağıyeva E.Ə., Kazımzadə Ə.K., Cavadova H.Ə., Məmmədyarova X.N., Məmmədova R.Ə. Konfrans materialları, s.160
  2. Многофункциональные присадки к моторным маслам. Велиева С.М., Садирзаде И.А. Konfrans materialları, s.162
  3. Müasir kimyanin aktual problemləri fasiləsiz işləyən texnoloji qurğuların tətbiqinin vacibliyi. K.M.Məmmədova, M.Ə.Musayeva, T.C.Cəfərova. Konfrans materialları, s.165-168
  4. Azot-, kükürd tərkibli birləşmələrin antimikrob xassələrinin tədqiqi. Babayev E.R., Əfəndiyeva X.Q., Məmmədova P.Ş., Soltanova Z.Q., Əminova B.M., Qəhrəmanova K.R. Konfrans materialları, s.173-176
  5. Редукторное масло для тяжелонагруженных узлов трения зубчатых передач промышленного оборудования. Фарзалиев В.М., Мусаева Б.ИНовоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г., Сафарова М.Р., Мустафаева Е.С. Konfrans materialları, s.197
  6. Dəniz suyunun neft karbohidrogenlərindən biotəmizlənməsində mikroorqanizm assosiyalarının rolu. Qəhrəmanova K.R, Məmmədova P.Ş., Musayeva M.Ə. Konfrans materialları, s.195
  7. Kükürd və azot tərkibli maddələrin biosid aşqar kimi tədqiqi. Mustafayev N.P., Novotrojina N.N., Hacıyeva İ.B. Səfərova, Abbasova M.T., Qəhrəmanova Q.A. Konfrans materialları, s.199
  8. Производные N-2-карбамилгуанидинсульфамидов – синтоны для синтеза гетарилсулфамидов. Мамедова С.И., Ладохина Н.П., Аббасова Ш.Б., Аскерова К.Т., Алиев Е.Ю. Konfrans materialları, s.205-207
  9. 3-n-tolidino-2-hidroksipropantiolun sulfid törəmələrinin sintezi və mühafizəedici birləşmələr kimi tədqiqi. Fərzəliyev V.M. Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Məmmədova R.F., Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş. Konfrans materialları,  s.209-211
  10. N-alkilamino-4,6-difenilheksahidro-1,3,5-triazin-2-tionlarin sintezi və onların izoenzimlər üzrə inhibitor təsirinin tədqiqi. B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev.Konfrans materialları, s.217

   

  Республиканская научная конференция «Современные проблемы химии», 15-16 апреля, Сумгаитский Государственный Университет

  1. Alkilfenolyat tipli aşqarların alınmasında fasiləsiz işləyən texnoloji qurğunun tətbiqi. Məmmədova K.M., Musayeva M.Ə., Cəfərova T.C. Konfrans materialları s.47
  2. Dioksolan törəmələri transmissiya yağlarına yeyilməyə qarşı aşqar kimi. Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., Qəhrəmanova Q.A., Musayeva B.İ., Musayeva M.Ə., Kamranova S.A., Mustafayeva Y.S. Konfrans materialları s.121
  3. Aziridinometilaminlərin yeni sadə üsulla sintezi və bioloji xassələrinin tədqiqi. Nəbiyev O.Q., Kazımov V.M., Nəbizadə Z.O., Kazımova G.S. Konfrans materialları s.147
  4. Азотсодержащие присадки алкилфенолятного типа. Нагиева Э.А., Велибекова Э.Р., Исмаилов И.П. Konfrans materialları, s.156
  5. N-алкоксиметилбензотиазолин-2-тионы и их защитные свойства . Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б., Мирзоева М.А., Сафарова Л.Р., Кулиева Г.М., Алиева Н.А. Konfrans materialları, s.160
  6. Термоаналитические исследования смазочных масел. Акчурина Т.Х., Эфендиева Х.К., Джавадова Н.А., Сейфиева Ж.А., Талыблы С.М. Konfrans materialları, s.162
  7. Синтез пиридинон- и пиридинтионпроизводных сульфамидов Мамедов С.А., Ладохина Н.П., Мамедова С.И., Шахгельдиева Л.М. Konfrans materialları, s.168
  8. Regenerasiya məhsulları əsasında teplovoz və sənaye dizelləri üçün sürtkü kompozisiyası. Ramazanova Y.B., Şamilzadə T.İ., Hüseynova A.Ə., Dadaşova T.A. Konfrans materialları, s.224
  9. Gəmi dizel mühərrikləri üçün m-20Бп motor yağının yeni sürtkü kompozisiyalarının yaradılması. Cavadova H.Ə., Cavadova E.M., Yusifzadə G.Q., Məhərrəmova Z.K. Konfrans materialları s.227
  10. Karbon turşularının (C6, C8, C10) mürəkkəb allil efirlərinin stirolla birgə polimerləşmə prosesinin tədqiqi. Həmidova C.Ş., Kazımzadə L.K., Həsənova E.İ., İsakov E.U., Həsənova M.A. Konfrans materialları, s.232
  11. Bioactivity evaluation of zinc compound with thiosemicarbazone of glyoxylic acid properties. Huseynova M.T., Aliyeva M.N. Konfrans materialları, s.235
  12. Смазочная композиция на основе производной ксантогеновой кислоты. Мусаева Б.И., Новоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г., Сафарова М.Р., Исмайлов И.П. Konfrans materialları, s.253
  13. Многофункциональные сульфонатные присадки к моторным маслам.Велиева С.М., Садирзаде И.А. Konfrans materialları, s.255
  14. Sənaye materiallarına mikroorqanizmlərin təsirinin öyrənilməsi. Alməmmədova A.E., İbrahimova T.M.Konfrans materialları, s.293
  15. 3-merkapto-2-hidroksipropil-1-izobutil efirinin aminometil törəmələrinin sintezi və sürtkü yağlarına mühafizəedici birləşmələr kimi tədqiqi. Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Məmmədova R.F., Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş. Konfrans materialları, s.318
  16. İşlənmiş sintetik yağların regenerasiyası. Əsgərova K.T., Abbasova Ş.B., Əliyev E.Y. Konfrans materialları, s.330

   

  КАРАБАХ II Международная конференция прикладных наук, НАНА, 8-10 ноября

  1.  Mikroorqanizm və adsorbentlərin iştiraki ilə dəniz suyunun neft karbohidrogenlərindən təmizlənməsi. K.R.Qəhrəmanova, P.Ş.Məmmədova ,A.E.Alməmmədova, G.A.Məmmədova. Konfrans materialları, s.51-52
  2. Neft məhsullarında mikroorqanizmlərin inkişafina mühitin təsiri. A.E.Alməmmədova, K.R.Qəhrəmanova, M.Musayeva. Konfrans materialları, s.123-125

   

  43-я научная конференция студентов и магистрантов, посвященная 98-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

  1. Təbii qazın qurudulması prosesi. S.Cəfərov, S.N.Quliyeva. Konfrans materialları, s.375-376

   

Сотрудники института в 2020 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности. Конференция на тему «Актуальные проблемы химической инженерии», 24-25 декабря, г.Баку

 1. Bisbutilksantogenatların sintezi və sürtkü yağlarında tədqiqi. P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, T.X.Akçurina, Q.A.Qəhramanova. Konfrans materialları, s.84
 2. Kомпозиционные присадки к смазочным маслам. П.Ш.Мамедова, С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, И.А.Садирзаде. Konfrans materialları, s.136
 3. Investigation of the destructive stability of copolymers, synthesized based on allyl esters of carboxylic acids. Sh.Hamidova, L.K.Kazimzadeh, E.I.Hasanova, E.U.Isakov. Konfrans materialları, s.121
 4. Nitrogen containing alkylphenolate additive for motor oils. K.Kazimzadeh, E.A.Nagiyeva, A.A.Gadirov, R.A.Mammadova, B.I.Abdullayev. Konfrans materialları, s.86
 5. Синтез аминометильных производных бутилового эфира п-оксибензойной кислоты и исследование их антимикробных свойств. В.М. Фарзалиев,  М.Т.Аббасова, Б.Г.Бабаева, Г.М.Кулиева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.147
 6. Синтез и исследование некоторых производных дитиофосфорной кислоты, улучшающих трибологические характеристики смазочных масел.
  Б.И.Мусаева, В.М.Фарзалиев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, И.П.Исмаилов, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.88
 7. Lubricant composition resistant to biological damage. B.Ramazanova, H.A.Javadova, V.M.Farzaliyev. Konfrans materialları, s.145
 8. Lay sularında sulfatreduksiyaedici bakteriyaların və bəzi digər mikroorqanizmlərin miqdarının təyini. R.Qəhrəmanova, P.Ş.Məmmədova, E.R.Babayev, S.A.Sultanova, A.E.Alməmmədova. Konfrans materialları, s.56
 9. Orqaniltiometil-1,3-dioksolanlarin sintezi və sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi. M.Babayi, V.M. Fərzəliyev, Ş.R. Əliyev, R.F. Məmmədova, Q.M. Quliyeva. Konfrans materialları, s.151
 10. Azot və bor-azot saxlayan alkilfenolyat aşqarlarının sürtkü yağlarının xassələrinə təsiri.
  X.Məmmədova, Ə.K.Kazımzadə, S.İ. Nəsirova. Konfrans materialları, s.130
 11. Synthesis and bioactivity of novel rhodanide compounds. Taslimi Parham, A.Sujayev.  Konfrans materialları, s.107

 

I Международная научная конференция студентов и молодых исследователей Бакинской высшей школы нефти, посвященная 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. 06-10 апреля, г.Баку

 1. Индустриальное масло для зубчатых передач промышленного оборудование
  Г.Г.Исмаилова, Б.И.Мусаева. Материалы конференции, с.103-104
 2. Üzvi çirkləndiricilərə qarşı mübarizədə mikroorqanizmlərin rolu. K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.53-55
 3. 4-propenilfenol-fenol-formaldehid əsasında sopolimer sorbentləri sintezi və tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, G.M.Mehdiyeva, M.A.Ağayeva, İ.M.Mədinov, Ş.C.Quliyeva. Konfrans materialları, s. 208-209.

 

Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных наук», 01-02 мая, г.Гянджа

 1. Müxtəlif funksional xassəli aşqarların mühafizəedici xassələrinin tədqiqi. H.Ə.Cavadova, E.M.Cavadova, G.Q.Yusifzadə, T.İ.Dadaşova, Z.K.Məhərrəmova.  Konfrans materialları,
 2. İşlənmiş sürtkü yağlarının regenerasiyası və regenerasiya məhsulu əsasında yeni sürtkü kompozisiyası. A.R.Yusifova. Konfrans materialları,
 3. Sürtkü yağlarına oliqoalkilfenolyat tipli yeni çoxfunksiyalı aşqarın alınması. C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov,  E.İ.Həsənova, M.Ə.Musayeva, N.C.Hüseynova.  Konfrans materialları,
 4. Производные эфиров меркаптоуксусной кислоты в качестве антикоррозионных присадок к смазочным маслам. Т.Х.Акчурина, М.А.Мирзоева, Н.А.Джавадова, Ж.А.Сейфиева, С.М.Талыблы.  Konfrans materialları,
 5. Масло типа ИТД-460 для тяжелонагруженных зубчатых передач промышленного оборудования. Б.И.Мусаева, В.М.Фарзалиев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, М.Р.Сафарова, И.П.Исмаилов, Е.С.Мустафаева.  Konfrans materialları,
 6. Butilksantogenat turşusunun yeni törəməsinin yağlayıcı soyuducu mayedə antimikrob xassəsinin tədqiqi. E.R.Babayev, X.Q.Əfəndiyeva, P.Ş.Məmmədova, M.H.Abbasov, B.İ.Abdullayev, A.E.Alməmmədova.  Konfrans materialları,
 7. Orta qələvili çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarları. Ə.Ə.Qədirov, E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, R.Ə.Məmmədova, M.N.Əliyeva. Konfrans materialları,
 8. Heterogen tipli katalizatorların iştiraki ilə aparılan texnoloji proseslər. D.G.Həsənov, K.M.Məmmədova, T.C.Cəfərova, R.A.Əsədov, S.A.Kamranova.  Konfrans materialları,
 9. Антимикробная активность Некоторых амидов 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-арилэтанов. С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, А.М.Сардарлы, С.А.Мусаева.  Konfrans materialları,
 10. Биодеструкция нефтяных углеводородов под воздействием микроорганизмов. К.Р.Кахраманова.  Konfrans materialları,

 

Конференция Сумгаитского государственного университета на тему»Экология и защита жизнедеятельности», 12-13 марта,  г.Сумгаит

 1. Ekoloji təmiz xammal əsasında alınan sulfidlərin korroziyalığına ДФ-11 aşqarinin təsiri
  N.P.Mustafayev, N.N.Novotorjina, G.G.İsmayılova,  B.İ.Musayeva,  Q.A.Qəhrəmanova, Y.S.Mustafayeva.  Konfrans materialları, s.72-75
 2. Sürtkü yağlarına yeni özlülük aşqarının ekoloji zərərsiz üsulla alınması.Ş.Həmidova, L.K.Kazımzadə, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov. Konfrans materialları, s.83-87
 3. Mikroorqanizm və bitki assosiasiyası əsasında biofitoremediasiya üsulu ilə ağır metalların təmizlənməsi. P.Ş.Məmmədova, K.R.Qəhrəmanova, A.E.Alməmmədova,T.M.İbrahimova, S.F.Osmanova.  Konfrans materialları, s.75-79

 

IV Международная научная конференция молодых ученых, посвященная 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, г.Баку

Synthesis and biological activity of novel aziridines. Z.Mammadova, L.Aliyeva,Ə.Sucayev. Konfrans materialları s.236-237.

 

Вторая Международная научная конференция молодых ученых и специалистов «Междисциплинарный подход к решению современных проблем фундаментальных и прикладных наук», посвященная 75-летию Национальной Академии Наук Азербайджана

 1. Patogenez zamanı xiyar bitkisində (Cucumis Sativus L.) H2O2-in miqdarının tənzimlənməsində sintetik antioksidantların antivirus fəalliğının tədqiqi.  N.Qurbanova, Ə.Sucayev, D.Əliyeva. Konfrans materialları, s.129-130.
 2. Biological activity of cyclic derivatives of pheylthiourea. G.M.Maharamova, A.Shuriberko, V.M.Farzaliyev, E.N.Garibov,  A.R.Sujayev. Konfrans materialları, s.349-351.
 3. Synthesis, characterization and bioactivity evaluation of novel functionally substituted esters based on sodium diethyldithiocarbamate derivatives. P.Taslimi, I.Gulçin , A.Sujayev.  Konfrans materialları,  s.359-360.
 4. Pirrolidinlərin yeni törəmələrinin sintezi, onların kompüter-eksperimental və bioloji fəalliğının tədqiqi.  İ.H.Mahmudov, M.E.İsakov, Y.Ə.Abdullayev, A.R.Sucayev.  Konfrans materialları, s.353-355.
 5. Bioremediation of oil-contaminated sea water by microorganisms. K.Kakhramanova, A.Almamedova, S.Osmanova. Konfrans materialları, s.263-264
 6. Təbiətdə gedən proseslərdə mikrorqanizm metabolizminin rolu. K.Kakhramanova, A.Almamedova. Konfrans materialları, s.55-56

 

I Республиканская научная конференция студентов на тему «Устойчивое развитие в химии и химической инженерии, экологические проблемы и биотехнология, нефтегазовые и нефтехимические процессы, перспективные материалы и полимеры», посвященная 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

Sintetik antioksidantların funksional xassələri. N.Qurbanova, Ə.Sucayev, D.Əliyeva.  Konfrans materialları, s.

 

Международная онлайн-конференция «Пандемия коронавируса: от научных исследований к обеспечению здорового будущего», Департамент биологических и медицинских наук НАНА и Институт молекулярной биологии и биотехнологии,  04.08.2020 — 05.08.2020

Xiyar (cucumis sativus l.) Bitkisinin fitopatogen zymv (zucchini yellow mosaic virus) virusundan müdafiəsində sintetik bioloji aktiv maddənin rolu. Əliyeva, N.Sultanova, U.Qurbanova, Ə.Sucayev. Konfrans materialları, s. 149 – 150

 Международная научно-практическая интернет конференция «Интеграция в мир и междисциплинарная связь», г.Баку

 1. Allil4-(2-hidroksifenil)-6-metil-2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilat maddəsinin sintezi. N.N.Nəzərov. Konfrans materialları,s.49
 2. Sürtkü yağlarıa aşqar kimi ditiofosfor saxlayan tiiranlar.S.S.Babayev, S.F.Qocayeva. Konfrans materialları, s.57

 

Республиканская научно-практическая конференция Западно-Каспийского университета по проблемам и направлениям развития современной химии, 12  декабря, г.Баку

 1. 1-N- alkil(1-N-Aril)-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tionların sintezi. G.M.Məhərrəmova, N.M.Nəzərov, R.Ə.Nəcəfova, V.M.Fərzəliyev. Konfrans materialları, s.138-141
 2. Bəzi metoksikarbonil birləşmələrinin nukleofil reagentlərlə reaksiyası. S.S.Qocayeva, N.N.Nəzərov, R.N.Qəmbərova. Konfrans materialları,s.240-242
 3. Некоторые сложные эфиры 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-фенилэтана в качестве антиржавейных присадок к смазочным маслам.С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, К.Р.Кахраманова, С.А.Мусаева, Н.Р.Мамедова. Konfrans materialları, с.247-248

 

Сотрудники института в 2019 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современной химии», посвященная  90 летнему юбилею Института нефтехимических процессов им.академика Ю.Мамедалиева НАНА                  (2-4 октября, г.Баку) 

 1. Amintiolların yeni törəmələrinin sintezi və tədqiqi. T.Məmmədova, A.T.Hüseynova, Ə.R.Sucayev, S.S.Babayev, C.L.Əhmədova. Konfrans materialları, s.306
 2. Kipləşdirici-yağlayıcı sürtkülərin alınması.K.T.Əsgərova, E.Y.Əliyev, Ş.B.Abbasova, V.H.Məmmədov. Konfrans materialları, s.24
 3. Fenoksi-2-oksimetil-oksietilnonan sürtkü yağlarına antimikrob və triboloji aşqar kimi
  H.Məmmədova., Ə.Ə.Mahmudova, S.Ə.Məmmədov, L.F.Zeynalova, H.O.Xocayev. Konfrans materialları, s.175
 4. Azot, kükürd və bor saxlayan karbonatlaşmış alkilfenolyat aşqarlarının sintezi və tədqiqi
  X. Məmmədova, Ə.K. Kazımzadə, B.İ. Abdullayev, S.İ. Nəsirova. Konfrans materialları, s.219
 5. Motor yağları üçün çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı.Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, R.Ə.Məmmədova. Konfrans materialları, s.222
 6. Ftalimidin bəzi törəmələrinin alınması və onların sintetik sürtkü yağında antioksidləşdirici fəallığının tətqiqi. Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, s.221
 7. Алкоксиметильные производные 2-аминотиазола и их антимикробные свойства
  В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Л.Р.Сафарова, Г.Б.Бабаева, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева, М.А.Мирзоева. Konfrans materialları, s.131
 8. Новый метод синтеза N,N-бис- азиридинометиламинов. В.М.Фарзалиев, О.Г.Набиев, Л.Р.Сафарова, Г.С.Кязимова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.212
 9. Аминометилирование трехчленных азотистых гетероциклов. В.М.Фарзалиев, О.Г.Набиев, Л.Р.Сафарова, Г.С.Кязимова. Konfrans materialları, s.255
 10. İşlənmiş sürtkü yağlarının regenerasiya məhsulu əsasında müxtəlif təyinatlı dizel mühərrikləri üçün motor yağlarının yaradılması. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova, K.T.Kərimov.Konfrans materialları, s.23
 11. Mikroorqanizmlərin sürtkü yağlarına təsirinin tədqiqi və biodavamlı sürtkü kompozisiyalarının yaradılması.H.Ə.Cavadova, F.Y.Əliyev, İ.A.Cəfərova, M.T.Abbasova, Z.K.Məhərrəmova, Q.M.Quliyeva. Konfrans materialları, s.264
 12. Многофункциональные сульфонатные присадки к смазочным маслам
  П.Ш.Мамедова, И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева. Konfrans materialları, s….
 13. Müasir sürtkü kompozisiyalarının oksidləşməyə qarşı davamlıq xassələrinin tədqiqi
  H.Ə.Cavadova, Y.B.Ramazanova, E.M.Cavadova, A.Ə.Hüseynova,T.A.Dadaşova, R.H.Əliyeva. Konfrans materialları, s.265
 14. g-xlorpropandiolun kalium alkilksantogenatlarla reaksiyası və alınan maddələrin sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi.N.P.Mustafayev, N.N.Novotorjina, B.İ.Musayeva, Q.A.Qəhrəmanova, Y.B.Ramazanova, Y.S.Mustafayeva. Konfrans materialları, s.220
 15. Синтез 5-бутоксиметокси-1,3-дитиоциклогексанона-2 в качестве присадки к смазочным маслам.Н.П.Мустафаев, Х.К.Эфендиева, В.М.Фарзалиев, К.Н.Мустафаев, М.Н.Алиева, Б.И.Абдуллаев.Konfrans materialları, s.213
 16. Синтез и исследование ароилэтил(этил)ксантатов в качестве противоизносных присадок к маслам. Т.Х.Акчурина, С.А.Сардарова, Х.К.Эфендиева, С.С.Эфендиева, М.А.Мирзоева. Konfrans materialları, s.217
 17. Neft yağlarına coxfunksiyalı külsüz polimer aşqarı.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, M.A.Həsənova, M.Ə.Musayeva, N.C.Hüseynova.Konfrans materialları, s.266
 18. Allilkapronatin butilmetakrilat və stirolla üçlü birgə polimeri sürtkü yağlarına özlülük aşqarı kimi.Ş.Həmidova, L.K.Kazımzadə, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov, R.M.İsmayılova. Konfrans materialları, s.463
 19. Новые азот- и серосодержащие антимикробные добавки к смазочно-охлаждающим жидкостям.С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, Н.С.Маджди, С.А.Султанова.Konfrans materialları, s.214
 20. Исследование аминометильных производных 4-меркаптометил-2-метил-1,3-диоксолана в качестве антимикробных присадок к маслам. В.М.Фарзалиев, Ш.Р.Алиев, Р.Ф.Мамедова, Р.М.Бабаи, Г.М.Кулиева, Г.Ш.Эйвазова. Konfrans materialları, s.210
 21. Halogenfenolların aminometil törəmələri əsasında dördlü ammonium duzları və onların korroziya inhibitoru kimi tədqiqi. F.Ə.Məmmədov, V.M.Kazımov, M.Ə.Mirzəyeva, G.S.Kazımova.Konfrans materialları, s.209
 22. Применение природных цеолитов азербайджана в качестве сорбента в парофазной хроматографии.В.М.Фарзалиев, М.Н.Алиева. Konfrans materialları, s.353
 23. Синтез и исследование некоторых эфиров роданистоводородной кислоты в качестве присадок к маслам. В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, М.Р.Сафарова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.211
 24. Скрининг микроорганизмов перспективных для создания биопестицидов.  П.Ш.Мамедова, К.Р.Кахраманова, Э.Р.Бабаев. Konfrans materialları, s.308
 25. Синтез 3-алкоксиметил тетроагидро-1,3-оксазинов. П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова,  Ш.А.Махнатов. Konfrans materialları, s.223
 26. Алкоксикарбонилметил сульфиды как многофункциональные присадки к смазочным маслам.К.3.Гусейнов, М.А.Мирзоева. Konfrans materialları, s.218
 27. Нефтевытесняющая композиция водорастворимых ПАВ и полимера для трудноизвлекаемых нефтей. В.М.Фарзалиев, Э.Р.Бабаев, П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова, С.А.Султанова. Konfrans materialları, s.416
 28. Синтез и свойства функционально замещенных азетидинов. М.М.Мовсумзаде, М.И. Шатирова, У.Ш. Джафарова. Konfrans materialları, s.242

 

Международная научная конференция на тему «Перспективы инновационного развития химической технологии и инженерии», посвященная  70 летнему юбилею г.Сумгаит   

 1. 1-morfolino-2-hidroksipropan-3-tiolun və onun aminometil törəmələrinin sintezi və tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva, G.S.Kazımova. Konfrans materialları, s.91
 2. Vinil monomerləri əsasında suda həll olan polimerin sintezi. İ.Həsənova, C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, R.M.İsmayılova. Konfrans materialları, s.209
 3. 1-brom, 2-butoksimetoksi-3-metilksantogenatpropanın alınması və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi. N.P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, M.R.Səfərova, T.X.Akçurina. Konfrans materialları, s.90
 4. Исследования производных эфиров меркаптоуксусной кислоты в качестве противоизносных присадок к смазочным маслам. Т.Х.Акчурина, М.А.Мирзоева, Х.К.Эфендиева, С.С.Эфендиева, Ш.Я.Гамидова. Konfrans materialları, s.73

 

The 1st International Conference on Air-Land-Sea Interaction (4-5 апреля,  г.Баку, Университет Хазар)

 1. Study of sulfur, nitrogen-organic compounds obtained from ecologically pure glycerol derivatives. V.M.Farzaliyev, B.I.Musayeva, G.G.İsmailova, N.N.Novotorjina. Konfrans materialları, s.22
 2. Mikrobiological purification of oil pollution in Caspian Sea waters. P.Sh.Mammadova, E.R.Babayev, T.Ibragimova K.R.Kakhramanova.Konfrans materialları, s.53

XIII международная научная конференция докторантов, магистров и молодых исследователей  на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева (15-16 мая, г.Баку)

 1. Cинтез и исследование некоторых производных тиоционатов в качестве присадок к смазочным маслам.   V.M.Fərzəliyev B.İ.Musayeva G.G.İsmayılova N.N.Novotorjina İ.P.İsmayılov.Konfrans materialları, s.221
 2. Антимикробные свойства комплексов–ZnCNʹ-ацил-салицилгидразидами. Г.Г.Гондолова,А.А.Меджидов,П.Ш.Мамедова,K.Р.Кахраманова. Konfrans materialları, s.235
 3. 5-пиперидинометоксиметилбицикло [2,2,1]- гепт-2-ен в качестве антимикробной присадки. Г.Э.Гаджиева, Э.Г.Мамедбейли,С.В.Исмайылова,K.Р.Кахраманова.Konfrans materialları, s.235
 4. Amonium karbonat əsasında yeni karbamid törəmələrinin sintezi və tədqiqi. L.N.Əliyeva, B.E.Səfərov, Y.Ə.Abdullayev, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları, s.224-225

 

III международная научная конференция молодых исследователей, посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева

Çoxfunksiyalı sulfamidlər əsasında fizioloji fəal yeni heterotsiklik birləşmələrin sintezi və tədqiqi. B.Səfərov, N.Novruzova,Ə.Sucayev. Konfrans materialları, s.130

I республиканская научная конференция студентов  на тему «Перспективы в химии и химической инженерии», посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева (15-19 апреля, г.Баку) 

 1. Yağlayıcılıq xassələrini yaxşılaşdıran kükürd saxlayan birləşmələr 2019, İsmayılova G.G. Musayeva B.İ. Konfrans materialları, s.138
 2. Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaq və su ərazilərinin təmizlənməsində mikroorqanizmlərin rolu. K.R.Qəhrəmanova, s.141-143
 3. Rodanidlərin yeni aril törəmələrinin sintezi və antioksidant aşqar kimi tədqiqi. L.Əliyeva, Ə.Sucayev.Konfrans materialları, s.166-167
 4. Asetofenon əsasında yeni heterotsiklik birləşmənin sintezi və farmakoloji təsiri. N.Məcdi. Konfrans materialları, s.153

67 научно-техническая конференция студентов, посвященная  90-летию  академика А.Мирзаджанизаде (ADNSU) (г.Баку)

Mikrob-bitki sistemlərinin təsiri altında neft karbohidrogenlərinin biodestruksiyası A.Q.Həbibova,A.Z.Hüseynzadə,K.R.Qəhrəmanova. Konfrans materialları, s.176-177

Международная научно-техническая конференция на тему «Проблемы радиационной и химической безопасности» (Азербайджанский Строительный Университет) (05-06 ноября, г.Баку)

 1. Bioremediation of oil pollution in marine waters. P.Sh.Mamedova, K.R.Kakhramanova, S.F.Osmanova. Konfrans materialları, s.
 2. Screening of perspectivemicroorganisms for creating of biopesticides. P.Mamedova, K.Kakhramanova,E.Babayev,G.Alili. Konfrans materialları, s.

Республиканская научная конференция на тему “Современный взгляд на химию”  (г.Нахчыван)

 1. Motor yağlarına yeni çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı. Ə.Qədirov, E.Nagıyeva, Ə.Kazımzadə, R.Məmmədova,S.Nəsirova, T.Dadaşova
 2. Ksantoqenat və tritiokarbonatların sintezi və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi
  V.Fərzəliyev, X.Əfəndiyeva, K.Muastafayev, E.Zülfüqarov, Y.Mustafayeva
 3. Редукторное масло для зубчатых передач промышленного оборудования.
  В.Фарзалиев, Б.Мусаева, Г.Исмаилова, Н.Новоторжина, М.Сафарова, Т.Акчурина, Ш. Гамидова, Е.Мустафаева
 4. Синтез и биологическая активность четвертичных аммониевых солей 1,1-бис-(β-хлорэтилкарбоксиметилтио)-1-фенилэтана. С.Сардарова, С.Oсманова, Ф.Мамедов, Н.Мамедова
 5. Neft yağlarına yeni özlülük aşqarının sintezi. C.Həmidova, E.İsakov, E.Həsənova, M.Musayeva
 6. Study of the efficiency of some microbial-plant complexes in the process of reclamation of oil-contaminated soils. P.Mamedova, K.Kakhramanova, A.Almamedova
 7. Merkaptometilmorfolinin aminometil törəmələrinin sintezi və onların sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi tədqiqi. V.Fərzəliyev, Ş.Əliyev, R.Babayi, R.Məmmədova, Q.Quliyeva
 8. Металлсодержащие комплексы в качестве многофункциональных присадок к нефтепродуктам. В.Фарзалиев, П.Мамедова, Э.Бабаев, И.Эйвазова, Б.Аминова, Р.Мамедова
 9. 2-аминометильные производные 2-аминотиазола и их защитные свойства В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Б.Г.Бабаева, М.А.Мирзоева, Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева

 

Международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук» , посвященная 96-летию общенационального лидера Г.Алиева (г.Гянджа)

Üçkomponentli kondensləşmə reaksiyası ilə triazin-2-tionların sintezi rekasiyasının kompyuter tədqiqi. İ.H.Mahmudov, Y.Ə.Abdullayev, Ə.R.Sucayev

Сотрудники института в 2018 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Международная конференция “Нагиевские чтения”, посвященная 110-летнему юбилею академика М.Нагиева (г.Баку)

 1. Pirimidintionlarin xlorlu törəmələrinin sintezində katalizatorun rolu. Ə.Həsənli, Ə.R.Sucayev, N.Nəzərov, A.Z.Xəlilova, C.C.Əhmədova. Konfrans materialları, s.157
 2. Tsiklik tiokarbamid törəmələrinin katalizator iştiraki ilə sintezi. V.M.Fərzəliyev, Z.T.Məmmədova, Ə.R.Sucayev, İ.Ə.Rzayeva, N.M.Qriqoryeva. Konfrans materialları, s. 170
 3. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası.Ə.K.Kazımzadə,  E.Ə.Nağıyeva, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, T.A.Dadaşova. Konfrans materialları, s.252
 4. Малоотходный процесс получения многофункциональных присадок.И.Д.Кулалиев, Н.Н.Зейналова, Х.З.Бехбудова, С.М.Велиева. Konfrans materialları, s.119
 5. Смазывающие свойства бис(диизопропилдитиофосфатов) в трансмиссионных маслах. Н.П.Мустафаев, Н.Н.Новоторжина, Б.И.Мусаева, Х.К.Эфендиева, Г.А.Кахраманова, С.С.Бабаев. Konfrans materialları, s.105
 6. Термоаналитические исследования некоторых производных дитиофосфорных кислот как присадок к смазочным маслам. Т.Х. Акчурина, М.Р. Сафарова, Х.К. Эфендиева, Б.И. Мусаева, С.С.Эфендиева, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.107
 7. Каталитическое аминометилирование эфиров п-оксибензойной кислоты
  В.М. Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Н.А.Алиева, Г.М.Кулиева. Konfrans materialları, s.184
 8. Трансмиссионное масло для грузовых автомобилей. Б.И.Мусаева, Н.Н.Новоторжина, Г.Г.Исмаилова, М.Р.Сафарова. Konfrans materialları, s.102
 9. Vinil monomerləri əsasında neft yağlarına polimer aşqarlar. İ.Həsənova, E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, R.H.Nəzərov, S.T.Mehdiyeva. Konfrans materialları, s.38
 10. Синтез 2-гидроксипропиленбисалкилксантогенатов. К.Н.Мустафаев, Х.К.Эфендиева, Н.П.Мустафаев. Konfrans materialları, s.201
 11. Biodizelin dihidroksilləşməsi və tədqiqi. M.M.Mövsümzadə, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, N.R.Sultanova, Z.B.Quliyeva. Konfrans materialları, s.55
 12. Исследование коллоидной структуры высокощелочных алкилфенолятных присадок методом ДРС. А.Х.Мамедова, С.А.Сулейманова, В.М.Фарзалиев, А.К.Кязим-заде, Э.Г.Исмаилов.Konfrans materialları, s.301
 13. Исследование некоторых органических дисульфидовв качестве антимикробных присадок к смазочным маслам. Э.Р.Бабаев, Э.М.Мовсумзаде, О.Ю. Полетаева, С.М.Азизова, П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова. Konfrans materialları, s.110
 14. Изучение кинетической закономерности реакции взаимодействия первичных аминов с пропаргилхлоридом. М.М.Мовсумзаде, М.И.Шатирова, У.Ш.Джафарова. Konfrans materialları, s.197

Международная научная  конференция на тему «Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук», посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (04-05 мая, г.Гянджа)

 1. Karboksilat qrupu və azot atomu saxlayan alkilfenolyat aşqarı. Ə.K.Kazimzadə, E.Ə.Nagıyeva, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, R.Ə.Məmmədova. Konfrans materialları, s.270
 2. b-гидрокси-g-дибутиламинопропиловые эфиры алкилксантогенатовых кислот в качестве присадок, улучшающих трибологические свойства масел. В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, Н.П.Мустафаев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, М.Р.Сафарова, И.П.Исмаилов.Konfrans materialları, s.334
 3. Epixlorhidrin əsasinda biskalkilsantogenatlarin sintezi və tədqiqi. K.N.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, N.P.Mustafayev, M.N.Əliyeva, İ.P.İsmayilov. Konfrans materialları, s.298
 4. Alkilrodanidlərin yeni törəmələrinin sintezi. Z.T.Məmmədova, Ə.R.Sucayev, S.Ə.Həsənli. Konfrans materialları, s.284
 5. Многофункциональные синтетические сульфонатные присадки к смазочным маслам
  С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, Х.А.Аскерова, Х.З.Бехбудова. Konfrans materialları, s.314
 6. Yeni fizioloji fəal maddələrin yaradılması.V.M.Fərzəliyev.Konfrans materialları, s.240
 7. Влияние ассоциаций углеводородокисляющих микроорганизмов выделенных из нефтезагрязненной морской воды на различные фракции нефти. П.Ш.Мамедова, К.Р.Кахраманова, Э.Р.Бабаев, Т.М.Ибрагимова, Г.Р.Насибова, А.Э.Алмамедова. Konfrans materialları, s.320
 8. Синтез новых производных тиазолидин-4-онов и исследование их антимикробных свойств. С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, П.З.Мурадов, К.Ф.Бахшалиева, М.Н.Алиева. Konfrans materialları, s.213
 9. Aminometilləşdirilmiş oliqoalkilfenolun kalsium duzu sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi. C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, E.İ.Həsənova, R.H.Nəzərov, M.Ə.Musayeva. Konfrans materialları, s.249
 10. Seokar-2 katalizatoru iştiraki ilə fenolun polimerdistillatla fasiləsiz alkilləşmə prosesi
  G.Həsənov, M.M.Mövsümzadə, C.Ş.Həmidova, K.M.Məmmədova, N.C.Hüseynova. Konfrans materialları, s.251
 11. Синтез диалкилдиаминоэфиров и исследование их антимикробных свойств
  С.А.Мамедов, Л.Ф.Зейналова, А.А.Махмудова, Н.П.Ладохина, С.С.Эфендиева. Konfrans materialları, s.197
 12. Müasir sürtkü yağlarının istehsal və istehlak prosesində ekoloji yanaşma
  Y.B.Ramazanova, T.İ.Şamilzadə, G.Q.Yusifzadə, İ.A.Cəfərova, Z.K.Məhərrəmova. Konfrans materialları, s.384
 13. Исследование некоторых органических дисульфидов в качестве антимикробных присадок к смазочным маслам. Э.Р.Бабаев, Э.М.Мовсумзаде, О.Ю. Полетаева, С.М.Азизова, П.Ш.Мамедова, З.К.Солтанова, Konfrans materialları, s….
 14. Development of new compositions of lubricating-cooling technological means.
  V.M.Farzaliyev, E.R.Babayev,S.M. Azizova, M.M.Seyidov, P.Sh.Mammadova, H.Sh.Aliyeva, I.M.Eyvazova. Konfrans materialları, s.237
 15. Синтез метилен-бис-аминов и исследование их антимикробных свойств. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Р.М.Бабаи,  Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.197
 16. Комплексы Cu(ll), Co(ll), Ni(ll) С N-(2-гидроксибензалиден)-N-циклогексилглицилгидразонов. М.Т.Гусейнова, М.Н.Алиева, А.А.Меджидов, С.З.Исмайлова, Г.Г.Гондалова. Konfrans materialları, s.194
 17. Syntezis of glysid esters of tetrahydropyrimidones. S.S.Gojayeva, A.R.Sujayev, N.M.Grigoryevna, V.M.Farzaliyev.Konfrans materialları, s.340

 

XII Международная научная  конференция докторантов,  магистров и молодых исследователей на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (г.Баку)

 1. Изучение биоцидных свойств некоторых ароматических производных функционально-замещенных азометинов. Т.Д.Набиев, К.Р.Кахраманова, Г.Р.Насибова, С.Х.Джафарзаде, К.Н.Асадуллаев. Konfrans materialları, s….
 2. N-alkilamino-4,6-difenil-heksahidro-1,3,5-triazin-2-tionlarin sintezi və antioksidant xassələri. Ə.Həsənli, B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev. Konfrans materialları s.198
 3. Гетероатомсодержащие модификации алкилфенолятных присадок
  Т.Г.Халил, Э.А.Нагиева. Konfrans materialları s.206
 4. Многофункциональные сульфонатные присадки к смазочным маслам
  С.М.Велиева, И.А.Садирзаде, Х.З.Бехбудова. Konfrans materialları, s.201
 5. Производные бутилксантогеновой кислоты в качестве присадок, улучшающих трибологические характеристики смазочных масел. Г.Г.Исмаилова, Б.И.Мусаева, И.В.Аллахвердиева. Konfrans materialları, s.203

 

Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития нефтепереработки и нефтехимии», посвященная 110-детнему юбилею академика В.Алиева  (9-10 октября, г.Баку)

 1. Yeni və kombinə təsirə malik antioksidant reagentlərin yaradılması.V.M.Fərzəliyev, B.E.Səfərov, Ə.R.Sucayev, İ.Ə.Rzayeva, S.S.Babayev. Konfrans materialları, s.131
 2. Термоаналитические исследования некоторых сложных эфиров диизопропилдитиофосфорной кислоты как присадок к смазочным маслам
  Т.Х. Акчурина, М.Н. Алиева, Х.К. Эфендиева, Б.И. Мусаева, С.С.Эфендиева. Konfrans materialları, s.35
 3. Azot saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası. N.Məmmədyarova, E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, E.M.Cavadova, B.İ.Abdullayev. Konfrans materialları, s.53
 4. Синтез и исследование производных триглицерида в качестве присадок, улучшающих смазывающие свойства трансмиссионных масел. В.М.Фарзалиев, Б.И.Мусаева, Н.П.Мустафаев, Г.Г.Исмаилова, Н.Н.Новоторжина, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.54
 5. Многофункциональные присадки к смазочным маслам. И.Д.Кулалиев, Х.А.Аскерова, И.А.Садирзаде,  Н.Н.Зейналова. Konfrans materialları, s.129
 6. Синтез алкоксиметильных производных пиперазина в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам.В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Б.Г. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А.Алиева, Г.М.Кулиева, М.Н.Алиева. Konfrans materialları, s.130
 7. Kapron turşusunun allil efirinin butilmetakrilatla birgə polimeri sürtkü yağlarına özlülük aşqarı kimi. Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, E.U.İsakov, L.K.Kazımzadə.  Konfrans materialları, s.187
 8. Реакция диазиридинов с N,N’-бис-алкоксиметиламинами. В.М.Фарзалиев, О.Г. Набиев, В.М.Кязимов, Б.Г.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.38
 9. Аминометилирование диазиридинов алкоксиметил- и метилен-бис-аминами
  В.М. Фарзалиев, О.Г.Набиев, Б.Г.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева, М.А. Мирзоева. Konfrans materialları, s.52
 10. Эффективные полифункциональные присадки к смазочным материалам.
  Е.В.Карпинчик, П.Ш.Мамедова, Х.Ш.Алиева, И.М.Эйвазова, В.Е.Агабеков, В.М.Фарзалиев.Konfrans materialları, s.28
 11. Xarici aşqar paketlərinin tədqiqi ilə avtotraktor və teplovoz dizel mühərrikləri üçün yeni sürtkü kompozisiyalarının yaradılması. Y.B. Ramazanova, T.İ.Şamilzadə, A.Ə.Hüseynova, Z.K.Məhərrəmova.Konfrans materialları, s.159
 12. Синтез и некоторые химические преврашения хлорэтилпиперидина. М.И.Шатирова, М.М.Мовсумзаде, У.Ш.Джафарова, Ш.Ф.Нагиева, Г.Н.Абасзаде. Konfrans materialları, s.42

II международная научная  конференция молодых исследователей, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (27-28 апреля, г.Баку)

 1. 1-N-Alkil(1-N-aril)-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tionlarin sintezi G.M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, Ə.R.Sucayev.Konfrans materialları, s.207
 2. Rodanidlərin yeni törəmələrinin sintezi və xassələri.V.M.Fərzəliyev, Z.T.Məmmədova, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov, N.M.Nəzərov R.Ə.Nəcəfova.Konfrans materialları, s.148

I международная научная  конференция  на тему“История науки и науковедение: междисциплинарные исследования” (29-30 октября, г.Баку)

Fizioloji fəal maddələrin fənlərarası tədqiqatları.V.M.Fərzəliyev.Konfrans materialları, s.17

Международная научная  конференция  на тему“Процессы радиации и их применение», посвященная 70-летию  академика М.Керимова

Aşqarlarin tərkibinin onlarin funksional xassələrinə və ekologiyaya təsiri.E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, R.Ə.Məmmədova, S.İ.Nəsirova, X.N.Məmmədyarova. Konfrans materialları, s.210

Сотрудники института в 2017 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

Международная научно-техническая конференция на тему “Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах», посвященная 100-летнему юбилею Б.Зейналова (29-30 июня, г.Баку)

 1. Ağır yüklü avtomobillər üçün transmissiya yağı. B.İ.Musayeva, G.G.İsmayılova, İ.P.İsmayılov, Y.S.Mustafayeva.Konfrans materialları, s.34
 2. Azot- və kükürd saxlayan çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarı.X. N.Məmmədyarova. Konfrans materialları, s.41
 3. Piperidin əsasında işçi-konservasiya yağlarına aşqarların sintezi və tədqiqi. V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, V.M.Kazımov.Konfrans materialları, s.71
 4. Piperidinin bəzi s- əvəzli törəmələrinin sintezi və konservasiya yağlarına mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi.V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva.Konfrans materialları, s.72
 5. Sürtkü yağlarında çoxfunksiyalı aşqar paketlərinin biodavamlıq xassələrinin tədqiqi. E.M.Cavadova, T.İ.Şamilzadə, A.Ə.Hüseynova, İ.A. Cəfərova, Z. K.Məhərrəmova. Konfrans materialları, s.80
 6. Гидравлическая жидкость для гидросистем кораблей. Б.И.Мусаева, Г.Г.Исмаилова, М.Р.Сафарова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.95
 7. Новый эффективный метод синтеза нитрозоаминов. О.Г.Набиев.Konfrans materialları, s.177
 8. Синтез и исследование сульфонатов кальция на основе алкилпирокатехинов.
  И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева, С.А.Гасанова, Х.А Аскерова, И.А.Садирзаде, Х.З.Бехбудова. Konfrans materialları, s.121
 9. Синтез некоторых производных 2-аминотиазола.В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Г.М.Кулиева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.122
 10. Термическая стабильность и реакционная способность производных тиетана по отношению к металлам. Т.Х.Акчурина, А.З.Халилова, Н.М.Григорьева, Ф.В.Аббасова, Л.М.Гусейнова.Konfrans materialları, s.126
 11. Исследование ß-(р -анизидино)-2-гидрокси-5-замещенных пропиофенонов в качестве противостарителей бутилкаучука.С.А.Cардарова, Ф.А.Мамедов, М.А.Мирзоева, С.Ф.Османова.Konfrans materialları, s.102
 12. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyasi.E.Ə.Nağıyeva, N.Məmmədyarova, Ə.K.Kazımzadə, Ə.Ə.Qədirov, M.N.Əliyeva, R.Ə.Məmmədova.Konfrans materialları, s.36
 13. Fenolun heterogen katalizator iştirakında propilenin trimeri ilə alkilləşdirilməsi. G.Həsənov, M.M.Mövsümzadə, N.C.Hüseynova, K.M.Məmmədova.Konfrans materialları, s.52
 14. Alkilmetakrilat tipli yeni özlülük aşqarinin sintezi. E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayılova, Q.R.Niftəliyeva.Konfrans materialları, s.38
 15. Bəzi pirimidintion törəmələrinin epoksidlərlə nukleofil çevrilmə reaksiyası və antioksidant aşqar kimi tədqiqi.Ə.R.Sucayev, S.Ə.Həsənli, N.M.Qriqoryeva.Konfrans materialları, s.43
 16. Yeni kükürd üzvi birləşmələrin quruluşu ilə funksional xassələri arasında əlaqə.G.M.Məhərrəmova, Ə.R.Sucayev, A.Z.Xəlilova.Konfrans materialları, s.90
 17. Расщепление метилен-бис-диазацикланов хлористым нитрозилом. О.Г.Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева.Konfrans materialları, s.186
 18. Bitki yağlarının transefirləşməsindən alınan qliserinin reaksiya qarışığından təmiz ayrılması üsulu. M.M.Mövsümzadə, İ.M.Əhmədov, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, Z.B.Quliyeva. Konfrans materialları, s.45
 19. 2-merkapto-5-alkilfenolların karbomoil törəmələrinin sintezi. F.Ə.Məmmədov, V.M.Kazımov, M.Ə.Mirzəyeva, T.C.Cəfərova, S.Y.Rzayeva. Konfrans materialları, s.138
 20. Противокоррозионные присадки полученные пропаргилированием бензальдегида. М.И.Шатирова, М.М.Мовсумзаде, У.Ш.Джафарова.Konfrans materialları, s.112
 21. Tsikliktritiokarbonatlarin sintezi və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi. K.N.Mustafayev, Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, N.P.Mustafayev. Konfrans materialları, s.87
 22. Антимикробные свойства некоторых бис-четвертичных аммониевых солей. С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, М.Н.Алиева, С.А.Султанова. Konfrans materialları, s.93
 23. Müxtəlif mikroorqanizm assosiasiyalarının neftin ayrı-ayrı fraksiyalarına təsiri. P.Ş.Məmmədova, K.R.Qəhrəmanova, S.A.Sultanova, T.M.İbrahimova, A.E.Alməmmədova.Konfrans materialları, s.61
 24. Antimicrobial Studies of organic disulfides as additive. F.Y.Aliyev, P.SH.Mammadova, S.U.Azizova.Konfrans materialları, s.131

Республиканская научно-техническая конференция на тему «Топлива, топливные компоненты, специальные жидкости, масла и присадки», посвященная 90-летнему юбилею проф.С.Султанова (3 октября, г.Баку) 

 1. Модифицированные сульфонатные присадки к моторным маслам.İ.C.Güləliyev, S.M.Vəliyeva, E.Ə.Nağıyeva, N.N.Zeynalova. Konfrans materialları, s.28
 2. Yanacaqların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması. M.M.Mövsümzadə, İ.M.Əhmədov, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, N.R.Sultanova, X.Ə.İmanova, Z.B.Quliyeva. Konfrans materialları, s.112

III International Turkic World Conference on Chemical Sciences And Technologies (ITWCCST) (10-13 September, Baku)

Oligomers and Cooligomers of C6 α-Olefins as Viscosity Components of Petroleum Oils. Jeyhun Hamidova, Elkhan Isakov, Vagif Farzaliyev, Elnara Hasanova. Konfrans materialları, s.240

I международная конференция молодых ученых, посвященная 94-летию общенационального лидера Г.Алиева (5-6 мая, г.Баку)

Müxtəlif pirimidintionların hetarilsulfamid törəmələrinin sintezi.S.Qocayeva, S.Məmmədova, Ə.Sucayev. Konfrans materialları, s.136

Международная научная конференция на тему «Функциональные мономеры и полимерные материалы особого назначения: проблемы, перспективы и практические подходы», посвященная 55-летию Сумгаитского государственного университета (15-16 ноября, г.Сумгаит)

 1. Karboksilat qrupu saxlayan alkilfenol əsasında alınan çoxfunksiyalı aşqar. E.Ə.Nağıyeva, X.N.Məmmədyarova,  Ə.K.Kazımzadə, Ə.Ə.Qədirov,  S.Y.İbadova, R.Ə.Məmmədova. Konfrans materialları, s…..
 2. Гидроксиалкилбензилсульфонаты на основе олигомеров пропилена и этилена в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам. И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева,  Э.А.Нагиева, Н.Н.Зейналова. Konfrans materialları, s.40
 3. Bəzi diariltiazolidonların sintezi və antioksidləşdirici xassələrinin tədqiqi. Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva. Konfrans materialları, s.42
 4. Di-, tetrahidropirimidintionların sintezində müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə alınmış nəticələrin müqayisəli təhlili. V.M.Fərzəliyev, Ə.R.Sucayev, M.N.Əliyeva, G.M.Məhərrəmov. Konfrans materialları, s.73
 5. Polialkil(met)akrilatların molekul kütlə tənzimləyiciləri iştirakında birgə polimerləşmə reaksiyaları. E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayılova, Q.R.Niftəliyeva.Konfrans materialları, s.158
 6. Maye piroliz məhsullarından alınan alkilstirollar əsasında özlülük aşqarlarının alınması. C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, L.Ə.Abdullayeva, E.İ.Həsənova, M.Ə.Musayeva. Konfrans materialları, s.43
 7. Синтез и исследование ксантогенсодержащей низкомолекулярной полимерной присадки к трансмиссионным маслам. Б.И.Мусаева, Н.Н.Новоторжина, Г.Г.Исмаилова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.159
 8. Birgə polimerlər buxarlanmanın qarşısını alan reagent kimi. E.İ.Həsənova, C.Ş.Həmidova, E.İ.İsakov. Konfrans materialları, s.41

Международная научная конференция на тему «Химия координационных соединений:актуальные проблемы аналитической химии», посвященная 85-летнему юбилею академика Р.Алиевой (16-17 ноября, г.Баку)

 1. Allil 3-okso-2-(2-fenilhidrazon)butanatın sintezi və quruluşu. A.M. Məhərrəmov, A.Z.Sadıqova, E.Z.Hüseynov, R.H.Nəzərov, M.M.Qurbanova. Konfrans materialları, s.106
 2. 3Z,3Z)-3,3-(Etan-1,2_dibis(azanililden))bis(2-(2-4-flüorfenil)hidrazon)-5,5-dimetiltsiklo-heksanonun sintezi və quruluşu. A.M. Məhərrəmov, A.Z.Sadıqova, E.Z.Hüseynov, R.H.Nəzərov, M.M.Qurbanova. Konfrans materialları, s.148

 

Сотрудники института в 2016 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

IX международная Мамедалиевская нефтехимическая конференция
(4-5 октября, г.Баку)

 1. Yeni hibrid biodizel-ketalların (1,3-dioksalan) sintezi. M.M.Mövsümzadə, İ.M.Əhmədov, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, N.R.Sultanova, Z.B.Quliyeva, İ.M.Eyvazova. Konfrans materialları, s.71
 2. Синтез новых производных бензотиазол-и бензоксазолтионов. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева. Кonfrans materialları, s.91
 3. Оценка численности микроорганизмов в образцах нефтезагрязненных вод прибрежной зоны Каспийского моря. П.Ш.Мамедова, К.Р.Кахраманова, Т.М.Ибрагимова, С.А.Султанова, А.Э.Алмамедова, Г.Р.Насибова. Konfrans materialları, s.143
 4. Производные N-метиланилина в качестве присадок к дизельным топливам. М.М.Мовсумзаде, Л.Р.Махмудова, Н.Р.Султанова, Х.А.Иманова, Б.И.Абдуллаев, З.Б.Кулиева.  Konfrans materialları, s.169
 5. Органические дисульфиды в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам. П.Ш.Мамедова, С.М.Азизова, Э.Р.Бабаев, З.Г.Солтанова, Б.М.Аминова. Konfrans materialları, s.172
 6. Müasir dizel mühərrikləri üçün sürtkü kompozisiyaları. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova. Konfrans materialları, s.179
 7. Dizel yanacağının bakterisid xassəsinin yaxşılaşdırılması.Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., İmanova X.Ə., Quliyeva Q.M. Konfrans materialları, s.181
 8. Исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов в качестве многофункциональных присадок с смазочным маслам. С.А.Сардарова, С.Ф.Османова, Ф.А.Мамедов, Б.М.Абдуллаев. Konfrans materialları, s.188
 9. Bəzi tetrahidropirimidintionların antioksidləşdirici xassəsinin tədqiqi. S.Qocayeva, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov, M.Ə.Allahverdiyev. Konfrans materialları, s.216
 10. Термоокислительная стабильность уплотнительных смазок. Т.Х.Акчурина, С.А.Мамедов, Ф.В.Аббасова, Л.М.Гусейнова, Ш.Я.Гамидова, С.С.Эфендиева. Konfrans materialları, s.217
 11. Смазочное масло для гидравлических систем высоконагруженных механизмов. Б.И.Мусаева, Г.Г.Бабирова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.223
 12. Синтез и исследование новой азот- и карбоксилатсодержащей многофункциональной присадки. А.К.Кязим-заде, Е.А.Нагиева, Х.Н.Мамедьярова, А.А.Гадиров,  М.Н.Алиева, Б.И.Абдуллаев.Konfrans materialları, s.224
 13. Полусинтетические сульфонатные присадки к смазочным  маслам.  К.И.Садыхов, С.М.Велиева, А.Н.Агаев, И.Д.Кулалиев, С.А.Гасанова, К.А.Салманова. Konfrans materialları, s.225

Научная конференция на тему «Химия макромолекул, органический синтез и композитные материалы», посвященная 50-летнему юбилею создания Института полимерных материалов (20-21 октября, г.Сумгаит)

 1. Yüksək molekullu özlülük aşqarlarının tətbiqi üzrə tədqiqatlar. Y.B.Ramazanova, T.İ.Şamilzadə, T.A.Dadaşova, Z.K.Məhərrəmova. Konfrans materialları, s.116
 2. Polimer əsaslı özlülük aşqarlarının yüksək yağ qruplarının yaradılmasında rolu. V.M.Fərzəliyev, H.Ə.Cavadova. Konfrans materialları, s.117
 3. Химически модифицированные соолигомеры C6α-олефинов в качестве полифункциональных полимерных присадок. В.М.Фарзалиев, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова, Э.И.Гасанова. Konfrans materialları, s.118
 4. Azot-kükürd saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları. A.X.Məmmədova,  V.M.Fərzəliyev, Ə.K.Kazımzadə.Konfrans materialları, s.119
 5. Neft yağlarına polimetakrilat tipli özlülük aşqarı. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayilova, Q.R.Niftəliyeva. Konfrans materialları, s.120
 6. Protection of the lubricating fluid from biodeterioration. P.Sh.Mamedova, H.Sh.Aliyeva, E.R.Babayev, Z.K.Soltanova, B.M.Aminova.Konfrans materialları, s.155
 7. Применение олигомеров пропилена при производстве  многофункциональных присадок к смазочным маслам. А.Н.Агаев, С.М.Велиева, И.Д.Кулалиев, С.А.Гасанова, Х.А.Аскерова. Konfrans materialları, s.157

Республиканская научная конференция, посвященная 80-летнему юбилею Института катализа и неорганической химии им.М.Нагиева
(15-16 ноября, г.Баку)

 1. Aminsaxlayan alkilfenolyat aşqarlarının mühafizəedici xassələri. Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N. Məmmədyarova, R.M. Babayi. Konfrans materialları, s.325
 2. C6-alkilmetakrilat və heksen-1-in ikiqat birgə polimerinin özlülük aşqari kimi tədqiqi. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, Q.R.Niftəliyeva. Konfrans materialları, s.336

Международная конференция на тему «Актуальные проблемы современной химии и биологии» (12-13 мая, г.Гянджа)

 1. 1-арил-2-нитроэтены в качестве антимикробных присадок к смазочным материалам. В.М.Фарзалиев, А.А.Джавадова, М.Т.Аббасова, И.А.Джафарова. Konfrans materialları, s. 34-37
 2. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası. Ə.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə.Qədirov, X.N.Məmmədyarova, R.Ə.Məmmədova, S.İ.Nəsirova. Konfrans materialları, s.52
 3. Alkilfenolyat tipli aşqarların alınmasında kondensləşmə prosesinin aparılması.M.M.Mövsümzadə, D.G.Həsənov, N.C.Hüseynova, K.M.Məmmədova, M.K.Kərimova, Ş.D.Həsənova. Konfrans materialları, s.66
 4. Производные бензотиазол- и бензоксазолтионов в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Г.М.Кулиева, Н.А.Алиева. Konfrans materialları, s.91-93
 5. S, Se-содержащие производные α -метилбензилфенолов в качестве многофункциональных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. П.Ш.Mамедова, Э.Р.Бабаев, С.М.Азизова. Konfrans materialları, s.107-108.
 6. Сульфонатные присадки к смазочным маслам. С.М.Велиева,  А.Н.Агаев, И.Д.Кулалиев,С.А. Гасанова. Konfrans materialları, s.109-112
 7. Трансмиссионное масло для автомобилей на основе производных тритиоугольной кислоты. Б.И.Мусаева,Г.Г. Бабирова, Е.С.Мустафаева. Konfrans materialları, s.198-200
 8. Butil ksantoqen turşusunun müxtəlif funksional qruplu törəmələrinin sintezi və tədqiqi. P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, İ.P.İsmayilov, Y.S.Mustafayeva. Konfrans materialları, s.153-155

IV Международная конференция молодых исследователей, посвященная 93-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева
(Кавказский университет) (29-30 апреля, г.Баку)

 1. Motor yağlarına alkilenolyat aşqarı modifikasiyasının sintezi və tədqiqi. Ə.K.Kazımzadə,  E.Ə.Nağıyeva, X.N.Məmmədyarova.Konfrans materialları, s. 222-223
 2. Полимеризация эфиров метакрилой кислоты и сополимеризация их со стиролом в ионно-жидкостной среде. З.Н.Пашаева, М.Д.Ибрагимова, Е.У Исаков, П.Ш.Мамедова, Ф.М.Абдуллаева, Ф.Ю.Юсифзаде, В.А.Нагиев, С.Д.Дадашева. Konfrans materialları, s.181-182
 3. Synthesis and properties of tetrahydropirimidine carboxylates. Emin Garibov, Sevinj Gojayeva, Nazar Nazarov.Konfrans materialları, s.144-145
 4. Müxtəlif heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion və pirimidintion törəmələrinin sintezi. M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, M.Ə.Allahverdiyev.Konfrans materialları, s.207

Гянджа – Столица европейской молодежи 2016, «Интеграционные процессы мировой науки в XXI веке» (10-14 октября, г.Гянджа)

 1. Synthesis and physiological properties of some new cickic thioureas. R.Sujayev, S.S.Gojayeva, S.A.Hasanli. Konfrans materialları, s.26-27
 2. Tiosemikarbazidin salisil aldehidi əsasında metal kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi. M.T.Hüseynova, M.N.Əliyeva, Ə.Ə.Məcidov.Konfrans materialları, s.47
 3. Qliserin törəmələri əsasında aşqarların sintezi və tədqiqi. B.Musayeva, G.İsmayılova, Y.Mustafayeva.Konfrans materialları, s.49
 4. Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı. X.N.Məmmədyarova, E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə. Konfrans materialları, s.54
 5. New anti-rust additives to lubricant oils. Osmanova S.F., Sardarova S.A. Konfrans materialları, s.63
 6. Viscous additives to the lubricating oils, synthesized in the ionic liquid medium. Z.N.Pasayeva,M.C.Ibrahimova, E.U.Isakov, F.Y.Yusifzade, F.M.Abdullayeva, V.A.Nagiyev, S.D. Dadashova. Konfrans materialları, s.64
 7. Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaq və su ərazilərinin bioremediasiyasi ücün aktiv mikroorqanizm ştamlarinin seçilməsi. Ş.Məmmədova, Q.R.Qəhrəmanova, T.M.İbrahimova. Konfrans materialları, s.202

X Республиканская научная  конференция докторантов, магистров и молодых исследователей на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 93-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева (г.Баку)

2-Hidroksi-5-üçlübutiltiofenolun xlorsaxlayan üzvi birləşmələrlə reaksiyası. Q.Z.Hüseynov, M.R.Bayramov, M.Ə.Mirzəyeva, Ş.B.Əliyeva. Konfrans materialları, s.80-81


Сотрудники института в 2016 г. участвовали на нижеуказанных республиканских конференциях:

 1. Республиканская научная конференция на тему «Смазочные материалы, топлива, специальные жидкости, присадки и реагенты», посвященная 50-летию Института химии присадок им.акад.А.Кулиева НАНА, 13-14 октября, г.Баку
 2. III республиканская научная конференция  на тему «Современные проблемы химии мономеров и полимеров», г.Сумгаит
 3. Республиканская конференция, посвященная 90-летнему юбилею академика Т.Шахтахтинского , г.Баку
 4. Научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы современной биологии и химии», 5-6 мая, г.Гянджа
 5. III Международная конференция молодых исследователей, посвященная 92-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева, Кавказский Университет, г.Баку
 6. IX Республиканская научная конференция докторантов,  магистров и молодых исследователей на тему «Актуальные проблемы химии», посвященная 92-летию со дня рождения общенационального лидера Г.Алиева, г.Баку
 7. Academic science Week -2015, International multidisciplinary forum, Baku

13-14 октября 2015 г. в Институте химии присадок состоялась Республиканская научная конференция «Смазочные материалы, топлива, специальные жидкости, присадки и реагенты», посвященная 50-летию Института химии присадок им.академика А.Кулиева и организованная Отделением химических наук НАНА.

В конференции приняли участие 199 специалистов академических и промышленных институтов и институтов Министерства образования и науки: Институт химии присадок НАНА (ИХП) — 115, Институт нефтехимических процессов НАНА (ИНХП) — 42 и Институт полимерных материалов НАНА (ИПМ) -10, Институт катализа и неорганической химии НАНА (ИКНХ) — 4, Гянджинский филиал (ГБ) НАНА-2, Шекинский региональный научный центр НАНА -1, Бакинский Государственный Университет (БГУ) — 2, Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия (АГНА) — 2, Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия — 2, Сумгаитский Государственный Университет (СГУ) — 2, Азербайджанский Государственный Педагогический Университет (АГПУ) — 7, Институт Исследования Нефти и Газа SOCAR-2, ПО Азерикимья — 2, научно-производственный центр Олефин — 4 участника.

65 из 115 докладов были представлены в виде устных, 50 в виде стендовых.