Патенты

ПАТЕНТЫ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА
(2015-2023)

2023

Azərbaycan patenti İ 2023 0046 “2,2-Dimetil-4-metilen-1,3,-dioksolan-benzil)disulfid sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Novotorjina Nelya Nikolayevna, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı,Səfərova Mehparə Rəsul qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0052
İlkinlik tarixi: 01.04.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 12.06.2023

 Azərbaycan patenti İ 2023 0047 “Gəmi dizelləri üçün motor yağı” Ramazanova Yulduz Böyük Ağa qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0073
İlkinlik tarixi: 26.04.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 12.06.2023

 Azərbaycan patenti İ 2023 0048 “Dioksibutil-bor-oksimetilbutilksantogenat sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Novotorjina Nelya Nikolayevna, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı,Səfərova Mehparə Rəsul qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0028
İlkinlik tarixi: 25.02.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 12.06.2023

Azərbaycan patenti İ 2023 0049 “4-(4′-hidroksi-3’,-5′-di-tret-butilbenziliden) aminoantipirin sintetik sürtkü yağlarına antioksidləşdirici aşqar kimi” Qədirov Əli Əşrəf oğlu, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Məmmədyarova Xədicə Əmiraslan qızı, Nəsirova Sahilə İkraz qızı, Heydərova Rufanə Qoşqar qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0027
İlkinlik tarixi: 25.02.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 12.06.2023

Azərbaycan patenti İ 2023 0050 “1- Butilksantogenato-2-butoksimetoksi-3-xlorpropan bis (1,3,butilksantogenato)-2-butoksimetoksipropanın alınmasında sinton kimi” Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Cəfərova Təranə Cəfər qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0098
İlkinlik tarixi: 27.05.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 12.06.2023

Azərbaycan patenti İ 2023 0051 “(2,2-Dimetil-4metilen-1,3-dioksolan-allil)disulfid sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” ” Novotorjina Nelya Nikolayevna, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı,Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Musayeva Bella İskəndər qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0009
İlkinlik tarixi: 28.01.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 12.06.2023

 Azərbaycan patenti İ 2023 0052 “Dietilditikarbamin turşusunun 2-hidroksi-5-tret.amilbenzilefiri sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi” Musayeva Bella İskəndər qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Novotorjina Nelya Nikolayevna, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0003
İlkinlik tarixi: 13.01.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 12.06.2023

 Azərbaycan patenti İ 2023 0064 N-Azidometilbenzoksazol-2-tion turş mühitdə metalların korroziyaya qarşı inhibitoru kimi” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Abbasova Məlahət Təlat qızı, Mirzəyeva Mziya Əli qızı, Nəbiyev Oruc Qərib oğlu, Məmmədov Ayaz Müzəffər oğlu, Səfərova Leyla Ramiz qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0086
İlkinlik tarixi: 13.05.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 28.09.2023

 Azərbaycan patenti İ 2023 0065 “Toluolsulfometilksantogenat transmissiya yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Novotorjina Nelya Nikolayevna, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Məmmədova Afayət Xəlil qızı, Kazımzadə Şəfa Kazım qızı, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı,Səfərova Mehparə Rəsul qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0127
İlkinlik tarixi: 08.07.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 28.09.2023

 Azərbaycan patenti İ 2023 0066 “2-Piperidinometil-4-yod-6-feniltiometilfenol poladın turş mühitdə korroziya inhibitoru kimi” Məmmədov Fikrət Ələskər oğlu, Kazımov Vəli Mustafa oğlu, Mirzəyeva Mziya Əli qızı, Cəfərova Təranə Cəfər qızı, Kazımova Gülnar Səyyad qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0129
İlkinlik tarixi: 08.07.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 28.09.2023

 Azərbaycan patenti İ 2023 0077 “2-Azidometilaminotiazol turş mühitdə metalların korroziyaya qarşı inhibitoru kimi”         Fərzəliyev Vaqif.Məcid oğlu, Mirzəyeva Mziya Əli qızı, Abbasova Məlahət Təlat qızı, Nəbiyev Oruc Qərib oğlu, Səfərova Leyla Ramiz qızı, Cəfərova Təranə Cəfər qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0074
İlkinlik tarixi: 26.04.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 24.10.2023

Azərbaycan patenti İ 2023 0079 “Toluolsulfoallilksantogenat sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Kazımzadə Şəfa Kazım qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı,Səfərova Mehparə Rəsul qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0158
İlkinlik tarixi: 14.09.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.10.2023

Azərbaycan patenti İ 2023 0090Mazut əsasında alınan qalıq yanacaqlarının özlülük və aşağı temperatur xassələrini yaxşılaşdıran əlavə” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Cəfərov Elxan Mövsüm oğlu, Kazımov İsmayıl İsmayıl oğlu, Əliyev Aləm Gülməmməd oğlu, Kazımov Murad İsmayıl oğlu, Cəfərov İlyas Elxan oğlu, Məmmədov Musa Elxan oğlu, Vəliyev Emil Adil oğlu, Mahmudova Fəqan Tofiq oğlu
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0173
İlkinlik tarixi: 13.10.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 01.12.2023

Azərbaycan patenti İ 2023 0094 “Xüsusi təyinatlı texnikanın dizel mühərriki üçün bütün mövsümlərdə işləyən motor yağı” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Abbasov Vasif Bilal oğlu,Rüstəmov Səxavət Təbriz oğlu
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0099
İlkinlik tarixi: 01.06.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 26.12.2023

Azərbaycan patenti İ 2024 0003 “Butoksimetilaminobenzolsulfoamid yağlayıcı-soyuducu mayelərə mikroblara qarşı aşqar kimi” Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Novotorjina Nelya Nikolayevna, Kazımzadə Şəfa Kazım qızı, Abbasova Məlahət Tələt qızı, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı, Cəfərova Təranə Cəfər qızı, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2022 0192
İlkinlik tarixi: 22.11.2022
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 26.01.2024

2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0035 “5-xlormetil-1,3-oksatiolan-2-tionun alınma üsulu”; Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Fərzəliyev Vagif Məcid oğlu, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Mustafayeva Teganə Sabir qızıİddia sənədinin nömrəsi: a 2020 0006
İlkinlik tarixi: 16.01.2020
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 23.05.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0044 “Bis(1,3-dibromizopioksi) metan sinton kimi”; Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Fərzəliyev Vagif Məcid oğlu, Əliyevə Mahizər Nəcəf qızı, Musayeva Minaxanım Ənvər qızı
İddia sənədinin nömrəsi:  a 2020 0059
İlkinlik tarixi: 18.06.2020
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 28.07.2020

Azərbaycan patenti İ 2022 0058 “ İtiyerişli avtotraktor və stasionar dizellər üçün motor yağı”; Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı, Ramazanova Yulduz Böyük Ağa qızı, Nağıyeva Elmira Əli qızı, Məhərrrəmova Zəkiyə Kamil qızı, Yusifzadə Gülşən Qalib qızı, Dadaşova Təranə Adil qızı, Şükürova Mətanət İntiqam qızı, Cavadova Elmira Mehdi qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0082
İlkinlik tarixi:09.07.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 27.09.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0087Bis(1,3-dibutilksantogenatoizopropoksi)metan sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0064
İlkinlik tarixi:10.06.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.11.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0095 “Metalların turş mühitdə korroziya inhibitoru” Səfərova Leyla Ramiz qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Mirzəyeva Mziya Əli qızı, Abbasova Məlahət Təlat qızı, Babayeva Gülşən Bala-Ağa qızı, Cəfərova Təranə Cəfər qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0056
İlkinlik tarixi:03.06.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0096 “2-Heksilkarboksil-1,3-bis(tiosionatoasetoksi)propan sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Musayeva Bella İskəndər qızı, İsmayılova Günya Gəray qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0072
İlkinlik tarixi:23.06.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0097 “Yük avtomobilləri üçün hər fəsildə işləyən transmissiya yağı” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Musayeva Bella İskəndər qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0073
İlkinlik tarixi:23.06.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0098 “Bis (2,2-dimetil-4-metilen-1,3-dioksalan)tritiokarbonat transmissiya yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi” Novotorjina Nelya Nikolayevna, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı, Musayeva Bella İskəndər qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0074
İlkinlik tarixi:23.06.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0099 “1-Brom-3-xlor-2 butoksimetoksipropan 1-tiosianato-3-xlor-2-butoksimetoksipropanın alınmasında sinton kimi№ Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Cəfərova Təranə Cəfər qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0076
İlkinlik tarixi:01.07.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0100N-[1-(fenilsulfonil)-2-(propoksikarbonil)-3-(tiosianato)-4,6-dimetil]piperidin sintetik sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi” Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, İsrafilova Zübeyda Tərlan qızı, Əliyeva Lalə Namid qızı, Qədirov Əli Əşrəf oğlu, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0077
İlkinlik tarixi:02.07.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

Azərbaycan patenti İ 20220101 “Antimikrob aşqar”  Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Əliyev Şahmərdan Ramazan oğlu, Babayi Rəna Mirzəli qızı, Məmmədova Rəhimə Fərhad qızı, Quliyeva Qaratel Məhərrəm qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0094
İlkinlik tarixi:08.09.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

Azərbaycan patenti İ 2022 0102 “Sənaye avadanlıqlarının ağır yüklü sürtünən hissələrinin yağlanması üçün reduktor yağı”  Musayeva Bella İskəndər qızı, Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, İsmayılova Günya Gəray qızı, Səfərova Mehparə Rəsul qızı, Novotorjina Nelya Nikolayevna, Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı, İsmayılov İnqilab Paşa oğlu, Mustafayeva Yeganə Sabir qızı
İddia sənədinin nömrəsi: a 2021 0104
İlkinlik tarixi:14.10.2021
Dövlət reyestrində qeyd olunub: 30.12.2022

 

2021

 Azərbaycan patenti İ 2021 0050 O-butil-S-tetrametilammoniumksantogenat yağlayıcı-soyuducu mayelərə aşqar kimi /Babayev E.R., Əfəndiyeva X.Q., Mövsümzadə E.M., Məmmədova P.Ş., Olqa P.Y., Kərimov E.X., Qəhrəmanova K.R. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0059. – Verilmə tarixi:09.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0065 5-butoksimetoksi -1,3-ditiotsikloheksanon-2 sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi /Mustafayev N.P., Əfəndiyeva X.Q., Mustafayev K.N., Abdullayev B.İ., İsmayılov İ.P., Mustafayeva Y.S. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2018 0151. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0066 4-dietilaminometoksimetil-2,2-pentametilen-1,3-dioksalan dizel yanacağına çoxfunksiyalı aşqar kimi /Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Abdullayev B.İ., Abbasova M.T., İmanova X.Ə., Quliyeva Q.M., Quliyeva Z.B.– İddia sənədinin nömrəsi: a 2018 0152. – Verilmə tarixi:23.07.2021

 Azərbaycan patenti İ 2021 0067 Yük avtomobilləri üçün transmissiya yağı /Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Mustafayeva Y.S. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0033. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0068 Sürtkü kompozisiyası /Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə., Şamilzadə T.İ., Cavadova E.M., Ramazanova Y.B., Yusifzadə G.Q., Hüseynova A.Ə., Yusifova A.R., Dadaşova T.A.– İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0034. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0069 Üfürmə və üfürməsiz avtotraktor dizelləri üçün motor yağı /Fərzəliyev V.M.,  Cavadova H.Ə., Kərimov K.T., Ramazanova Y.B., Cavadova E.M., Şamilzadə T.İ., Yusifova A.R., Yusifzadə G.Q., Hüseynova A.Ə., Dadaşova T.A., Məhərrəmova Z.K. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0051. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0070 Günəbaxan və qarğıdalı yağlarının istehsalında emal məhsulu olan C15-C17 yağturşuları qarışığının etil efirləri sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi /Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Məmmədova R.F., Babayi R.M., Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0067. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0071 (3,5-ditret-butil-2-hidroksibenzil)-2-hidroksibenzoil hidrazidin Co (II) kompleksi yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi /Fərzəliyev V.M., Məcidov Ə.Ə., Fətullayeva P.Ə., Məmmədova P.Ş., Əliyeva H.Ş., Sultanova S.Ə. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0068. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0072 N-aloksimetilbenzotiazoltionlar turş mühitdə metalların korroziya inhibitoru kimi /Fərzəliyev V.M., Mirzəyeva M.Ə., Səfərova L.R., Abbasova M.T., Cəfərova T.C. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0081. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0073 2-izo-propiloksimetilaminotiazol metalların turş mühitdə korroziya inhibitoru kimi /Fərzəliyev V.M., Mirzəyeva M.Ə., Abbasova M.T., Səfərova L.R., Babayeva G.B., Əliyeva N.A. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0128. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0074 Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu /Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Qədirov Ə.Ə., Fərzəliyev V.M., Əliyeva M.N., Abdullayev B.İ., Məmmədyarova X.N., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ., Dadaşova T.A. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0147. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 01M Yerüstü texnikanın itiyerişli yüksək gücləndirilmiş dizel mühərrikləri üçün motor yağı /Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə., Abdullayev B.İ. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2020 001m. – Verilmə tarixi:19.08.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0108 Özüboşaldan maşının mühərrik üçün motor yağı Cavadova H.Ə., Kərimov K.T., Yusifova A.R., Şamilzadə T.İ., Hüseynova A.Ə., Məhərrəmova Z.K., Yusifzadə G.Q. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0104. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0110 Amilallilsulfid sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi    /Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Mövsümzadə E.M., Soltanova Z.Q., Əliyeva H.Ş., Babayev N.R., İsmayılov İ.P., Cəfərova T.C., Əzizova S.M. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0167. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0109 Fenoksisirkə turşusunun 1-tiometil-3-xlorpropil efiri sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi /Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Babayev E.R., Əliyeva H.Ş., Mövsümzadə E.M., Poletayeva O.Y., Kolçina Q.Y., Kərimov E.X., Muxametzyanov İ., Taxvatulin R.R. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0131. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0107 2,2-Dimetil-4metil-oksimetil-!,3-dioksalan-4-karbomalmetilbutilksantogenat sintetik və yarımsintetik yağlara siyrilməyə qarşı aşqar kimi /Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Musayeva B.İ., İsmayılov İ.P., Qəhrəmanova Q.A., Mustafayeva Y.S. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2020 0040. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0111 2-hidroksi-1,3,-bis(dietiltiokarbomailtiaasetoksi) propan sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Novotorjina N.N., Mustafayeva Y.S., Cəfərova T.C. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2020 0015. – Verilmə tarixi:07.12.2021

2020

Azərbaycan patenti İ 2021 0004 2-Hidroksipropilentritiokarbonat sintetik efir yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev K.N., Əfəndiyeva X.Q., Fərzəliyev V.M., Mustafayev N.P.,İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0005 Bis (1,3-butilksantogenato)-2-butoksimetoksipropan sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev K.N., Əfəndiyeva X.Q., Fərzəliyev V.M., Mustafayev N.P.,İsmayılov İ.P.,Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0006 Alkilksantogen turşularının 3-xlor-2-hidroksipropil efirlərinin alınma üsulu // Mustafayev K.N., Əfəndiyeva X.Q., Fərzəliyev V.M., Mustafayev N.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0007 Bis (2,2-dimetil-1,3-dioksolon-4-il-metilen) trisulfid sürtkü yağlarına  siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P.,Novotorjina N.N., Musayeva B.İ.,Səfərova M.R., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0008 Teplovoz və sənaye dizel mühərrikləri üçün biodavamlı sürtkü kompozisiyası // Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə.,Ramazanova Y.B., Abbasova M.T.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0009 1,3bis(üçxlormetilkarboksi)-2-hidroksipropan sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Novotorjina N.N., İsmayılov İ.P., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0010 Günəbaxan yağının C14-C18 yağ turşularının metil efirləri dizel yanacağına korroziyaya qarşı inhibitor aşqar kimi //Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., İmanova X.Ə., Quliyeva Z.B.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0011 Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarının alınma üsulu // Məmmədova A.X., Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K., Heydərova R.Q., Nəsirova S.İ., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0012 Butilksantsirkə turşusunun b-xlorasetoksi γ dietil ditiokarbmilaseloksi efiri sürtkü yağlarına siyrilmə və yeyilməyə qarşı aşqar kimi// Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Mustafayev N.P.,İsmayılova G.G., Novotorjina N.N., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0013 Alkilfenolun alınma üsulu // Həsənov D.G., Həmidova C.Ş., Hüseynova N.C., Hafizova R.N.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0014 Bis(2,2-dimetil-4-metilen-1,3-dioksalan) disulfid sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P.,Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0015 N,N᾽-bis-azidometilbenzilamin sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Nəbiyev O.Q.,Nəbizadə Z.O., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0016  2-Dietiloaminometil-4-yodfenol sürtkü yağlarına korroziya qarşı aşqar kimi // Məmmədova F.Ə., Kazımov V.M., Mirzəyeva M.Ə., Cəfərova T.C., Əliyeva M.N.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0017 Bis(2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-il karboksimetilen)disulfid sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P.,Novotorjina N.N., İsmayılova G.G.,Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A.,İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0018 Reduktor yağı // Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Səfərova M.R., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0019 Ağır yüklü avtomobillər üçün transmissiya yağı // Mustafayev N.P., Novotorjina N.N. , Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0020 Piperidin-2-Hidroksi-propil-3-piperidilmetilsulfid sürtkü yağlarına aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Məmmədova R.F., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0021 Yağlayıcı-soyuducu mayelərə biosid kompozisiyası // Fərzəliyev V.M., Sərdarova S.Ə.,Osmanova S.F., Məmmədov F.Ə., Məmmədova P.Ş., Sultanova S.Ə.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0022 1-butoksi-2-oksazolidinmetoksietan yağlayıcı — soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Soltanova Z.Q., Babayev N.R., Əliyeva H.Ş.,Sultanova S.Ə.

2019

Azərbaycan patenti İ 2019 00 70 Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu // Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Fərzəliyev V.M., Qədirov Ə.Ə., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ.,Məmmədyarova X.N.

Azərbaycan patenti İ 2019 00 71 3(2)- piperidinmetoksi-5-vinilbitsiklo [2,2,1] heptan-2(3)-ol sürtkü yağlarına və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi // Əlimərdənov H.M., Süleymanova E.T., Sadıqov Ö.Ə., Babayev N.R., Məmmədova P.Ş.,Əliyeva H.Ş.,Sultanova S.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2019 00 72 Butilksantosirkə turşusunun 2,3 di (xlorasetoksi) propil efiri transmissiya yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P., Musayeva B.İ.,İsmayılova G.G.,Navotorjina N.N.,Mustafayeva Y.S

2018

Azərbaycan patenti İ 2018 0045 Tioqlikol turşusunun β-hidroksi-γ-butoksi tiokarboniltiopropil efiri sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A.,Novotorjina N.N.

Azərbaycan patenti İ 2018 0047  Fenoksisirkə turşusunun β-tioamiletil efiri sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Əliyeva H.Ş., Babayev E.R., Sultanova S.Ə., Soltanova Z.Q., Əzimova S.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0042 Dəzgah avadanlıqları üçün sürtkü yağları// Cavadova H.Ə., Cavadova E.M., Ramazanova Y.B., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2018 0040 Təbii alümosilikatların aktivləşdirilməsi üsulu//Fərzəliyev V.M., Əliyeva M.N., Əsədov M.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0049 Morfolino-2-hidroksi propil-3-hidroksietilsulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Fərzəliyev V.M.,  Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Əliyeva M.N., Quliyeva Q.M., Müşteyidzadə R.F.

Azərbaycan patenti İ 2018 0046 Morfolil-2-hidroksipropil-3-piperidilmetilsulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0052  2-hidroksi-1,3-bis-(butilksantogenatasetiloksi)propan sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi // Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Mustafayev K.N., İsmayılov İ.P., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti İ 2018 0043 Universal sürtkünün  alınma üsulu // Fərzəliyev V.M., Məmmədov S.Ə., Qasımova N.A.,Əsgərova K.T., Seyidov M.M., Hüseynov İ.Ş., Ladoxina N.P., Əliyev E.Y.,Məmmədov V.H.

Azərbaycan patenti İ 2018 0041 Neft mədənlərinin lay suları üçün korroziya inhibitor bakterisidinin alınma üsulu //Fərzəliyev V.M., Abbasova M.T., Vəliyeva R.Q., Həmidova N.S., Babayeva G.B., Səfərova L.R., Əliyeva N.A.

Azərbaycan patenti İ 2018 0050  2,2′[(1-feniletiliden)bis(tio)bis-sirkə turşusunun piridin-2-amidi yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi // Sərdarova S.Ə., Osmanova S.F., Məmmədov F.Ə., Məmmədova P.Ş., Sultanova S.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2018 0051 Biodizel yanacaqlarına antimokrob aşqar // Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Abbasova M.T., Əliyev N.A.,Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0044 İşlənmiş yarımsintetik aviasiya turbin yağlarının regenerasiya üsulu // Fərzəliyev V.M., Məmmədov S.Ə., Qasımova N.A.,Əsgərova K.T., Seyidov M.M., Hüseynov İ.Ş., Ladoxina N.P., Abbasova Ş.B., Məmmədov V.H.

Azərbaycan patenti İ 2018 0048 İşlənmiş sintetik aviasiya turbin yağlarının regenerasiya üsulu // Fərzəliyev V.M., Məmmədov S.Ə., Qasımova N.A., Əsgərova K.T., Seyidov M.M., Hüseynov İ.Ş., Ladoxina N.P., Əliyev E.Y., Abbasova Ş.B.

2017

Azərbaycan patenti İ 2017 0014 Gücləndirilmiş avtotraktor dizelləri üçün motor yağı // Cavadova H.Ə.,Ramazanova Y.B.,Məmmədova A.X., Hüseynova A.Ə.,Yusifzadə G.Q., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2017 0015 Gəmi dizelləri üçün motor yağı //Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Hüseynova A.Ə., Şamilzadə T.İ., Yusifzadə G.Q., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2017 0047 Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarının alınma üsulu //Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Fərzəliyev V.M., Qədirov Ə.Ə., Əliyeva M.N., Abdullayev B.İ., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ., Məmmədyarova X.N., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2017 0048 Poladın korroziya inhibitorunun alınma üsulu //Ağayev Ə.N., Sadıxov K.İ., Vəliyeva S.M., Zeynalova N.N., Güləliyev İ.C.

Azərbaycan patenti İ 2017 0062 1-fenil-1,1-bis-(tridesiloksikarbonilmetiltio)-etan sürtgü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Sərdarova S.Ə., Osmanova S.F., Məmmədov F. Ə., Qurbanov A.V., Əliyev Ş.R., Babayi R.M.

2016

Azərbaycan patenti İ 2016 0016 Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarların alınma üsulu// Məmmədova A.X., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Abdullayev B.İ., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2016 0017 Sürtkü yağlarına polifunksional aşqarın alınma üsulu// Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədova A.X., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2016 0018 Bis-(morfolilmetil) sulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0019 γ-Aroksi-β-tiosianato-propil-fenilsulfidlər sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Səfərova M.R., Mustafayev K.N.

Azərbaycan patenti İ 2016 0020 Transmissiya yağı //Səfərova M.R., Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A., Novotorjina N.N.

Azərbaycan patenti İ 2016 0021 Teplovoz və sənaye dizelləri üçün motor yağı // Fərzəliyev V.M.,  Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Nagiyeva E.Ə., Şamilzadə T.İ., Cavadova E.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0022 Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyası qarışığından qliserinin ayrılmasüı üsulu // Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N. A., Eyvazova İ.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0023 Teplovoz və sənaye dizelləri üçün motor yağı //Cavadova H.Ə., Əfəndiyeva X.Q., Məmmədova A.X., Kazımzadə Ə.K., Şamilzadə T.İ., İsmayılov İ.P., Hüseynova A.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2016 0024 Gəmi, teplovoz və stasionar dizellər üçün motor yağı // Cavadova H.Ə., Əfəndiyeva X.Q., Nağıyeva E.Ə., Abdullayev B.İ., İsmayılov İ.P., Məhərrəmova Z.K., Yusifzadə G.Q.

Azərbaycan patenti İ 2016 0036 Neft məhsullarının buxarlanmasının qarşısını alan reagent//Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E.U.

Azərbaycan patenti İ 2016 0037 Sürtkü yağı kompozisiyası // Fərzəliyev V.M., Qədirov Ə.Ə., Kazımzadə Ə.K., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2016 0056 2-Pentanamidoetilpentanoat yağlayıcı-soyuducu mayelərə fungisid aşqar kimi//Məmmədova P.Ş., Əliyeva H.Ş., Məhərrəmov M.N., Babayev E.R., Sultanova S.Ə., Qarazadə X.A., Bayramova Z.E., Lütfəliyev A.H.

Azərbaycan patenti İ 2016 0057 Yük avtomobilləri üçün transmissiya yağı //Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Səfərova M.R., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0058 4-merkaptometil-2-6-diüçlübutilfenol sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0093 Yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar// Məmmədov S.Ə., Şahgəldiyeva L.M., Ladoxina N.P., Fətəlizadə F.A., Əliyev E.Y., Abbasova Ş.Bəhrəm qızı

Azərbaycan patenti İ 2016 0094 Diizopropilditiofosfat turşusunun β-(etoksitio-karboniltio)etil efiri transmissiya yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi//Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N.,  Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0098 Diizopropilditiofosfat turşusunun 2[(butiltio)tiokarboniltio]etil efiri sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi //Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Mustafayev K.N., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0099 Bis-[2-N-metil-anilinometilen-4-nonilfenol]sulfid yanacaqlara oksidləşməyə qarşı aşqar kimi //Mövsümzadə M.M., Əliyev N.A., Sultanova N. R., Mahmudova L.R., Rzayeva İ.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2016 0095 1-alliloksi-2-piperidinmetoksietan sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Məmmədova P.Ş., Əlimərdanov H.M., Əliyeva H.Ş., Sultanova Z.. Q., Babayev N.R., Quliyeva D.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0097 4-Morfolilmetiltiometil-2,6-diüçlübutilfenol sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q. M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0096 Benziliden-bis-alkilksantogenatlar sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi//Mustafayev N.P., Mustafayev K.N., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Mustafayev K.N., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0120 İtiyerişli avtotraktor və stasionar dizellər üçün motor yağı //Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Məmmədova A.X., Şamilzadə T.İ., Yusifzadə G.Q., Yusifova A.R.

Azərbaycan patenti İ 2016 0121 Gücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün motor yağı//Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Fərzəliyev V.M., Nağıyeva E.Ə., Dadaşova T.A., Məhərrəmova Z.K.

2015

Azərbaycan patenti İ 2015 0022 Heksen-1, ditsiklopentadien və butilmetakrilatın üçqat birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi //Əhmədov Ə.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E.U., Adıgözəlova F.C., Əsgərova X.Ə., Talışova N.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0023 Desilmetakrilatın o-allilfenolla birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi// Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E. U., İsmayılova N.C.

Azərbaycan patenti İ 2015 0021 Sürtkü yağlarına kükürdsaxlayan çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu // Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədova A.X., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2015 0051 Alkilfenolun alınma üsulu //Həsənov D.G., Həmidova C. Ş., Hüseynova N.C., Rəfizadə R.N.

Azərbaycan patenti İ 2015 0052 Universal transmissiya yağı //Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., Musayeva B.İ., İsmayılov İ.P., Zülfüqarov E.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0053 Kalsium oliqoalkilfenolsulfonat sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi // Əhmədov Ə.İ., Talışova N.Ə., Ağayev Ə.N., Həmidova C.Ş., İsakov E.U., Musayeva M.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0054  Di(heksiltio)-benzoilmetan motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi//Sərdarova S.Ə., Osmanova S.F., Abdullayev B.İ., Kazımov V.M., Məmmədov F.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0075 Gəmi dizelləri üçün motor yağları //Cavadova H.Ə., Fərzəliyev V.M., Ramazanova Y.B., Məmmədova A.X., Hüseynova A.Ə., Cavadova E.M., Yusifova A.R.

Azərbaycan patenti İ 2015 0073 Yüksək gücləndirilmiş avtotraktor dizelləri üçün motor yağları //Cavadova H.Ə., Əfəndiyeva X.Q., Məmmədova A.X., Abdullayev B.İ., Məhərrəmova Z.K., Yusifzadə G.Q.

Azərbaycan patenti İ 2015 0076 Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyası üçün katalizatorun alınması //Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Eyvazova İ.M.

Azərbaycan patenti İ 2015 0074 Sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı polimer aşqarın alınma üsulu // Əhmədov Ə.İ., Nəzərov R.H., İsakov E.U., Həmidova C.Ş., Adıgözəlova F.C., İsmayılova N.C.