Patents

PATENTS OF COLLABORATORS OF THE INSTITUTE
(2015-2021)

2021

 Azərbaycan patenti İ 2021 0050 O-butil-S-tetrametilammoniumksantogenat yağlayıcı-soyuducu mayelərə aşqar kimi /Babayev E.R., Əfəndiyeva X.Q., Mövsümzadə E.M., Məmmədova P.Ş., Olqa P.Y., Kərimov E.X., Qəhrəmanova K.R. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0059. – Verilmə tarixi:09.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0065 5-butoksimetoksi -1,3-ditiotsikloheksanon-2 sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi /Mustafayev N.P., Əfəndiyeva X.Q., Mustafayev K.N., Abdullayev B.İ., İsmayılov İ.P., Mustafayeva Y.S. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2018 0151. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0066 4-dietilaminometoksimetil-2,2-pentametilen-1,3-dioksalan dizel yanacağına çoxfunksiyalı aşqar kimi /Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Abdullayev B.İ., Abbasova M.T., İmanova X.Ə., Quliyeva Q.M., Quliyeva Z.B.– İddia sənədinin nömrəsi: a 2018 0152. – Verilmə tarixi:23.07.2021

 Azərbaycan patenti İ 2021 0067 Yük avtomobilləri üçün transmissiya yağı /Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Mustafayeva Y.S. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0033. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0068 Sürtkü kompozisiyası /Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə., Şamilzadə T.İ., Cavadova E.M., Ramazanova Y.B., Yusifzadə G.Q., Hüseynova A.Ə., Yusifova A.R., Dadaşova T.A.– İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0034. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0069 Üfürmə və üfürməsiz avtotraktor dizelləri üçün motor yağı /Fərzəliyev V.M.,  Cavadova H.Ə., Kərimov K.T., Ramazanova Y.B., Cavadova E.M., Şamilzadə T.İ., Yusifova A.R., Yusifzadə G.Q., Hüseynova A.Ə., Dadaşova T.A., Məhərrəmova Z.K. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0051. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0070 Günəbaxan və qarğıdalı yağlarının istehsalında emal məhsulu olan C15-C17 yağturşuları qarışığının etil efirləri sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi /Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Məmmədova R.F., Babayi R.M., Quliyeva Q.M., Eyvazova Q.Ş. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0067. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0071 (3,5-ditret-butil-2-hidroksibenzil)-2-hidroksibenzoil hidrazidin Co (II) kompleksi yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi /Fərzəliyev V.M., Məcidov Ə.Ə., Fətullayeva P.Ə., Məmmədova P.Ş., Əliyeva H.Ş., Sultanova S.Ə. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0068. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0072 N-aloksimetilbenzotiazoltionlar turş mühitdə metalların korroziya inhibitoru kimi /Fərzəliyev V.M., Mirzəyeva M.Ə., Səfərova L.R., Abbasova M.T., Cəfərova T.C. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0081. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0073 2-izo-propiloksimetilaminotiazol metalların turş mühitdə korroziya inhibitoru kimi /Fərzəliyev V.M., Mirzəyeva M.Ə., Abbasova M.T., Səfərova L.R., Babayeva G.B., Əliyeva N.A. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0128. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0074 Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu /Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Qədirov Ə.Ə., Fərzəliyev V.M., Əliyeva M.N., Abdullayev B.İ., Məmmədyarova X.N., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ., Dadaşova T.A. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0147. – Verilmə tarixi:23.07.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 01M Yerüstü texnikanın itiyerişli yüksək gücləndirilmiş dizel mühərrikləri üçün motor yağı /Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə., Abdullayev B.İ. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2020 001m. – Verilmə tarixi:19.08.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0108 Özüboşaldan maşının mühərrik üçün motor yağı Cavadova H.Ə., Kərimov K.T., Yusifova A.R., Şamilzadə T.İ., Hüseynova A.Ə., Məhərrəmova Z.K., Yusifzadə G.Q. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0104. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0110 Amilallilsulfid sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi    /Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Mövsümzadə E.M., Soltanova Z.Q., Əliyeva H.Ş., Babayev N.R., İsmayılov İ.P., Cəfərova T.C., Əzizova S.M. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0167. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0109 Fenoksisirkə turşusunun 1-tiometil-3-xlorpropil efiri sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi /Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Babayev E.R., Əliyeva H.Ş., Mövsümzadə E.M., Poletayeva O.Y., Kolçina Q.Y., Kərimov E.X., Muxametzyanov İ., Taxvatulin R.R. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2019 0131. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0107 2,2-Dimetil-4metil-oksimetil-!,3-dioksalan-4-karbomalmetilbutilksantogenat sintetik və yarımsintetik yağlara siyrilməyə qarşı aşqar kimi /Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Musayeva B.İ., İsmayılov İ.P., Qəhrəmanova Q.A., Mustafayeva Y.S. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2020 0040. – Verilmə tarixi: 07.12.2021

Azərbaycan patenti İ 2021 0111 2-hidroksi-1,3,-bis(dietiltiokarbomailtiaasetoksi) propan sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Novotorjina N.N., Mustafayeva Y.S., Cəfərova T.C. – İddia sənədinin nömrəsi: a 2020 0015. – Verilmə tarixi:07.12.2021

2020

Azərbaycan patenti İ 2021 0004 2-Hidroksipropilentritiokarbonat sintetik efir yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev K.N., Əfəndiyeva X.Q., Fərzəliyev V.M., Mustafayev N.P.,İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0005 Bis (1,3-butilksantogenato)-2-butoksimetoksipropan sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev K.N., Əfəndiyeva X.Q., Fərzəliyev V.M., Mustafayev N.P.,İsmayılov İ.P.,Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0006 Alkilksantogen turşularının 3-xlor-2-hidroksipropil efirlərinin alınma üsulu // Mustafayev K.N., Əfəndiyeva X.Q., Fərzəliyev V.M., Mustafayev N.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0007 Bis (2,2-dimetil-1,3-dioksolon-4-il-metilen) trisulfid sürtkü yağlarına  siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P.,Novotorjina N.N., Musayeva B.İ.,Səfərova M.R., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0008 Teplovoz və sənaye dizel mühərrikləri üçün biodavamlı sürtkü kompozisiyası // Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə.,Ramazanova Y.B., Abbasova M.T.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0009 1,3bis(üçxlormetilkarboksi)-2-hidroksipropan sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Novotorjina N.N., İsmayılov İ.P., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0010 Günəbaxan yağının C14-C18 yağ turşularının metil efirləri dizel yanacağına korroziyaya qarşı inhibitor aşqar kimi //Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., İmanova X.Ə., Quliyeva Z.B.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0011 Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarının alınma üsulu // Məmmədova A.X., Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K., Heydərova R.Q., Nəsirova S.İ., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0012 Butilksantsirkə turşusunun b-xlorasetoksi γ dietil ditiokarbmilaseloksi efiri sürtkü yağlarına siyrilmə və yeyilməyə qarşı aşqar kimi// Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Mustafayev N.P.,İsmayılova G.G., Novotorjina N.N., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0013 Alkilfenolun alınma üsulu // Həsənov D.G., Həmidova C.Ş., Hüseynova N.C., Hafizova R.N.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0014 Bis(2,2-dimetil-4-metilen-1,3-dioksalan) disulfid sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P.,Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0015 N,N᾽-bis-azidometilbenzilamin sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Nəbiyev O.Q.,Nəbizadə Z.O., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0016  2-Dietiloaminometil-4-yodfenol sürtkü yağlarına korroziya qarşı aşqar kimi // Məmmədova F.Ə., Kazımov V.M., Mirzəyeva M.Ə., Cəfərova T.C., Əliyeva M.N.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0017 Bis(2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-il karboksimetilen)disulfid sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P.,Novotorjina N.N., İsmayılova G.G.,Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A.,İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0018 Reduktor yağı // Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Səfərova M.R., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0019 Ağır yüklü avtomobillər üçün transmissiya yağı // Mustafayev N.P., Novotorjina N.N. , Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0020 Piperidin-2-Hidroksi-propil-3-piperidilmetilsulfid sürtkü yağlarına aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Məmmədova R.F., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0021 Yağlayıcı-soyuducu mayelərə biosid kompozisiyası // Fərzəliyev V.M., Sərdarova S.Ə.,Osmanova S.F., Məmmədov F.Ə., Məmmədova P.Ş., Sultanova S.Ə.

Azərbaycan patenti  İ 2021 0022 1-butoksi-2-oksazolidinmetoksietan yağlayıcı – soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Soltanova Z.Q., Babayev N.R., Əliyeva H.Ş.,Sultanova S.Ə.

2019

Azərbaycan patenti İ 2019 00 70 Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu // Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Fərzəliyev V.M., Qədirov Ə.Ə., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ.,Məmmədyarova X.N.

Azərbaycan patenti İ 2019 00 71 3(2)- piperidinmetoksi-5-vinilbitsiklo [2,2,1] heptan-2(3)-ol sürtkü yağlarına və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi // Əlimərdənov H.M., Süleymanova E.T., Sadıqov Ö.Ə., Babayev N.R., Məmmədova P.Ş.,Əliyeva H.Ş.,Sultanova S.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2019 00 72 Butilksantosirkə turşusunun 2,3 di (xlorasetoksi) propil efiri transmissiya yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi // Mustafayev N.P., Musayeva B.İ.,İsmayılova G.G.,Navotorjina N.N.,Mustafayeva Y.S

2018

Azərbaycan patenti İ 2018 0045 Tioqlikol turşusunun β-hidroksi-γ-butoksi tiokarboniltiopropil efiri sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A.,Novotorjina N.N.

Azərbaycan patenti İ 2018 0047  Fenoksisirkə turşusunun β-tioamiletil efiri sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Məmmədova P.Ş., Əliyeva H.Ş., Babayev E.R., Sultanova S.Ə., Soltanova Z.Q., Əzimova S.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0042 Dəzgah avadanlıqları üçün sürtkü yağları// Cavadova H.Ə., Cavadova E.M., Ramazanova Y.B., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2018 0040 Təbii alümosilikatların aktivləşdirilməsi üsulu//Fərzəliyev V.M., Əliyeva M.N., Əsədov M.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0049 Morfolino-2-hidroksi propil-3-hidroksietilsulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Fərzəliyev V.M.,  Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Əliyeva M.N., Quliyeva Q.M., Müşteyidzadə R.F.

Azərbaycan patenti İ 2018 0046 Morfolil-2-hidroksipropil-3-piperidilmetilsulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi // Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0052  2-hidroksi-1,3-bis-(butilksantogenatasetiloksi)propan sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi // Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., İsmayılova G.G., Mustafayev K.N., İsmayılov İ.P., Mustafayeva Y.S.

Azərbaycan patenti İ 2018 0043 Universal sürtkünün  alınma üsulu // Fərzəliyev V.M., Məmmədov S.Ə., Qasımova N.A.,Əsgərova K.T., Seyidov M.M., Hüseynov İ.Ş., Ladoxina N.P., Əliyev E.Y.,Məmmədov V.H.

Azərbaycan patenti İ 2018 0041 Neft mədənlərinin lay suları üçün korroziya inhibitor bakterisidinin alınma üsulu //Fərzəliyev V.M., Abbasova M.T., Vəliyeva R.Q., Həmidova N.S., Babayeva G.B., Səfərova L.R., Əliyeva N.A.

Azərbaycan patenti İ 2018 0050  2,2′[(1-feniletiliden)bis(tio)bis-sirkə turşusunun piridin-2-amidi yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar kimi // Sərdarova S.Ə., Osmanova S.F., Məmmədov F.Ə., Məmmədova P.Ş., Sultanova S.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2018 0051 Biodizel yanacaqlarına antimokrob aşqar // Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Abbasova M.T., Əliyev N.A.,Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2018 0044 İşlənmiş yarımsintetik aviasiya turbin yağlarının regenerasiya üsulu // Fərzəliyev V.M., Məmmədov S.Ə., Qasımova N.A.,Əsgərova K.T., Seyidov M.M., Hüseynov İ.Ş., Ladoxina N.P., Abbasova Ş.B., Məmmədov V.H.

Azərbaycan patenti İ 2018 0048 İşlənmiş sintetik aviasiya turbin yağlarının regenerasiya üsulu // Fərzəliyev V.M., Məmmədov S.Ə., Qasımova N.A., Əsgərova K.T., Seyidov M.M., Hüseynov İ.Ş., Ladoxina N.P., Əliyev E.Y., Abbasova Ş.B.

2017

Azərbaycan patenti İ 2017 0014 Gücləndirilmiş avtotraktor dizelləri üçün motor yağı // Cavadova H.Ə.,Ramazanova Y.B.,Məmmədova A.X., Hüseynova A.Ə.,Yusifzadə G.Q., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2017 0015 Gəmi dizelləri üçün motor yağı //Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Hüseynova A.Ə., Şamilzadə T.İ., Yusifzadə G.Q., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2017 0047 Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarının alınma üsulu //Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Fərzəliyev V.M., Qədirov Ə.Ə., Əliyeva M.N., Abdullayev B.İ., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ., Məmmədyarova X.N., Dadaşova T.A.

Azərbaycan patenti İ 2017 0048 Poladın korroziya inhibitorunun alınma üsulu //Ağayev Ə.N., Sadıxov K.İ., Vəliyeva S.M., Zeynalova N.N., Güləliyev İ.C.

Azərbaycan patenti İ 2017 0062 1-fenil-1,1-bis-(tridesiloksikarbonilmetiltio)-etan sürtgü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Sərdarova S.Ə., Osmanova S.F., Məmmədov F. Ə., Qurbanov A.V., Əliyev Ş.R., Babayi R.M.

2016

Azərbaycan patenti İ 2016 0016 Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarların alınma üsulu// Məmmədova A.X., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Abdullayev B.İ., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2016 0017 Sürtkü yağlarına polifunksional aşqarın alınma üsulu// Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədova A.X., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2016 0018 Bis-(morfolilmetil) sulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0019 γ-Aroksi-β-tiosianato-propil-fenilsulfidlər sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Səfərova M.R., Mustafayev K.N.

Azərbaycan patenti İ 2016 0020 Transmissiya yağı //Səfərova M.R., Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A., Novotorjina N.N.

Azərbaycan patenti İ 2016 0021 Teplovoz və sənaye dizelləri üçün motor yağı // Fərzəliyev V.M.,  Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Nagiyeva E.Ə., Şamilzadə T.İ., Cavadova E.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0022 Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyası qarışığından qliserinin ayrılmasüı üsulu // Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N. A., Eyvazova İ.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0023 Teplovoz və sənaye dizelləri üçün motor yağı //Cavadova H.Ə., Əfəndiyeva X.Q., Məmmədova A.X., Kazımzadə Ə.K., Şamilzadə T.İ., İsmayılov İ.P., Hüseynova A.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2016 0024 Gəmi, teplovoz və stasionar dizellər üçün motor yağı // Cavadova H.Ə., Əfəndiyeva X.Q., Nağıyeva E.Ə., Abdullayev B.İ., İsmayılov İ.P., Məhərrəmova Z.K., Yusifzadə G.Q.

Azərbaycan patenti İ 2016 0036 Neft məhsullarının buxarlanmasının qarşısını alan reagent//Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E.U.

Azərbaycan patenti İ 2016 0037 Sürtkü yağı kompozisiyası // Fərzəliyev V.M., Qədirov Ə.Ə., Kazımzadə Ə.K., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2016 0056 2-Pentanamidoetilpentanoat yağlayıcı-soyuducu mayelərə fungisid aşqar kimi//Məmmədova P.Ş., Əliyeva H.Ş., Məhərrəmov M.N., Babayev E.R., Sultanova S.Ə., Qarazadə X.A., Bayramova Z.E., Lütfəliyev A.H.

Azərbaycan patenti İ 2016 0057 Yük avtomobilləri üçün transmissiya yağı //Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Səfərova M.R., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0058 4-merkaptometil-2-6-diüçlübutilfenol sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0093 Yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqar// Məmmədov S.Ə., Şahgəldiyeva L.M., Ladoxina N.P., Fətəlizadə F.A., Əliyev E.Y., Abbasova Ş.Bəhrəm qızı

Azərbaycan patenti İ 2016 0094 Diizopropilditiofosfat turşusunun β-(etoksitio-karboniltio)etil efiri transmissiya yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi//Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N.,  Qəhrəmanova Q.A., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0098 Diizopropilditiofosfat turşusunun 2[(butiltio)tiokarboniltio]etil efiri sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi //Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Mustafayev K.N., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0099 Bis-[2-N-metil-anilinometilen-4-nonilfenol]sulfid yanacaqlara oksidləşməyə qarşı aşqar kimi //Mövsümzadə M.M., Əliyev N.A., Sultanova N. R., Mahmudova L.R., Rzayeva İ.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2016 0095 1-alliloksi-2-piperidinmetoksietan sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi // Məmmədova P.Ş., Əlimərdanov H.M., Əliyeva H.Ş., Sultanova Z.. Q., Babayev N.R., Quliyeva D.M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0097 4-Morfolilmetiltiometil-2,6-diüçlübutilfenol sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi //Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q. M.

Azərbaycan patenti İ 2016 0096 Benziliden-bis-alkilksantogenatlar sürtkü yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi//Mustafayev N.P., Mustafayev K.N., Musayeva B.İ., Novotorjina N.N., Mustafayev K.N., İsmayılov İ.P.

Azərbaycan patenti İ 2016 0120 İtiyerişli avtotraktor və stasionar dizellər üçün motor yağı //Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Məmmədova A.X., Şamilzadə T.İ., Yusifzadə G.Q., Yusifova A.R.

Azərbaycan patenti İ 2016 0121 Gücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün motor yağı//Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Fərzəliyev V.M., Nağıyeva E.Ə., Dadaşova T.A., Məhərrəmova Z.K.

2015

Azərbaycan patenti İ 2015 0022 Heksen-1, ditsiklopentadien və butilmetakrilatın üçqat birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi //Əhmədov Ə.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E.U., Adıgözəlova F.C., Əsgərova X.Ə., Talışova N.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0023 Desilmetakrilatın o-allilfenolla birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi// Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E. U., İsmayılova N.C.

Azərbaycan patenti İ 2015 0021 Sürtkü yağlarına kükürdsaxlayan çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu // Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədova A.X., Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ.

Azərbaycan patenti İ 2015 0051 Alkilfenolun alınma üsulu //Həsənov D.G., Həmidova C. Ş., Hüseynova N.C., Rəfizadə R.N.

Azərbaycan patenti İ 2015 0052 Universal transmissiya yağı //Mustafayev N.P., Novotorjina N.N., Musayeva B.İ., İsmayılov İ.P., Zülfüqarov E.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0053 Kalsium oliqoalkilfenolsulfonat sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi // Əhmədov Ə.İ., Talışova N.Ə., Ağayev Ə.N., Həmidova C.Ş., İsakov E.U., Musayeva M.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0054  Di(heksiltio)-benzoilmetan motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi//Sərdarova S.Ə., Osmanova S.F., Abdullayev B.İ., Kazımov V.M., Məmmədov F.Ə.

Azərbaycan patenti İ 2015 0075 Gəmi dizelləri üçün motor yağları //Cavadova H.Ə., Fərzəliyev V.M., Ramazanova Y.B., Məmmədova A.X., Hüseynova A.Ə., Cavadova E.M., Yusifova A.R.

Azərbaycan patenti İ 2015 0073 Yüksək gücləndirilmiş avtotraktor dizelləri üçün motor yağları //Cavadova H.Ə., Əfəndiyeva X.Q., Məmmədova A.X., Abdullayev B.İ., Məhərrəmova Z.K., Yusifzadə G.Q.

Azərbaycan patenti İ 2015 0076 Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyası üçün katalizatorun alınması //Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Eyvazova İ.M.

Azərbaycan patenti İ 2015 0074 Sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı polimer aşqarın alınma üsulu // Əhmədov Ə.İ., Nəzərov R.H., İsakov E.U., Həmidova C.Ş., Adıgözəlova F.C., İsmayılova N.C.