Books

LIST OF BOOKS AND MONOGRAPHIES OF COLLABORATORS OF THE ICA PUBLISHED IN 2005-2023

 1. M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev «Bifunksional aminbirləşmələri», monoqrafiya, Çaşıoğlu, 2005, 160 s.
 2. M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev «Üzvi kimya», Bakı, 2005, 378 s.
 3. İ.Sadıxov «Нефтяные и синтетические сульфонатные присадки к моторным маслам», Elm nəşriyyatı, 2006, 180 s.
 4. Akademik K.İ.Sadıxovun elmi əsərlərinin külliyatı, Bakı-2006, 810 s.
 5. К.И.Садыхов «Смазочно-охлаждающие жидкости для механической обработки металлов», “GISO INDUSTRY” Баку – 2007, 252 с.
 6. M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev, M.M.Qurbanov «Dərman maddələrin sintezi», Bakı Universiteti, 2007, 143 s.
 7. А.М.Магеррамов, А.Т.Гусейнова, Д.А.Кулиев,М.А.Аллахвердиев «Аминотиолы и их производные», Бакинский университет, 2007. 147 с.
 8. M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev və başqaları «Üzvi kimya, təbii və fizioloji fəal maddələr», Ali məktəblərdə kimya ixtisası üzrə fənn proqramları, Bakı, 2007, 87 s.
 9. M.Fərzəliyev, N.İ.İsmayılova, M.Ə.Musayeva «Присадки к маслам: История науки»,  Bakı, Elm nəşriyyatı, 2008, 310 s.
 10. M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev, «Üzvi kimya sual və cavablarda»,Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 123 s.
 11. M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova, «Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda», Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 87 s.
 12. Ə.Allahverdiyev, M.S.Abbasov, N.D.Sadıxova, R.Ə.Nəcəfova «Üzvi kimya (praktikumda)», Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 312 s.
 13. «Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri» biblioqrafiya – M.M.Mövsümzadə – R.M.Rəхşаnlı, G.Kəngərli-Əliyеvа, İ.Еyvаzоvа, Bakı, Еlm nəşriyyаtı, 2008, 200 s.
 14. M.Fərzəliyev, N.İ.İsmayılova, M.Ə.Musayeva «Присадки к смазочным маслам: история науки», Elm nəşriyyatı, 2009, 232 s.
 15. M.Məhərrəmov,M.Ə.Allahverdiyev«Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları», Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2009, 287 s.
 16. Ş.F.Qаrаyеv,Ş.Məmmədоvа, А.Q.Həbibоvа «Biоlоji kimyаnın tеrminаlоji lüğəti», АDNА-nın mətbəəsi, Bаkı 2010, 550 s.
 17. «Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri» biblioqrafiya – Vаqif Fərzəliyеv –  R.M.Rəхşаnlı, G.Kəngərli-Əliyеvа, İ.Еyvаzоvа, Еlm nəşriyyаtı, 2010, 364 s.
 18. «Bibliоqrаfiyаyа əlаvə» – Vаqif Fərzəliyеv – R.M.Rəхşаnlı, Еlm nəşriyyаtı. 2010, 252 s.
 19. S.Əkbərov, N.Ə.Əkbərov, Ə.S.Rzayev, M.Ə.Mirzəyeva, G.V.Babayeva,M.Ə.Allahverdiyev«Element-üzvi birləşmələr testlərdə», Bakı-2011, 182s.
 20. M.Rəхşаnlı «Akademik Əli Quliyev», Elm-Təhsil nəşriyyatı, Bakı-2012, 144 s.
 21. M.Rəхşаnlı «Первый ученый-химик», Səda nəşriyyatı, Bakı, 2012, 2004 s.(Möhsün bəy Məhəmməd bəy oğlu Xanlarov haqqında Avropa standartlarına uyğun ilk miniatür kitab)
 22. M.Fərzəliyev, M.Ə.Allahverdiyev, K.M.Allahverdiyeva «Kimya və həyat», Bakı, Elm nəşriyyatı, 2014, 199 s.
 23. А.И.Ахмедов, Д.Ш.Гамидова, Е.У.Исаков «Вязкостные присадки полиалкилметакрилатного типа», Deutschland, Lap Lambert Acad.Pub., 2014, 74 c.
 24. В.М.Фарзалиев, М.А.Аллахвердиев«Химия соединений с малыми гетероциклами», Bakı, Elm nəşriyyatı, 2015, 318 с.
 25. Afsun Sujayev, Emin Garibov «Some New Approach in Synthesis of Physiologically Active Substances» Deutschland, Lambert Academic Publishing, aprel 2016, 55 s.
 26. «Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri»  – Vаqif Məcid oğlu Fərzəliyеv. Biblioqrafik göstərici. 80 illiyinə həsr olunur  –   İ.M.Еyvаzоvа,  M.R.Səfərova, M.Ə.Musayeva, T.Y.Vahidova. Еlm nəşriyyаtı, 2019, 388 s.
 27. Nağıyeva E.Ə. “Motor yağları və onlara aşqarlar”, Bakı “OPTİMİST” 2022. 236 s.
 28. Vaqif Fərzəliyev,Sabir Babayev “Tietanlar kimyası” Bakı: “Elm”, 2022, – 172 s.
 29. Ə. Sucayev “Canlı orqanizmlərin bəzi patoloji proseslərinin yeni nəsil inhibitorları” Bakı: “Elm”, 2023, 272 s.