Struktur

İnstitutun strukturunа 14 lаbоrаtоriyа, 6 şöbə və mоtоr-sınаq stаnsiyаsı dаxildir. АKİ-nin nəzdində «Аşqаr» Təcrübi İstehsаlı ilə Xüsusi Texnоlоji Bürо («Аşqаr» Tİ ilə XTB) fəаliyyət göstərir.
İnstitutda 229 işçi çalışır, onlardan 17 nəfəri elmlər doktoru (1 akademik) və 41 nəfəri kimya üzrə fəlsəfə doktorudur.

Laboratoriyalar:

Şöbələr:

 • Ümumi şöbə
  Şöbə müdiri, İsgəndərova Xatirə Məmmədhüseyn qızı
 • Xüsusi şöbə
  Şöbə müdiri, Hüseynova Xanım Ağahüseyn qızı
 • Standartlaşdırma şöbəsi
  Şöbə müdiri, Mirsəlimova Nailə Ağahəsən qızı
  İnstitutda işlənib hazırlanmış yeni aşqarlar, yağlar, yağlayıcı-soyuducu mayelər və aşqar kompozisiyaları üçün texniki sənədlərin hazırlanması
 • Kadrlar şöbəsi
  Şöbə müdiri, Məmmədova Rəfiqə İbrahim qızı
 • Təhsil şöbəsi
  Şöbə müdiri, Nəcəfova Raya Əli qızı
 • İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
  Şöbə müdiri, Eyvazova İradə Malik qızı
 • Motor-sınaq stansiyası
  Rəis, Abdullayev Bəylər İbrahim oğlu
  İnstitutda işlənib hazırlanmış aşqar, yağ, yağlayıcı-soyuducu maye və yanacaqların fiziki-kimyəvi, istismar xassələrinin tədqiqi və istismar sınaqlarının aparılması
 • «Aşqar» Təcrübi İstehsalı ilə Xüsusi Texnoloji Büro
  Direktor, tex.ü.f.d., əməkdar mühəndis Kərimov Kamal
  İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin sənayeyə tətbiqi üçün proseslərin texnologiyasının işlənib başa çatdırılması və yeni yaradılmış aşqarların, sürtkülərin, sürtkü yağlarının və s. məhsulların sənaye istehsalı təşkil olunana qədər xalq təsərrüfatının bu məhsullara tələbatını təmin etmək üçün təcrübi-sənaye miqyasında istehsalının həyata keçirilməsi