Seminarlar və konfranslar

2022-ci ildə keçirilmiş konfrans və elmi seminarlar

2022-ci il 1-2 iyun tarixlərdə İnstitutda üzvi kimya, neft kimyası və neft emalı sahəsində görkəmli alim, keçmiş SSRİ-də sürtkü yağlarına, yanacaqlara və xüsusi mayelərə aşqarlar kimyasının əsasını qoymuş kimyaçılardan biri, respublikanın əməkdar elm xadimi, Azərbaycan və iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, kimya elmləri doktoru, professor, AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun yaradıcısı və ilk direktoru olmuş akademik Əli Musa oğlu Quliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müxtəlif təyinatlı üzvi maddələr və kompozision materiallar” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilmişdir.

Konfransın işində akademik və sahə institutları və təhsil Nazirliyinin institutlarından 191 mütəxəssis iştirak etmiş, yekunda elmi proqramın 145 məruzəsindən 77-i şifahi məruzə kimi dinlənilmiş, 68 stend məruzə nümayiş etdirilmişdir.

Elmi seminarlar

 1. 27 yanvar 2022-ci il, elmi işçi Eldar Əliyev “Naftalanın təmizlənmə texnologiyası” (Protokol №1)
 2. 17 fevral 2022-ci il, mütəxəssis Rafiq Əsədov “Web of science, Scobus bazalarına daxil olan nüfuzlu beynəlxalq jurnallarda məqalə çap etdirilməsi qaydaları və üsulları (Protokol №2)
 3. 16 mart 2022-ci il, aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d. Nəzər Nəzərov “Kondensləşmə reaksiyaları haqqında” (Protokol №3)
 4. 14 aprel 2022-ci il, aparıcı elmi işçi, k.ü.f.d. Sevinc Qocayeva “Nano texnologiyanın əhəmiyyəti və tətbiqi” (Protokol №4)
 5. 16 may 2022-ci il, “Zərif üzvi sintez” laboratoriyasının müdiri, k.ü.f.d. Sevgili Məmmədova “Kaskad reaksiyalar əsasında heterotsiklik birləşmələrin sintezi” (Protokol №5)
 6. 30 iyun 2022-ci il, AKİ-nin icraçı direktoru, k.e.d., dosent Əfsun Sucayev “Qlobal xəstəliklərə qarşı enzim- izo-enzim inhibitorlarının yaradılması” (Protokol №6)
 7. 08 iyul 2022-ci il, AKİ-nin icraçı direktoru, k.e.d., dosent Əfsun Sucayev “Elmmetrik bazalar və afademik sosial şəbəkələrdən istifadə qaydaları” (Protokol №7)
 8. 29 sentyabr 2022-ci il, AKİ-nin icraçı direktoru, k.e.d., dosent Əfsun Sucayev “Dissertasiya işlərinin yazılması və müdafiəsi sahəsində yeniliklər” (Protokol №8)
 9. 12 oktyabr 2022-ci il, elmi işci Ulduz Cəfərova “Patoloji proseslərə qarşı molekulda heteroatom və müxtəlif funksional qrup saxlayan yeni dərman maddələrin sintezi, molekulyar və klinik tədqiqi” (Protokol №9)
 10. 26 oktyabr 2022-ci il, elmi işçi Təranə İbrahimova “Микробиологический синтез в топливах” (Protokol №10)
 11. 13 dekabr 2022-ci il, elmi işçi Kəmalə Əsgərova “Azərbaycanda radiasiya” (Protokol №11)

2021-ci ildə keçirilmiş elmi seminarlar

 1. 16 fevral 2021-ci il, k.e.i. Ulduz Cəfərova “Bədxassəli şişlərin müalicəsində dərman terapiyasının son nailiyyətləri və çətinlikləri” (Protokol №1)
 2. 02 aprel 2021-ci il, mütəxəssis Rafiq Əsədov “Emmetrik bazalar və akademik sosial şəbəkələrdən istifadə qaydaları” (Protokol №2)
 3. 30 iyun 2021-ci il, Atatürk Universitetinin “Biokimya” laboratoriyasının rəhbəri, professor, doktor İlhami Gülçin “Qlobal bazı xastalıklar ile ilintili metobolik enzimleri inhibe eden yeni nesil inhibitorların komporativ etkileri”(ZOOM proqramı) (Protokol №3)
 4. 13 oktyabr 2021-ci il, Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş seminarda Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları (ZOOM proqramı) (Protokol №4):
 5. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zəhra Allahverdiyeva “Nizami Gəncəvinin nəsil şəçərəsi və həyatı”
 6. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,Təhminə Bədəlova “Xosrov Və Şirin poemasında Azərbaycan Atabəyləri ”
 7. 18 oktyabr 2021-ci il, k.e.i. Mənsurə Nüseynova “Molekulyar doskinq” (Protokol №5)
 8. 09 dekabr 2021-ci il, elmi işçi Kəmalə Əsgərova “İşlənmiş təyyarə mühərrik yağlarının istifadə sahələri və onların regenerasiyası” (Protokol №6)

2020-ci ildə keçirilmiş elmi seminarlar

 1. 22 yanvar 2020-ci il, k.e.i. İsmayılova Günay “Dietilditiokarbamin turşusunun efirləri və yağlayıcılıq xassələri” (Protokol 1)
 2. 11 fevral 2020-ci il, k.ü.f.d., a.e.i. Şahgəldiyeva Leyla “Производные гетарилсульфамидов в создании новых биологических препаратов с заданными свойствами” (Protokol 2)

2019-cu ildə keçirilmiş elmi seminarlar

 1. 22 yanvar 2019-cu il, elmi işçi İbrahimova Təranə “Neftin biodestruktorları” (protokol №1)
 2. 14 fevral 2019-cu il, elmi işçi Səfərova Leyla “Амино- и алкоксиметильные призводные бензоалкокси-2-тионов и их зашитные свойства” (protokol №2)
 3. 21 fevral 2019-cu il, doktorant Əliyeva Lamiyə “Arilsulfamidlərin oksa və aktiv hidrogenli birləşmələrlə üçkomponentli kondensləşməsi və çevrilmələri” (protokol №3)
 4. 6 mart 2019-cu il, kiçik elmi işçi Məmmədyarova Xədicə “Azot və kükürd saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları” (protokol №4)
 5. 19 iyun 2019-cu il, t.e.d., professor Cavadova Həqiqət “Alternativ neft məhsulları” (protokol №5)
 6. 24 iyun 2019-cu il, k.ü.f.d., dosent Sucayev Əfsun “Elmi dərəcələr və elmi adların verilməsinin yeni qaydaları haqqında” (protokol №6)
 7. 26 noyabr 2019-cu il, k.ü.f.d., dosent Qəhrəmanova Qəribə “Yeni tipli üzvi və qeyri-üzvi kükürdlü birləşmələrin sürtkü materiallarına aşqar kimi tədqiqi” (protokol №7)

2018-ci ildə keçirilmiş elmi seminarlar

 1. 17 yanvar 2018-ci il, Əsadov Rafiq “Web of scienci”axtarış sistemi haqqında (protokol №1)
 2. 23 yanvar 2018-ci il, k.ü.f.d., Abbasov Mirheydər “Analitik şöbədə istifadə olunan cihazlar” (protokol №2)
 3. 22 fevral 2018-ci il, k.e.d., professor Cavadova Həqiqət “Sürtkü yağlarının müasir vəziyyəti” (protokol №3)
 4. 29 mart 2018-ci il, e.i. Məmmədova Rəhimə “Sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqarlar” (protokol №4)
 5. 08 may 2018-ci il, k.e.d., professor Əhmədov İdris “İlk xiral Luis turşusunun sintezi və assimetrik sintezinin yeni strategiyası” (protokol №5)
 6. 12 aprel 2018-ci il, e.i. Məmmədyarova Xədicə “Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarlar” (protokol №6)
 7. 19 aprel 2018-ci il. e.i. Osmanova Səbiyyə “Asetofenonun kükürd və azot saxlayan yeni törəmələri” (protokol №7)
 8. 07 iyun 2018-ci il, k.ü.f.d., a.e.i. Seyidov Mirtaqub “Ölkənin innovasiyalı inkişafında əqli mülkiyyətin rolu” (protokol №8)
 9. 20 sentyabr 2018-ci il, e.i. İsmayilov İnqilab”Sürtkü yağlarının yeyilmə və siyrilməyə qarşı xassələri və onların təyini metodları” (protokol №9)
 10. 25 oktyabr 2018-ci il, a.e. i., dosent Əfsun Sucayev və Bakı Mühəndislər Universitetinin Kimya Mühəndisliyi kafedrasının müdiri, k.ü.f.d. dosent Yusif Abdullayev “Üçkomponentli kondensləşmə reaksiyası ilə triazin-2-tionların alınmasının kompüter hesablamaları ilə nəzəri və təcrübi tədqiqi” (protokol №10)
 11. 11 dekabr2018-ci il,akademik Məcidov Əjdər “Nüvə maqnit rezonansı” (protokol №11)

2017-ci ildə keçirilmiş elmi seminarlar

 1. 20 fevral 2017-ci il, k.ü.f.d.. dosent İsakov Elxan, “Polimer aşqarların sintezinin müasir aspektləri” (protokol №1)
 2. 07 mart 2017-ci il, k.e.d., professor Məmmədov Sabir, “Xloraminlə doymamış birləşmələrin reaksiyası əsasında N-alkilsulfamidlərin sintezi” (protokol №2)
 3. 16 mart 2017-ci il, k.ü.f.d., Eyvazova İradə, “Avropa birliyinin tədqiqat və İnnovasiya üzrə Çərçivə Proqramı 2014-2020” (protokol №3)
 4. 31 mart 2017-ci il, k.ü.f.d., dosent Əliyeva Həyat “Yağlayıcı soyuducu mayelərin biodavamlığının qiymətləndirilməsi və regenerasiya üsulları” (protokol №4)
 5. 06 aprel 2017-ci il, k.e.i. İsmayılova Günay “Ksantogenatla qlioserin törəmələrinin sintezi və aşqar kimi tədqiqi” (protokol №5)
 6. 02 may 2017-ci il, e.i. Mahmudova Lalə “Yanacaqlara aşqarlar sahəsində son elmi texnoloji nailiyyətlər” (protokol №6)
 7. 19 may 2017-ci il, k.ü.f.d., Abdullayev Yusif “Çoxəvəzli imidazol sintezinə kompüter kimyası ilə bir baxış”(protokol №7)
 8. 25 may 2017-ci il, k.ü.f.d., dosent Həmidova Ceyhun “Polimerləşmə prosesində inifertorların praktiki tətbiqi və perspektivləri” (protokol №8)
 9. 06 iyul 2017-ci il, e.i. Qəhrəmanova Könül “Müxtəlif mikroorqanizm assosiatlarının neftin ayrı-ayrı fraksiyalarına təsiri” (protokol №9)
 10. 28 sentyabr 2017-ci il, k.ü.f.d. Kazımov Vəli “Aromatiklik, aromatik birləşmələrdə əvəzetmə reaksiyaları və ona təsir edən amillər” (protokol №10)
 11. 24 oktyabr 2017-ci il, k.ü.f.d., dosent Sucayev Əfsun “Bəzi frazioloji birləşmələrin sintezi və tədqiqi” (protokol №11)
 12. 14 dekabr 2017-ci il, k.e.d., akademik Məcidov Əjdər “Nüvə maqnit rezonansı” (protokol №12)

2016-cı ildə keçirilmiş elmi seminarlar

 1. 02 mart 2016-cı ildə k.e.i. Nəzərov Nəzər: “Bəzi tsiklik tiokarbamidlərin sintezi və çevrilmələrinin tədqiqi” (protokol № 1)
 2. 05 aprel 2016-cı ildə k.ü.f.d., dosent Məmmədova Afayət: “Heteroatom saxlyan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları (protokol № 2)
 3. 19 aprel 2016-cı ildə k.ü.e.d., prof. Məmmədov Sabir: “Fizioloji fəal maddələrin sintezi, tədqiqi və tətbiqi sahəsində son elmi texnoloji nailiyyətlər” (protokol № 3)
 4. 03 may 2016-cı ildə tex.ü.e.d., prof. Ağayev Əmirçoban: “Müxtəlif mənşəli və quruluşlu çoxfunksiyalı alkilarilsulfonatların ekoloji təmiz sintez üsulları və onların müasir aşqar paketlərinin yaradılmasında tətbiqi” (protokol № 4)
 5. 18 may 2016-cı ildə k.ü.f.d., b.e.i. Abbasova Məlahət: “Biozədələnmə, neft məhsullarının biozədələnməsi və onların biosid aşqarlarla mühafizəsi sahəsində son elmi nailiyyətlər” (protokol № 5)
 6. 07 iyun 2016-cı ildə tex.ü.e.d., prof. Cavadova Həqiqət: “Müxtəlif təyinatlı motor yağlarının sürtkü kompozisiyaları” (protokol № 6)
 7. 23 iyun 2016-cı ildə k.ü.f.d., dosent Əfəndiyeva Xuraman: “Yeyilməyə və siyrilməyə qarşı aşqarların yaradılması və tətbiqi sahəsində son elmi-texnoloji yeniliklər” (protokol № 7)
 8. 21 sentyabr 2016-cı ildə k.ü.f.d., b.e.i. Mirzəyeva Mziya: “Korroziya problemi və metalların korroziyadan mühafizəsinin texniki-iqtisadi vəziyyəti” (protokol № 8)
 9. 20 dekabr 2016-cı ildə tex.ü.e.d., prof. Cavadova Həqiqət: “Neft Daşları-60 il” (protokol № 9)

2015-ci ildə keçirilmiş konfrans və elmi seminarlar

13-14 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə AMEA Kimya Elmləri Bölməsi və akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun təşkilatçılığı ilə AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda institutun yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Sürtkü materialları, yanacaqlar, xüsusi mayelər, aşqar və reagentlər” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib.

Konfransın işində akademik və sahə institutları və təhsil Nazirliyinin institutlarıdan 199 mütəxəssis iştirak edib. AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AKİ) (115 iştirakçı), AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (NKPİ) (42 iştirakçı) və AMEA Polimer Materialları İnstitutunun (PMİ) (10 iştirakçı) nümayəndə heyəti daha çoxtərkibli olub. AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutundan (KQKİ) konfransda 4 nəfər, AMEA Gəncə Bölməsindən (GB) 2 nəfər, AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzindən 1 nəfər, Bakı Dövlət Universitetindən (BDU) 2 nəfər, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından (ADNA) 2 nəfər, ADNA-nın Neftin, Qazın Geotexnoloji Prosesləri İnstitutundan 2 nəfər, Sumqayıt Dövlət Universitetindən (SDU) 4 nəfər, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetindən (ADPU) 7 nəfər, ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutundan 2 nəfər, ARDNŞ-in “Azərkimya” İB-dən 2 nəfər, “Olefin” Elmi-Tədqiqat və İstehsalat Mərkəzindən 4 nəfər iştirak edib.

Yekunda elmi proqramın 115 məruzəsindən 65-i şifahi məruzə kimi dinlənilmiş, 50 stend məruzə nünayiş etdirilmişdir.

Elmi seminarlar

 1. 10 fevral 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Musayeva Bella: “Tormoz mayeləri” (protokol № 1)
 2. 25 fevral 2015-ci ildə k.ü.f.d. Cəfərova Təranə: “Kimyəvi birləşmələrə verilən patentlərin mühafizə həcmi və onların hüquqi cəhətdən müdafiəsi” (protokol № 2)
 3. 17 mart 2015-ci ildə b.texnik Novruzov Fərid: “Spektral analiz üsullarının üzvi birləşmələrin tərkibi və quruluşunun öyrənilməsinə tədbiqi” (protokol № 3)
 4. 14 aprel 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Həsənova Elnarə: “Allil monomerlərin əsasında bigə polimerlərin sintezi və tədqiqi” (protokol № 4)
 5. 13 may 2015-ci ildə doktorant Abdullayeva Leyla: “Polistirolun heksen-1-in oliqomeri ilə alkilləşməsi”; k.e.i. Məmmədyarova Xədicə: “Motor yağlarına alkilfenolyat aşqarı modifikasiyasının sintezi və tədqiqi”; k.e.i. Osmanova Səbiyə: “Синтез и исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов в качестве присадок к смазочным маслам”; k.e.i. Məhərrəmova Günel: “Bəzi heksahidro-1,3,5-triazinlərin sintezi və antioksidləşdirici xassəsi”; k.e.i. Rəhimova Aysel: “Neft və neft məhsullarında biozədələnmə, antimikrob, antioksidant, antikorroziyon aşqarlar”(protokol № 5)
 6. 02 iyun 2015-ci ildə k.ü.f.d. Cavadova Elmira: “Motor yağlarının təsnifatı” (protokol № 6)
  15 sentyabr 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Nəbiyev Oruc: “Azido-metil aminlər” (protokol № 7)
 7. 29 sentyabr 2015-ci ildə dissertant İbrahimova Təranə: “Fitoremediasiya” (protokol № 8)
 8. 20 oktyabr 2015-ci ildə k.ü.f.d. Qədirov Əli: “Qazturbinli mühərriklər üçün aviasiya yağları və onlara əlavə edilən inhibitorlar” (protokol № 9)
 9. 03 noyabr 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Rzayeva İradə: “Bəzi sinif kükürdsaxlayan birləşmələrin antioksidləşdirici xassələri” (protokol № 10)

13-14 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə AMEA Kimya Elmləri Bölməsi və akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun təşkilatçılığı ilə AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda institutun yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Sürtkü materialları, yanacaqlar, xüsusi mayelər, aşqar və reagentlər” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib.

Konfransın işində akademik və sahə institutları və təhsil Nazirliyinin institutlarıdan 199 mütəxəssis iştirak edib. AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AKİ) (115 iştirakçı), AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (NKPİ) (42 iştirakçı) və AMEA Polimer Materialları İnstitutunun (PMİ) (10 iştirakçı) nümayəndə heyəti daha çoxtərkibli olub. AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutundan (KQKİ) konfransda 4 nəfər, AMEA Gəncə Bölməsindən (GB) 2 nəfər, AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzindən 1 nəfər, Bakı Dövlət Universitetindən (BDU) 2 nəfər, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından (ADNA) 2 nəfər, ADNA-nın Neftin, Qazın Geotexnoloji Prosesləri İnstitutundan 2 nəfər, Sumqayıt Dövlət Universitetindən (SDU) 4 nəfər, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetindən (ADPU) 7 nəfər, ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutundan 2 nəfər, ARDNŞ-in “Azərkimya” İB-dən 2 nəfər, “Olefin” Elmi-Tədqiqat və İstehsalat Mərkəzindən 4 nəfər iştirak edib.

Yekunda elmi proqramın 115 məruzəsindən 65-i şifahi məruzə kimi dinlənilmiş, 50 stend məruzə nünayiş etdirilmişdir.

2012-ci ildə keçirilmiş konfrans

2012-ci il iyun ayının 12-14-də İnstitutda üzvi kimya, neft kimyası və neft emalı sahəsində görkəmli alim, keçmiş SSRİ-də sürtkü yağlarına, yanacaqlara və xüsusi mayelərə aşqarlar kimyasının əsasını qoymuş AEA-nın akademiki, respublikanın əməkdar elm xadimi, Azərbaycan və iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, kimya elmləri doktoru, professor, AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun yaradıcısı və ilk  direktoru olmuş Əli Musa oğlu Quliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Materialların keyfiyyətini yaxşılaşdıran və onları mühafizə edən aşqar və reagentlər” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirildi.

Konfransın məqsədi Əli Musa oğlu Quliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək və onun əsasını qoyduğu elmi istiqamətləri inkişaf etdirmək idi.

Konfransın işində akademik və sahə institutları və təhsil Nazirliyinin institutlarıdan 228 mütəxəssis iştirak edib. AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AKİ) (110 iştirakçı), AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (NKPİ) (70 iştirakçı) və AMEA Polimer Materialları İnstitutunun (PMİ) (20 iştirakçı) nümayəndə heyəti daha çoxtərkibli olub. AMEA Kimya Problemləri İnstitutundan (KPİ) konfransda 5 nəfər, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsindən 2 nəfər, AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzindən (GREM) 2 nəfər, Bakı Dövlət Universitetindən (BDU) 6 nəfər, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından (ADNA) 2 nəfər, Gəncə Dövlət Universitetindən (GDU) 1 nəfər, Azərbaycan Texnologiya Universitetindən (Gəncə) (ATU-Gəncə) 1 nəfər, Sumqayıt Dövlət Universitetindən (SDU) 2 nəfər, Azərbaycan Texniki Universitetindən (ATU) 1 nəfər, ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutundan  6 nəfər iştirak edib.

Yekunda elmi proqramın 141 məruzəsindən 109-u şifahi məruzə kimi dinlənilmiş, 32 asma məruzə nümayiş etdirilmişdir.