Qrantlar

 № Layihənin adı Layihənin rəhbərinin adı Maliyyələşdirilmə məbləği Maliyyələşdirən qurum Layihənin müddəti
1. Neftlə çirklənmiş torpaqların bioremediasiyası Məmmədova Pərvin Şamxal qızı $199 906 UETM (Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi) 04.2006-
10.2008
2. Azərbaycan neftlərinin bioloji nişanları Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 100 000 AZN UETM və AMEA (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) 09.2008-
12.2009
3. Yüksəkeffektli yağlayıcı-soyuducu maye kompozisiyalarının işlənib hazırlanması Əliyeva Həyat Şmidt qızı $39 994 AMEF(Azərbaycan Milli Elm Fondu)  və ABŞ MTIF (Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu) 05.2008-
07.2009
4. Yem zülalının mikrobioloji istehsalı Quliyeva Dilarə Məmməd qızı $39 994 AMEF və ABŞ MTIF 05.2008-
07.2009
5. Sürtkü yağları, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayeləri bioloji zədələnmədən mühafizə edən biosid aşqarların sintezi və tədqiqi* Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu 100 000 AZN BMEA (Belarus Milli Elmlər Akademiyası)  və AMEA 01.2009-
12.2010
6. Yüksək keyfiyyətli sürtkü kompozisiyaları və ekoloji təhlükəsiz yanacaqların işlənib hazırlanması* Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu 100 000 AZN BMEA və AMEA 01.2009-
12.2010
7. Neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 100 000 AZN UETM və AMEA 05.2009-
05.2011
8. Effektli mikrobioloji gübrələrin istehsalı texnologiyasının işlənib hazırlanması Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 100 000 AZN UETM və AMEA 06.2010-
09.2011
9. Müasir modul elektrik stansiyalarında istifadə edilmiş sintetik və mineral sürtkü yağlarının regenerasiyası Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı 50 000 AZN Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (EİF) 04.2011-
03.2012
10 Yerli xammallar və yeni aşqar kompozisiyası əsasında gəmi və stasionar elektrik stansiyalarında istifadə edilən gəmi qazturbin yağının yaradılması Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu 50  000 AZN  EİF 04.2011-
03.2012
11 Gücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün yerli xammal əsasında М-20В2Ф tipli motor yağının yaradılması Nağıyeva Elmira Əli qızı 80 000 AZN  EİF 01.2012-
07.2013
12 Müasir və perspektiv tələblərə cavab verən aşqar, sürtkü yağları, yanacaq və xüsusi mayelərin yaradılmasının beynəlxalq standartlara uyğun maddi-texniki təminatı** Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu 1 000 000 AZN  EİF 01.2012-
01.2013
13 Yağlar, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayelərin effektiv mühafizə vasitələrinin işlənib hazırlanması Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 50 000 AZN  EİF 01.2012–
07.2013
14 Neft və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu 175 000 AZN ARDNŞ  Elm Fondu 10.2012–10.2014
15 Yüksək təsirli antioksidantların alınmasının elmi-praktiki əsaslarının işlənib hazırlanması Allahverdiyev Mirzə Ələsgər oğlu 50 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu 10.2013 –10.2014
16 Heksen-1-in fenol iştirakı ilə oliqomerləşməsi Əhmədov Ələddin İslam oğlu 80 000 AZN EİF 07.2013 – 07.2014
17 Sürtkü materiallarının istismar müddətini yüksəldən yeni aşqarların alınması Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu 25 000 AZN EİF 05.2014 –05.2015
18 Bakı Buxtasının sahilyanı zonasında neft çirklənməsinin bioloji təmizlənməsi Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 78 643 AZN UETM və AMEA 03.2014 – 03.2016
19 Yüksək özlülük indeksinə malik baza yağlarının alınması İsakov Elxan Urşan oğlu 60 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu (ЕT) 07.2013 – 07.2014
20 Multidissiplinar tətbiq sahələrinə malik aktiv antioksidant maddələrin alınması, tədqiqi yollarının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması Qəribov Emin Nazir oğlu 45 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu (ЕT) 10.2014 –10.2015
21 Sürtü yağlarına və yanacaqlara yeni nəsil yüksək təsirli çoxfunksiyalı kükürdsaxlayan aşqarların sintezi və tədqiqinə həsr edilmiş silsilə elmi əsərlər Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu 5 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu (HM) 10.2014 –10.2015-
22 Allilnaftenat-stirol birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi Musayeva Minaxanım Ənvər qızı 70 000 AZN  EİF 03.2015-
03.2016
23 Dizel yanacaqların ekoloji təhlükəsizliyini təmin edən aşqarların yaradılması Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu 80 000 AZN  EİF 03.2015-
03.2016
24 Yerli bentonitlərdən istifadə etməklə işlənmiş yağların regenerasiya texnologiyasının yaradılması və regenerasiya olunmuş yağ əsasında sürtkü yağlarının işlənilməsi Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı 100 000 AZN  EİF 07.2015-
07.2016
25 Antimikrob xassələrə malik fizioloji fəal üzvi birləşmələrin kimyəvi və mikrobioloji sintezi və alınan maddələrin xüsusiyyətlərinin və tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi Qocayeva Sevinc Səfalət qızı 45 000 AZN  EİF 01.2016-
01.2017
26 Neft mənşəli məhsulların istismar xassələrini kəskin yaxşılaşdıran yeni, kombinə təsirə malik antioksidantların yaradılması Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu 40 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu  (fundamental tədqiqat) 01.2018–01.2019
27 Karbohidrogenlərin oksidləşməsinin və mikrobioloji zədələnməsinin qarşısını alan yeni nəsil, daha təsirli antioksidantların sintezi və tədqiqi Qocayeva Sevinc Səfalət qızı 3 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu HM

(gənc alimlərin həvəsləndirilməsi)

01.2018–01.2019
28 Bioloji fəal maddələrin sintezi, kimyəvi modifikasiyası və onların əsasında bioloji aktiv əlavələr və dərmanların yaradılması Azərbaycandan akademik Vaqif Fərzəliyev
Belarusdan Dr., dos. Nadolnik Liliya İvanovna
40 000 AZN AMEA və Belarus Respublikası Dövlət Elm və Texnologiya Komitəsi arasında  müştərək layihə 06.2018-06.2020
29 Çoxfunksiyalı aşqarların və patoloji proseslərə qarşı rol oynayan bioaktiv maddələrin kompüter sintezi və canlı orqanizmlərdə immun müdafiə sistemlərinə təsirinin tədqiqi Məmmədyarova Xədicə 40 000 AZN

EİF

AR Gənclər və İdman Nazirliyi

05.2018-
05.2019
30 Yeni biosidlərin sintezi və onların əsasında biorezistent və ekoloji təhlükəsiz yağlayıcı-soyuducu mayenin işlənilməsi Əliyeva Həyat Şmidt qızı 85 000 AZN

BMEA

 EİF

04.2018-
04.2020
31 Alkil(alkenil)fenollar əsasında neft məhsullarının mikrobioloji zədələnməsinin və biokorroziya proseslərinin qarşısını alan reagentlərin işlənib hazırlanması Rəhbər: Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu (AMEA AKİ),

Həm-rəhbər: Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov (BDU)

90 000 AZN

 EİF

 

(AMEA AKİ – BDU müştərək layihə)

09.2018 – 09.2020
32 Çətin çıxarılan neft ehtiyatlarının hasil edilməsi üçün yeni çoxfunksiyalı reagentlər və texnologiyalar Azərbaycandan –Babayev Elbəy Rasim oğlu

Rusiyadan –Olqa Yuryevna Poletayeva –  (Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti)

90 000 AZN  EİF 08.2018 – 08.2020
33 Neftsıxışdırıcı və biosid xassələrə malik nanokompo­zitlərin işlənib hazırlanması Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 75 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu 09.2019 – 09.2020
34 Sürtkü materiallarının istismar xassələrini yaxşılaşdıran kombi­nə təsirə malik yeni nəsil antiok­sidant aşqarların yaradılması Qəribov Emin Nazir oğlu

 

5 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu  09.2019 –   09.2020
35 Çətin çıxarılan və ağır neft yataqlarının işlənməsində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi  Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 120 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu 05.01.2022  05.01.2023
36 Çoxdivarli karbon nanoborular əsasında neftvermə əmsalını artıran effektiv kompozisiyaların işlənilməsi Əliyeva Həyat Şmidt qızı 120 000 AZN ARDNŞ Elm Fondu 05.01.2022  05.01.2023