Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı (AMEA) Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurаsı hаqqındа əsаsnаməyə uyğun оlаrаq akad. Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Gənc və Mütəxəssislər Şurası 2012-ci ilin dekabr ayında təsis edillib. Şurаnın əsаs məqsədi gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, оnlаrın təşəbbüslərinin və fəаliyyətlərini stimullаşdırılmаsı, ölkədə və хаricdə əldə еdilmiş sоn еlmi nаiliyyətlər bаrədə məlumаt аlmаlаrı üçün şərаit yаrаtmаqdаn ibаrətdir.

Şurа bu məqsədləri həyаtа kеçirmək ücün:

– gənclərin еlmi поtеnsiаlının аrtırılmаsı məqsədi ilə mütəmadi tədbirlər həyаtа kеçirir və bu istiqаmətdə təkliflərini AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurаsına təqdim еdir;
-gənclərlə bаğlı intеllеktuаl lаyihələr, həvəsləndirici elmi və adlı mükafat müsabiqələri kеçirir;
-istеdаdlı gənclərin yаrаdıcı mühitinin yахşılаşdırılmаsı istiqаmətində mövcud qаnunvеricilik аktlаrının, bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının, Dövlət prоqrаmlаrının icrаsı bаrədə təkliflər vеrir;
-gənclərə mеtоdiki və infоrmаsiyа yаrdımı göstərir;
-gənc tədqiqаtçılаrın əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin televiziya və mətbuatda yayılmasını təmin еdir;
-gənclərə kömək məqsədi ilə təlim kurslаrı, dəyirmi mаsаlаr, kоnfrаnslаr, sеminаrlаr, diskussiyаlаr və sərgilər təşkil еdir;
-lаyihə və prоqrаmlаrın mаliyyələşdirilməsi, iхtirаlаrın və səmərələşdiriçi təkliflərin tətbiqi məqsədi ilə AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurаsının qаrşısındа məsələ qаldırır;
-gənc tədqiqаtçılаrın əsərləri üzərində müəllif hüquqlаrının qоrunmаsı ilə bаğlı mааrifləndirici tədbirlər təşkil еdir;
-gənclərə bеynəlхаlq еlmi əməkdаşlıq istiqаmətində kömək еdir.

Şurаnın təşkilаti strukturu və idаrə еdilməsi

Şurа АMЕА Aşqarlar Kimyası İnstitutunun geniş tərkibli elmi Şurası və gənc аlim və mütəхəssislərinin Ümumi Yığıncаğındа sеçilib. Şurа üzvlərinin sаyı təşkilаtdа çаlışаn gənclərin sаyınа müvаfiq оlаrаq Ümumi Yığıncаqdа müəyyən еdilib. Şuraya Aşqarlar Kimyası İnstitutun çаlışаn yаşı 40-dək оlаn 35 gənc alim, doktorant, disertant və magistr daxildir.

Şurа sədrdən, sədr müavinindən, məsul kаtibdən və digər üzvlərdən ibаrətdir. Şurаnın sədri, müavini və məsul kаtibi Şurа üzvləri аrаsındаn аçıq səsvеrmə yоlu ilə 5 il müddətinə sеçilib.

Aşqarlar Kimyası İnstitutu Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının İdarə Heyəti

Sədr – Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu
Sədr müavini – Osmanova Səbiyə Fərhad qızı
Katib – Məmmədyarova Xədicə Hamlet qızı

Üzvlər:

Lalə Mahmudova
Könül Qəhərəmanova
Günay İsmayılova
Rufanə Heydərova
Quba Niftəliyeva
Nuridə Məmmədova
Mir Əli İsakov
Lalə Əliyeva
Nərgiz Məcdi

Şuranın sədri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Əfsun Sucayev – 1979-cu ildə Lerik rayonun Züvüç kəndində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya biologiya ixtisası üzrə bakalavr, 2003-cü ildə magistraturasını fərqlənmə dirlomu ilə bitirib. 2003-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 2306.01 – Üzvi kimya ixtisasından əyani doktoranturasına qəbul olmuşam. 2008-ci ildə “Mono-, di(2-hidroksipropil)aminlərin və onlar əsasında tiokarbamidlərin sintezi və xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişəm, “Üzvi kimya” ixtisasından kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə, 2017-ci ildə isə dosent elmi adına layiq görülmüşəm.
Kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq məqsədilə 2012-ci ildə İnstitutun 2306.01 – Üzvi kimya ixtisasından elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya (qiyabi) daxil olunmuşam və 2017-ci ildə təhsilini başa vurmuşam. 25 sentyabr 2018-ci il tarixində “Üçkomponentli kondensləşmə reaksiyaları əsasında aminospirtlərin tsiklik tiokarbamid törəmələrinin sintezi və çevrilmələri” mövzusunda doktorluq dissertasiya işini Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki Dissertasiya Şurasında müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.
2005-ci ildən Aşqarlar Kimyası İnstitutunun “Aşqarlarin sintezi və təsir mexanizminin nəzəri əsasları” laboratoriyasında kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləmişdir, 2018-ci ildən isə həmin laboratoriyanın müdiri vəzifəsində çalışır. Laboratoriyanın iş planında nəzərdə tutulmuş elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi, illik hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi ilə əlaqədar bütün proseslərə rəhbərlik edir.
Əsas elmi istiqaməti kükürdüzvi birləşmələr içərisində çox az tədqiq olunan tsiklik tiokarbamidlərin aminospirtlər əsasında yeni sintez üsullarının işlənməsi, alınmış birləşmələrin sürtkü materiallarına oksidləşməyə və mikroblara qarşı aşqar kimi, eyni zamanda fizioloji fəal maddə kimi  tədqiqi, onların təsir mexanizminin, quruluşları ilə funksional xassələri arasında qanunauyğunluqların öyrənilməsinə aiddir. Apardığmı elmi-tədqiqat işlərinin yeniliyi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmiş patentlə təsdiq edilmişdir.
Ümumilikdə 77 elmi əsərim çap olunmuşdur, onlardan biri monoqrafiya, biri Azərbaycan Rerspublikası Patenti, 46 məqalə (6-ı tək müəllifli məqalə), qalanları tezisdir. Məqalələrin 20-i “Tomson Reuters” Agentliyinin Elmi İnformasiya İnstitutunun (İSİ) ISI Web of Knowledge axtarış sistemində referatlaşdırılmış, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komisiyasının da tövsiyə etdiyi yüksək resenziyalı xarici jurnallarda çap edilmişdir.
“Google Scholar Citations” (https://scholar.google.com/citations?user=LqalLiMAAAAJ&hl=ru&oi=ao) və “ResearchGate” (https://www.researchgate.net/profile/Afsun_Sujayev) qlobal informasiya şəbəkələrindən götürülən məlumatlara görə, müəllifin tədqiqat sahəsi üzrə 23 elmi əsəri müxtəlif beynəlxalq elektron sistemlərinə daxil olmuş və onlara 300 istinad edilmişdir.

Türkiyənin Orta Doğu Texnik, Hacetepe, İstanbul Texniki və Atatürk universitetlərində təcrübə keçmişəmr. Hazırda ABŞ Buffalo Universiteti Kompüter Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşları ilə nəzəri kimyanın kompüter kimyasına tətbiqi, Türkiyə, İtaliya və Belarus alimləri ilə canlı orqanizmdə baş verən patoloji hallara qarşı antioksidant, karbon anhidraz I, II izoenzimlər üzrə inhibitorların sintezi və tədqiqi ilə bağlı müştərək beynəlxalq tədqiqatlar aparır.

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun, 2014, 2018-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Elm Fondunun gənc alim və mütəxəssislər arasında keçirdiyi qrant müsabiqələrinin qalibi olmuşdur. Həmin ildə əldə etdiyim elmi nailiyyətlərə görə, gənclər üçün “akademik Əli Quliyev mükafatı”na layiq görülmüşdür. Ə.Sucayev “Clarivate Analytics” (Thomson Reuters) və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Web of Science Awards 2018” birgə mükafatına layiq görülmüşdür. Bu yüksək mükafatı “Web of Science”də (http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5kmErdITZJqUfrwgce&search_mode=GeneralSearch&prID=3411538d-73da-4a4c-aa45-d01ca08260e8) yüksək istinad almış iki məqalənin müəllifi nominasiyasına görə qazanmışdır.

2013-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri seçilmişdir.

Şuranın fəaliyyəti

Akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında seçilən Şuralardan biridir. İnstitutda çalışan 50-yə yaxın gənc mütəxəssislərin fəaliyyətini kordinasiya edən bu qurum təkcə ictimai deyil, həm də elmi fəaliyyəti ilə fərqlənir.

Şuranın yerinə yetirdiyi ən uğurlu layihə gənc mütəxəssislərin elmə həvəsləndirilməsi üçün elmi müsabiqələrin təşkilidir.

Akademiyada ilk dəfə gənc alimlər üçün adlı və digər həvəsləndirmə müsabiqələri Aşqarlar kimyası İnstitutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası tərəfindən həyata başlanılıb. “Gənclər üçün akademik Əli Quliyev mükafatı”, ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunan “Ən yaxşı elmi məqalə”, “Ən yaxşı elmi məruzə”, “İlin gənci” müsabiqələri ənənəvi olaraq uğurla keçirilir. Bu təcrübə özünü doğruldub. Hətta Akademiyanın digər institutlarının Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası bu müsbət təcrübəni öz fəaliyyətində tətbiq edirlər.

AKİ Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası şagirdlərin və tələbə-magistrlərin elmə cəlb olunmasından ötrü onlar üçün mütəmadi “Açıq qapı” günləri təşkil edir. İndiyə qədər “Kaspi”, “Qafqaz” liseylərinin şagirdlərinin, eləcə də Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti tələbə və magistrlərinin qısamüddətli təcrübəkeçmələri təmin olunub. Eyni zamanda magistrlərin öz kurs və diplom işlərinin təcrübi hissələrinin AKİ-nin laboratoriyalarında həyata keçirmələrinə hər cür şərait yaradılıb.

AKİ Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası İnstitut gənc tədqiqatçılarının xaricdə aparıcı elm mərkəzlərində təcrübə keçmələri, eyni zamanda beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakını təmin etmək üçün xariclə əməkdaşlıq əlaqələri qurur. İndiyə qədər İnstitutun 5 gənci (kimya üzrə fəlsəfə doktorları Əfsun Sucayev, Emin Qəribov, Səbiyə Osmanova, Kamran Hacıyev, Mənsurə Hüseynova) Türkiyə, Almaniyada qısa müddətli təcrübə keçiblər.  2 gənci (Xədicə Məmmədyarova, Səbiyə Osmanova) Afina, Moskva, Sant-Peterburq, Minsk şəhərlərində təşkil olunan beynəlxalq konfranslarda iştirak edib və məruzələrlə çıxış ediblər.

AKİ Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının üzvləri olan 3 gənc tədqiqatçı İtaliya, Türkiyə və Səudiyyə Ərbistan alimləri ilə müştərək tədqiqatlar aparırlar. Onların qısa müddətdə əldə etdikləri elmi nəticələr Almaniyada dərc olunan 1 monoqrafiya, ABŞ, İngiltərənin impakt faktoru yüksək olan jurnallada dərc olunan 20 məqalədə və 30-a yaxın konfrans materiallarında öz əksini tapıb.

İnstitut gənc tədqiqatçıları  beynəlxalq və yerli qrant layihələrinin həyata keçirilməsində fəal iştirak etməklə Azərbaycan elminə töhvələr verməkdədirlər. Onlar indiyə qədər Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu, SOCAR Elm Fondunun elan etdiyi qrant müsabiqələrində qalib olublar.

AKİ Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının üzvləri Akademiyada təşkil olunan beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda, elm festivalı, sərgilərdə təşkilatçı kimi yaxından iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, bütün bu nailiyyətlər AMEA və İnstitut rəhbərliyinin gənclərə olan diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir.