Administration

Vаqif Məcid оğlu Fərzəliyev Direktor, АMEА-nın həqiqi üzvü, k.e.d., prоf., əməkdar elm xadimiFarzaliyev  Vagif Mejid oglu
Director-General, active academician of ANAS,Doctor of Chemical Science,Professor, Honored Worker of Science

 Sujayev Afsun Razzag oglu
Executive Director, Doctor of Chemical Science, Associated Professor


Mehparə Rəsul qızı Səfərova Elmi katib, k.ü.f.d., b.e.i.Safarova Mehpara Rasul qizi
Scientific Secretary, Doctor of Philosophy in Chemistry, Senior Scientist


Ramiz Əhəd oğlu Babayev baş mühəndis
Babayev Ramiz Ahad oglu
Chief Engineer


Elman Abdul oğlu Zülfüqarov Ümumi işlər üzrə direktor müavini

Zulfugarov Elman Abdul oglu
Production Manager