Elmi nəticələr

Fundamental tədqiqatlar sahəsində aparılan işlər nəticəsində müxtəlif funksiyalı aşqarların təsir mexanizmi öyrənilmiş, aşqarların tərkibi, quruluşu və funksional xassələri arasındakı asılılıq müəyyənləşdirilmişdir. Bu tədqiqatlar nəticəsində yüksək təsirə malik aşqarların optimal quruluşu proqnozlaşdırılmış və məqsədyönlü sintezi həyata keçirilmişdir. Belə ki, kombinə təsirə malik yeni nəsil antioksidantlar, yeyilmə və siyrilməyə qarşı yüksək təsirə malik aşqarlar, çoxfunksiyalı alkilfenolyat və sulfonat tipli aşqarlar, sürtkü yağlarına, yanacaqlara və xüsusi mayelərə təsirli antimikrob aşqarlar, sürtkü yağlarının özlülük-temperatur xassələrini yaxşılaşdıran polimer aşqarlar, müxtəlif növ yanacaqlara təsirli aşqarlar və həmçinin metalları korroziyadan mühafizə edən inhibitorlar sintez edilmişdir.

Fundamental tədqiqatlar yeni üzvi maddələrin, yeni nəsil aşqarların sintezi üçün yeni üsulların işlənilməsi, istifadə olunan müxtəlif üzvi reaksiyaların kinetikasının öyrənilməsi istiqamətində də aparılmışdır.

Zərif üzvi sintez vasitəsilə xərçəngə səbəb olan karboanhidraz -I, -II izoenzimlərin inhibitoru kimi yüksək xassəyə malik yeni fizioloji-fəal üzvi birləşmələr sintez edilmişdir. Bu tədqiqatlar Türkiyə, İtaliya və Səudiyyə Ərəbistanı alimləri ilə birgə yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda digər mikrobları da dəf edən fizioloji-fəal maddələr də sintez edilmişdir.

Aşqarlar, sürtkü yağları və xüsusi mayelər sahəsində fəaliyyətlə yanaşı respublikanın digər problemlərinin həlli sahəsində də elmi nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, institutun alimləri tərəfindən dünyada yeganə olan, müalicəvi xassəyə malik Naftalan neftinin səmərəli istifadə texnologiyası işlənilmiş və təcrübi miqyasda tətbiq edilmişdir.

Bundan əlavə metalların korroziyadan mühafizəsi üçün yüksək təsirli korroziya inhibitorları, qazma zamanı istifadə edilən buruq məhlullarının fiziki-mexaniki xassələrini stabilləşdirən reagentlər, müxtəlif dezinfeksiyaedici və dərman peraparatları yaradılmış və tətbiq üçün tövsiyə edilmişdir.

Rusiya Elmlər Akademiyasının alimləri ilə birlikdə  bir sıra yeni maddələrin həm sürtkü materiallarının oksidləşməsinə qarşı antioksidant xassələri, həm də patoloji proseslərə qarşı fizioloji fəal maddə kimi enzim-izoenzim inhibitorları xassələri ətraflı tədqiq edilmişdir. Aparılmış laboratoriya analizləri zamanı bu maddələrin yanacaqlar üçün yüksək antioksidant və ikinci inhibitorlaşma təsirlərinə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

Eyni zamanda bu maddələr sırasında dərman potensialına malik olan bəzi maddələrin digər xarici həmkarlarla birlikdə müxtəlif enzim və izoenzimlər üzrə inhibitor təsirləri araşdırılmış, ayrı-ayrı funksional qruplar saxlayan nümayəndələrinin Alzgeymer və şəkərli diabetə qarşı aktivliyə malik olduğu təsdiqlənmişdir.