Respublika konfransları

İnstitutun əməkdaşları 2017-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

 Akademik B.Q.Zeynalovın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neftkimya sintezi və mürəkkəb kondensləşmiş sistemlərdə kataliz” mövzusunda beynəlxalq elmi-texniki konfrans 29-30 iyun 2017, Bakı

 1. Ağır yüklü avtomobillər üçün transmissiya yağı // B.İ.Musayeva, G.G.İsmayılova, İ.P.İsmayılov, Y.S.Mustafayeva // Konfrans materialları, s.34.
 2. Azot- və kükürd saxlayan çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarı // X. N.Məmmədyarova // Konfrans materialları, s.41.
 3. Piperidin əsasında işçi-konservasiya yağlarına aşqarların sintezi və tədqiqi // V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, V.M.Kazımov// Konfrans materialları, s.71.
 4. Piperidinin bəzi s- əvəzli törəmələrinin sintezi və konservasiya yağlarına mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi // V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva // Konfrans materialları, s.72.
 5. Sürtkü yağlarında çoxfunksiyalı aşqar paketlərinin biodavamlıq xassələrinin tədqiqi // E. M. Cavadova, T.İ.Şamilzadə, A.Ə.Hüseynova, İ.A. Cəfərova, Z. K.Məhərrəmova // Konfrans materialları, s.80.
 6. Гидравлическая жидкость для гидросистем кораблей // Б.И.Мусаева, Г.Г.Исмаилова, М.Р.Сафарова, Е.С.Мустафаева// Konfrans materialları, s.95.
 7. Новый эффективный метод синтеза нитрозоаминов // О.Г. Набиев // Konfrans materialları, s.177.
 8. Синтез и исследование сульфонатов кальция на основе алкилпирокатехинов //
  И.Д. Кулалиев, С.М. Велиева, С.А. Гасанова, Х.А Аскерова, И.А Садирзаде, Х.З. Бехбудова// Konfrans materialları, s.121.
 9. Синтез некоторых производных 2-аминотиазола // В.М. Фарзалиев, МТ Аббасова, Г.Б. Бабаева, Г.М. Кулиева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева// Konfrans materialları, s.122.
 10. Термическая стабильность и реакционная способность производных тиетана по отношению к металлам // Т.Х. Акчурина, А.З. Халилова, Н.М. Григорьева, Ф.В. Аббасова, Л.М. Гусейнова // Konfrans materialları, s.126.
 11. Исследование ß-(р -анизидино)-2-гидрокси-5-замещенных пропиофенонов в качестве противостарителей бутилкаучука // С.А.Cардарова.,  Ф.А.Мамедов, М.А.Мирзоева, С.Ф.Османова// Konfrans materialları, s.102.
 12. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyasi // E.Ə.Nağıyeva, N.Məmmədyarova, Ə.K.Kazımzadə, Ə.Ə.Qədirov, M.N.Əliyeva , R.Ə.Məmmədova// Konfrans materialları, s.36.
 13. Fenolun heterogen katalizator iştirakında propilenin trimeri ilə alkilləşdirilməsi // G.Həsənov, M.M.Mövsümzadə, N.C.Hüseynova, K.M.Məmmədova//Konfrans materialları, s.52.
 14. Alkilmetakrilat tipli yeni özlülük aşqarinin sintezi // E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayılova, Q.R.Niftəliyeva // Konfrans materialları, s. 38.
 15. Bəzi pirimidintion törəmələrinin epoksidlərlə nukleofil çevrilmə reaksiyası və antioksidant aşqar kimi tədqiqi // Ə.R.Sucayev, S.Ə.Həsənli, N.M.Qriqoryeva // Konfrans materialları, s. 43.
 16. Yeni kükürd üzvi birləşmələrin quruluşu ilə funksional xassələri arasında əlaqə // G.M.Məhərrəmova, Ə.R.Sucayev, A.Z.Xəlilova // Konfrans materialları, s.90.
 17. Расщепление метилен-бис-диазацикланов хлористым нитрозилом // О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева // Konfrans materialları, s.186.
 18. Bitki yağlarının transefirləşməsindən alınan qliserinin reaksiya qarışığından təmiz ayrılması üsulu // M.M. Mövsümzadə, İ.M. Əhmədov, L.R. Mahmudova, N.A. Əliyev, Z.B. Quliyeva // Konfrans materialları, s.45.
 19. 2-merkapto-5-alkilfenolların karbomoil törəmələrinin sintezi // F.Ə. Məmmədov, V.M. Kazımov, M.Ə. Mirzəyeva, T.C. Cəfərova, S.Y. Rzayeva // Konfrans materialları, s.138.
 20. Противокоррозионные присадки полученные пропаргилированием бензальдегида // М.И.Шатирова, М.М.Мовсумзаде, У.Ш.Джафарова // Konfrans materialları, s.112.
 21. Tsikliktritiokarbonatlarin sintezi və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi // K.N. Mustafayev, Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, N. P.Mustafayev // Konfrans materialları, s.87.
 22. Антимикробные свойства некоторых бис-четвертичных аммониевых солей // Османова С.Ф.,Сардарова С.А.,Алиева М.Н.,Султанова С.А. // Konfrans materialları, s. 93.
 23. Müxtəlif mikroorqanizm assosiasiyalarının neftin ayrı-ayrı fraksiyalarına təsiri // P. Ş. Məmmədova, K.R. Qəhrəmanova, S.A. Sultanova, T.M. İbrahimova, A.E. Alməmmədova // Konfrans materialları, s.61.
 24. Antimikrobial Studies of organic disulfides as additive // Aliyev F.Y., Mammedova P. SH., Azizova S.U. // Konfrans materialları, s.131.

 

Prof. S.Ə.Sultanovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-texniki konfrans “Yanacaqlar, yanacaq komponentləri, xüsusi təyinatlı mayelər, yağlar və aşqarlar” məruzələrin tezisləri,Bakı, 3 oktyabr 2017-ci il

 1. Модифицированные сульфонатные присадки к моторным маслам // Güləliyev İ.C., Vəliyeva S.M, Nağıyeva E.Ə, Zeynalova N.N // Konfrans materialları, s.28.
 2. Yanacaqların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması // 5. M. Mövsümzadə, İ.M. Əhmədov, L.R. Mahmudova, N.A. Əliyev, N.R. Sultanova, X.Ə. İmanova, Z.B. Quliyeva. // Konfrans materialları, s.112.

 

III International Turkic World Conference on Chemical Sciences And Technologies (ITWCCST) 10-13 September 2017, Baku

 1. Oligomers and Cooligomers of C6 α-Olefins as Viscosity Components of Petroleum Oils // Jeyhun Hamidova, Elkhan Isakov, Vagif Farzaliyev, Elnara Hasanova // Konfrans materialları, s.240.

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 94 illik yubileyinə hsr olunan Gənc alimlərin I Beynəlxalq Konfrans materialları, 05-06 may 2017-ci il, Bakı/Azərbaycan

 1. Müxtəlif pirimidintionların hetarilsulfamid törəmələrinin sintezi // Sevinc Qocayeva, Sevgi Məmmədova, Əfsun Sucayev // Konfrans materialları, s.136.

 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin 55 illiyinə həsr olunmuş, “Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər və praktiki baxışlar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2017, Sumqayıt

 1. Karboksilat qrupu saxlayan alkilfenol əsasında alınan çoxfunksiyalı aşqar //Nağıyeva E.Ə., Məmmədyarova X.N. Kazımzadə Ə.K., Qədirov Ə.Ə., İbadova S.Y., Məmmədova R.Ə. // Konfrans materialları,
 2. Гидроксиалкилбензилсульфонаты на основе олигомеров пропилена и этилена в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам // Кулалиев И.Д., Велиева С.М., Нагиева Э.А., Зейналова Н.Н. // Konfrans materialları, s.40.
 3. Bəzi diariltiazolidonların sintezi və antioksidləşdirici xassələrinin tədqiqi // Qədirov Ə.Ə., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə. // Konfrans materialları, s.42.
 4. Di-, tetrahidropirimidintionların sintezində müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə alınmış nəticələrin müqayisəli təhlili // V.M. Fərzəliyev, Ə.R. Sucayev, M.N. Əliyeva, G.M. Məhərrəmov// Konfrans materialları, s.73.
 5. Polialkil(met)akrilatların molekul kütlə tənzimləyiciləri iştirakında birgə polimerləşmə reaksiyaları // E.U. İsakov, C.Ş. Həmidova, E.İ. Həsənova, M.A. Həsənova, R.M. İsmayılova, Q.R. Niftəliyeva// Konfrans materialları, s.158.
 6. Maye piroliz məhsullarından alınan alkilstirollar əsasında özlülük aşqarlarının alınması // C.Ş. Həmidova, E.U. İsakov, L.Ə. Abdullayeva, E.İ. Həsənova, M.Ə. Musayeva// Konfrans materialları, s.43.
 7. Синтез и исследование ксантогенсодержащей низкомолекулярной полимерной присадки к трансмиссионным маслам // Мусаева Б.И., Новоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г., Мустафаева Е.С. // Konfrans materialları, s.159.
 8. Birgə polimerlər buxarlanmanın qarşısını alan reagent kimi // Həsənova E.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E.İ. // Konfrans materialları, s.41.

 

Koordinasion Birləşmələr kimyası: Analitik Kimyanın Aktual Problemləri. Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans 16-17 noyabr Bakı-2017

1.Allil 3-okso-2-(2-fenilhidrazon)butanatın sintezi və quruluşu // A.M. Məhərrəmov, A.Z, Sadıqova, E.Z. Hüseynov, R.H. Nəzərov, M.M. Qurbanova // Konfrans materialları, s.106.

2. 3Z,3Z)-3,3-(Etan-1,2_dibis(azanililden))bis(2-(2-4-flüorfenil)hidrazon)-5,5-dimetiltsiklo-heksanonun sintezi və quruluşu // A.M. Məhərrəmov, A.Z, Sadıqova, E.Z. Hüseynov, R.H. Nəzərov, M.M. Qurbanova // Konfrans materialları,s.148.

İnstitutun əməkdaşları 2016-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

Neft kimyası üzrə IX Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı, 4-5 oktyabr 2016, Bakı şəhəri

 1. Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., Quliyeva Z.B., Eyvazova İ.M. // Yeni hibrid biodizel-ketalların (1,3-dioksalan) sintezi // konfrans materialları s. 71
 2. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б., Сафарова Л.Р., Кулиева Г.М., Алиева Н.А. // Синтез новых производных бензотиазол-и бензоксазолтионов // konfrans materialları s. 91
 3. Мамедова П.Ш., Кахраманова К.Р, Ибрагимова Т.М.,Султанова С.А., Алмамедова А.Э., Насибова Г.Р. // Оценка численности микроорганизмов в образцах нефтезагрязненных вод прибрежной зоны Каспийского моря // konfrans materialları s.143
 4. Мовсумзаде М.М., Махмудова Л.Р., Султанова Н.Р., Иманова Х.А., Абдуллаев Б.И., Кулиева З.Б. // Производные N-метиланилина в качестве присадок к дизельным топливам // konfrans materialları s.169
 5. П.Ш.Мамедова, С.М.Азизова, Э.Р.Бабаев, З.Г.Солтанова, Б.М.Аминова // Органические дисульфиды в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам // konfrans materialları s.172
 6. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə. // Müasir dizel mühərrikləri üçün sürtkü kompozisiyaları // konfrans materialları s.179
 7. Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., İmanova X.Ə., Quliyeva Q.M. // Dizel yanacağının bakterisid xassəsinin yaxşılaşdırılması // konfrans materialları s.181
 8. С.А. Сардарова,С.Ф. Османова, Ф.А. Мамедов, Б.М. Абдуллаев. // Исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов в качестве многофункциональных присадок с смазочным маслам // konfrans materialları s.188
 9. Qocayeva, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov, M.Ə.Allahverdiyev // Bəzi tetrahidropirimidintionların antioksidləşdirici xassəsinin tədqiqi // konfrans materialları s.216
 10. Акчурина Т.Х., Мамедов С.А., Аббасова Ф.В., Гусейнова Л.М., Гамидова Ш.Я., Эфендиева С.С.// Термоокислительная стабильность уплотнительных смазок // konfrans materialları s.217
 11. Б.И.Мусаева, Г.Г.Бабирова, Е.С.Мустафаева; // Смазочное масло для гидравлических систем высоконагруженных механизмов // konfrans materialları s.223
 12. Кязим-заде А.К., Нагиева Е.А, Мамедьярова Х.Н, Гадиров А.А,  Алиева М.Н, Абдуллаев Б.И. // Синтез и исследование новой азот- и карбоксилатсодержащей многофункциональной присадки // konfrans materialları s.224
 13. К.И.Садыхов, С.М.Велиева, А.Н.Агаев, И.Д.Кулалиев, С.А.Гасанова, К.А.Салманова // Полусинтетические сульфонатные присадки к смазочным  маслам // konfrans materialları s.225

Polimer Materiallar; İnstitutunun yaradılmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş “Makromolekullar kimyası, üzvi sintez və kompozit materiallar” mövzusunda respublika elmi konfransı, 20-21 oktyabr, 2016-cı il, Sumqayıt şəhəri

 1. Ramazanova Y.B., Şamilzadə T.İ., Dadaşova T.A., Məhərrəmova Z.K.// Yüksək molekullu özlülük aşqarlarının tətbiqi üzrə tədqiqatlar// konfrans materialları s.116
 2. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə. // Polimer əsaslı özlülük aşqarlarının yüksək yağ qruplarının yaradılmasında rolu // konfrans materialları s.117
 3. В.М.Фарзалиев, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова, Э.И.Гасанова // Химически модифицированные соолигомеры C6α-олефинов в качестве полифункциональных полимерных присадок // konfrans materialları s.118
 4. Məmmədova A.X., Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K. // Azot-kükürd saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları // konfrans materialları s.119
 5. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayilova, Q.R.Niftəliyeva // Neft yağlarına polimetakrilat tipli özlülük aşqarı // konfrans materialları s.120
 6. Sh.Mamedova, H.Sh.Aliyeva, E.R.Babayev, .Z.K.Soltanova, B.M.Aminova // Protection of the lubricating fluid from biodeterioratio // konfrans materialları s.155
 7. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д., Гасанова С.А.,  Аскерова Х.А. // Применение олигомеров пропилена при производстве  многофункциональных присадок к смазочным маслам // konfrans materialları s.157

Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, 15-16 noyabr, 2016-cı il, Bakı şəhəri.

 1. Ə. Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N. Məmmədyarova, R.M. Babayi // Aminsaxlayan alkilfenolyat aşqarlarının mühafizəedici xassələri // konfrans materialları s.325
 2. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, Q.R.Niftəliyeva //C6-alkilmetakrilat və heksen-1-in ikiqat birgə polimerinin özlülük aşqari kimi tədqiqi // konfrans materialları s.336

Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri, Beynəlxalq konfrans, 12-13 may, 2016 Gəncə şəhəri

 1. В.М. Фарзалиев, А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова, И.А. Джафарова // 1-арил-2-нитроэтены в качестве антимикробных присадок к смазочным материалам // konfrans materialları s. 34-37.
 2. Ə.K. Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə. Qədirov, X.N. Məmmədyarova, R.Ə. Məmmədova, S.İ.Nəsirova // Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası // konfrans materialları s.52
 3. M. Mövsümzadə, D.G. Həsənov, N. C.Hüseynova, K.M.Məmmədova, M. K. Kərimova, Ş. D. Həsənova // Alkilfenolyat tipli aşqarların alınmasında kondensləşmə prosesinin aparilmasi // konfrans materialları s.66
 4. В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева, Н.А. Алиева // Производные бензотиазол- и бензоксазолтионов в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам // konfrans materialları s. 91-93.
 5. П.Ш.Mамедова, Э.Р.Бабаев, С.М.Азизова. // S, Se-содержащие производные α -метилбензилфенолов в качестве многофункциональных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям // konfrans materialları s. 107-108.
 6. Велиева.С.М., Агаев.А.Н., Кулалиев.И.Д., Гасанова.С.А.// Сульфонатные присадки к смазочным маслам.// konfrans materialları s. 109-112.
 7. Мусаева Б.И., Бабирова Г.Г., Мустафаева Е.С // Трансмиссионное масло для автомобилей на основе производных тритиоугольной кислоты // konfrans materialları s.198-200
 8. P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, İ.P.İsmayilov, Y.S.Mustafayeva, // Butil ksantoqen turşusunun müxtəlif funksional qruplu törəmələrinin sintezi və tədqiqi // // konfrans materialları s.153-155

Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı, Qafqaz Universiteti, 29-30 aprel, 2016, Bakı şəhəri

 1. Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədyarova X.N. // Motor yağlarına alkilenolyat aşqarı modifikasiyasının sintezi və tədqiqi // konfrans materialları s. 222-223
 2. З.Н.Пашаева, М.Д.Ибрагимова, Е.У Исаков, П.Ш.Мамедова, Ф.М.Абдуллаева, Ф.Ю.Юсифзаде, В.А.Нагиев, С.Д.Дадашева//  Полимеризация эфиров метакрилой кислоты и сополимеризация их со стиролом в ионно-жидкостной среде // konfrans materialları s.181-182.
 3. Emin Garibov, Sevinj Gojayeva, Nazar Nazarov // Synthesis and properties of tetrahydropirimidine carboxylates // konfrans materialları s.144-145
 4. M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, M.Ə.Allahverdiyev // Müxtəlif heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion və pirimidintion törəmələrinin sintezi // konfrans materialları s.207

Gəncə – Avropa Gənclər Paytaxtı 2016, “XXI əsrdə Dünya Elminin İnteqrasiya Prosesləri, 10-14 oktyabr, 2016, Gəncə şəhəri

 1. R.Sujayev, S.S.Gojayeva, S.A.Hasanli // Synthesis and physiological properties of some new cickic thioureas // konfrans materialları s.26-27
 2. Hüseynova M.T., Əliyeva M.N, Məcidov Ə.Ə. // Tiosemikarbazidin salisil aldehidi əsasında metal kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi // konfrans materialları s.47
 3. Musayeva B., İsmayılova G., Mustafayeva Y. // Qliserin törəmələri əsasında aşqarların sintezi və tədqiqi // konfrans materialları s. 49
 4. Məmmədyarova X.N., Nağıyeva, E.Ə., Kazımzadə Ə.K. // Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı // konfrans materialları s.54
 5. Osmanova S.F., Sardarova S.A. // New anti-rust additives to lubricant oils // konfrans materialları s.63
 6. Pasayeva Z.N., Ibrahimova M.C., Isakov E.U., Yusifzade F.Y., Abdullayeva F.M., Nagiyev V.A., Dadashova S.D. // Viscous additives to the lubricating oils, synthesized in the ionic liquid medium // konfrans materialları s. 64
 7. Ş.Məmmədova, Q.R.Qəhrəmanova, T.M.İbrahimova. // Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaq və su ərazilərinin bioremediasiyasi ücün aktiv mikroorqanizm ştamlarinin seçilməsi. // konfrans materialları s. 202

Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» X Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 2016,

 1. Hüseynov Q.Z., Bayramov M.R., Mirzəyeva M.Ə., Əliyeva Ş.B. // 2-Hidroksi-5-üçlübutiltiofenolun xlorsaxlayan üzvi birləşmələrlə reaksiyası. // konfrans materialları s.80-81

İnstitutun əməkdaşları 2015-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

 1. AMEA akad. Ə. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Sürtkü materialları, yanacaqlar , xüsusi mayelər, aşqar və reagentlər” mövzusunda konfrans, 13-14 oktyabr 2015, Bakı şəhəri
 2. Monomerlər və polimerlər kimyasının müasir problemləri, III respublika elmi konfransı, 2015,  Sumqayıt şəhəri
 3. Akademik T.Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransı, 2015, Bakı şəhəri
 4. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri, elmi-praktik konfrans,5-6 may 2015, Gəncə şəhəri
 5. Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, 2015, Qafqaz Universiteti, Bakı şəhəri
 6. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri ” IX Respublika Elmi Konfransı, 2015, Bakı şəhəri
 7. Academic science Week -2015, International multidisciplinary forum, 2015, Bakı şəhəri