Respublika konfransları

İnstitutun əməkdaşları 2016-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

Neft kimyası üzrə IX Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı, 4-5 oktyabr 2016, Bakı şəhəri

 1. Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., Quliyeva Z.B., Eyvazova İ.M. // Yeni hibrid biodizel-ketalların (1,3-dioksalan) sintezi // konfrans materialları s. 71
 2. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б., Сафарова Л.Р., Кулиева Г.М., Алиева Н.А. // Синтез новых производных бензотиазол-и бензоксазолтионов // konfrans materialları s. 91
 3. Мамедова П.Ш., Кахраманова К.Р, Ибрагимова Т.М.,Султанова С.А., Алмамедова А.Э., Насибова Г.Р. // Оценка численности микроорганизмов в образцах нефтезагрязненных вод прибрежной зоны Каспийского моря // konfrans materialları s.143
 4. Мовсумзаде М.М., Махмудова Л.Р., Султанова Н.Р., Иманова Х.А., Абдуллаев Б.И., Кулиева З.Б. // Производные N-метиланилина в качестве присадок к дизельным топливам // konfrans materialları s.169
 5. П.Ш.Мамедова, С.М.Азизова, Э.Р.Бабаев, З.Г.Солтанова, Б.М.Аминова // Органические дисульфиды в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам // konfrans materialları s.172
 6. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə. // Müasir dizel mühərrikləri üçün sürtkü kompozisiyaları // konfrans materialları s.179
 7. Mövsümzadə M.M., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., İmanova X.Ə., Quliyeva Q.M. // Dizel yanacağının bakterisid xassəsinin yaxşılaşdırılması // konfrans materialları s.181
 8. С.А. Сардарова,С.Ф. Османова, Ф.А. Мамедов, Б.М. Абдуллаев. // Исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов в качестве многофункциональных присадок с смазочным маслам // konfrans materialları s.188
 9. Qocayeva, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov, M.Ə.Allahverdiyev // Bəzi tetrahidropirimidintionların antioksidləşdirici xassəsinin tədqiqi // konfrans materialları s.216
 10. Акчурина Т.Х., Мамедов С.А., Аббасова Ф.В., Гусейнова Л.М., Гамидова Ш.Я., Эфендиева С.С.// Термоокислительная стабильность уплотнительных смазок // konfrans materialları s.217
 11. Б.И.Мусаева, Г.Г.Бабирова, Е.С.Мустафаева; // Смазочное масло для гидравлических систем высоконагруженных механизмов // konfrans materialları s.223
 12. Кязим-заде А.К., Нагиева Е.А, Мамедьярова Х.Н, Гадиров А.А,  Алиева М.Н, Абдуллаев Б.И. // Синтез и исследование новой азот- и карбоксилатсодержащей многофункциональной присадки // konfrans materialları s.224
 13. К.И.Садыхов, С.М.Велиева, А.Н.Агаев, И.Д.Кулалиев, С.А.Гасанова, К.А.Салманова // Полусинтетические сульфонатные присадки к смазочным  маслам // konfrans materialları s.225

Polimer Materiallar; İnstitutunun yaradılmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş “Makromolekullar kimyası, üzvi sintez və kompozit materiallar” mövzusunda respublika elmi konfransı, 20-21 oktyabr, 2016-cı il, Sumqayıt şəhəri

 1. Ramazanova Y.B., Şamilzadə T.İ., Dadaşova T.A., Məhərrəmova Z.K.// Yüksək molekullu özlülük aşqarlarının tətbiqi üzrə tədqiqatlar// konfrans materialları s.116
 2. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə. // Polimer əsaslı özlülük aşqarlarının yüksək yağ qruplarının yaradılmasında rolu // konfrans materialları s.117
 3. В.М.Фарзалиев, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова, Э.И.Гасанова // Химически модифицированные соолигомеры C6α-олефинов в качестве полифункциональных полимерных присадок // konfrans materialları s.118
 4. Məmmədova A.X., Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K. // Azot-kükürd saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları // konfrans materialları s.119
 5. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayilova, Q.R.Niftəliyeva // Neft yağlarına polimetakrilat tipli özlülük aşqarı // konfrans materialları s.120
 6. Sh.Mamedova, H.Sh.Aliyeva, E.R.Babayev, .Z.K.Soltanova, B.M.Aminova // Protection of the lubricating fluid from biodeterioratio // konfrans materialları s.155
 7. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д., Гасанова С.А.,  Аскерова Х.А. // Применение олигомеров пропилена при производстве  многофункциональных присадок к смазочным маслам // konfrans materialları s.157

Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, 15-16 noyabr, 2016-cı il, Bakı şəhəri.

 1. Ə. Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N. Məmmədyarova, R.M. Babayi // Aminsaxlayan alkilfenolyat aşqarlarının mühafizəedici xassələri // konfrans materialları s.325
 2. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, Q.R.Niftəliyeva //C6-alkilmetakrilat və heksen-1-in ikiqat birgə polimerinin özlülük aşqari kimi tədqiqi // konfrans materialları s.336

Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri, Beynəlxalq konfrans, 12-13 may, 2016 Gəncə şəhəri

 1. В.М. Фарзалиев, А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова, И.А. Джафарова // 1-арил-2-нитроэтены в качестве антимикробных присадок к смазочным материалам // konfrans materialları s. 34-37.
 2. Ə.K. Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə. Qədirov, X.N. Məmmədyarova, R.Ə. Məmmədova, S.İ.Nəsirova // Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası // konfrans materialları s.52
 3. M. Mövsümzadə, D.G. Həsənov, N. C.Hüseynova, K.M.Məmmədova, M. K. Kərimova, Ş. D. Həsənova // Alkilfenolyat tipli aşqarların alınmasında kondensləşmə prosesinin aparilmasi // konfrans materialları s.66
 4. В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева, Н.А. Алиева // Производные бензотиазол- и бензоксазолтионов в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам // konfrans materialları s. 91-93.
 5. П.Ш.Mамедова, Э.Р.Бабаев, С.М.Азизова. // S, Se-содержащие производные α -метилбензилфенолов в качестве многофункциональных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям // konfrans materialları s. 107-108.
 6. Велиева.С.М., Агаев.А.Н., Кулалиев.И.Д., Гасанова.С.А.// Сульфонатные присадки к смазочным маслам.// konfrans materialları s. 109-112.
 7. Мусаева Б.И., Бабирова Г.Г., Мустафаева Е.С // Трансмиссионное масло для автомобилей на основе производных тритиоугольной кислоты // konfrans materialları s.198-200
 8. P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, İ.P.İsmayilov, Y.S.Mustafayeva, // Butil ksantoqen turşusunun müxtəlif funksional qruplu törəmələrinin sintezi və tədqiqi // // konfrans materialları s.153-155

Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı, Qafqaz Universiteti, 29-30 aprel, 2016, Bakı şəhəri

 1. Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədyarova X.N. // Motor yağlarına alkilenolyat aşqarı modifikasiyasının sintezi və tədqiqi // konfrans materialları s. 222-223
 2. З.Н.Пашаева, М.Д.Ибрагимова, Е.У Исаков, П.Ш.Мамедова, Ф.М.Абдуллаева, Ф.Ю.Юсифзаде, В.А.Нагиев, С.Д.Дадашева//  Полимеризация эфиров метакрилой кислоты и сополимеризация их со стиролом в ионно-жидкостной среде // konfrans materialları s.181-182.
 3. Emin Garibov, Sevinj Gojayeva, Nazar Nazarov // Synthesis and properties of tetrahydropirimidine carboxylates // konfrans materialları s.144-145
 4. M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, M.Ə.Allahverdiyev // Müxtəlif heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion və pirimidintion törəmələrinin sintezi // konfrans materialları s.207

Gəncə – Avropa Gənclər Paytaxtı 2016, “XXI əsrdə Dünya Elminin İnteqrasiya Prosesləri, 10-14 oktyabr, 2016, Gəncə şəhəri

 1. R.Sujayev, S.S.Gojayeva, S.A.Hasanli // Synthesis and physiological properties of some new cickic thioureas // konfrans materialları s.26-27
 2. Hüseynova M.T., Əliyeva M.N, Məcidov Ə.Ə. // Tiosemikarbazidin salisil aldehidi əsasında metal kompleks birləşmələrin sintezi və tədqiqi // konfrans materialları s.47
 3. Musayeva B., İsmayılova G., Mustafayeva Y. // Qliserin törəmələri əsasında aşqarların sintezi və tədqiqi // konfrans materialları s. 49
 4. Məmmədyarova X.N., Nağıyeva, E.Ə., Kazımzadə Ə.K. // Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı // konfrans materialları s.54
 5. Osmanova S.F., Sardarova S.A. // New anti-rust additives to lubricant oils // konfrans materialları s.63
 6. Pasayeva Z.N., Ibrahimova M.C., Isakov E.U., Yusifzade F.Y., Abdullayeva F.M., Nagiyev V.A., Dadashova S.D. // Viscous additives to the lubricating oils, synthesized in the ionic liquid medium // konfrans materialları s. 64
 7. Ş.Məmmədova, Q.R.Qəhrəmanova, T.M.İbrahimova. // Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaq və su ərazilərinin bioremediasiyasi ücün aktiv mikroorqanizm ştamlarinin seçilməsi. // konfrans materialları s. 202

Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» X Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 2016,

 1. Hüseynov Q.Z., Bayramov M.R., Mirzəyeva M.Ə., Əliyeva Ş.B. // 2-Hidroksi-5-üçlübutiltiofenolun xlorsaxlayan üzvi birləşmələrlə reaksiyası. // konfrans materialları s.80-81

İnstitutun əməkdaşları 2015-ci ildə Respublikada keçirilən aşağıda adları göstərilən konfranslarda iştirak etmişlər

 1. AMEA akad. Ə. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Sürtkü materialları, yanacaqlar , xüsusi mayelər, aşqar və reagentlər” mövzusunda konfrans, 13-14 oktyabr 2015, Bakı şəhəri
 2. Monomerlər və polimerlər kimyasının müasir problemləri, III respublika elmi konfransı, 2015,  Sumqayıt şəhəri
 3. Akademik T.Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransı, 2015, Bakı şəhəri
 4. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri, elmi-praktik konfrans,5-6 may 2015, Gəncə şəhəri
 5. Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, 2015, Qafqaz Universiteti, Bakı şəhəri
 6. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri ” IX Respublika Elmi Konfransı, 2015, Bakı şəhəri
 7. Academic science Week -2015, International multidisciplinary forum, 2015, Bakı şəhəri