Qrantlar

 № Layihənin adı Layihənin rəhbərinin adı Maliyyələşdirilmə məbləği Maliyyələşdirən qurum Layihənin müddəti
1. Neftlə çirklənmiş torpaqların bioremediasiyası Məmmədova Pərvin Şamxal qızı $199 906 UETM 04.2006-10.2008
2. Azərbaycan neftlərinin bioloji nişanları Məmmədova Pərvin Şamxal qızı $100 000 UETM və AMEA 09.2008-12.2009
3. Yüksəkeffektli yağlayıcı-soyuducu maye kompozisiyalarının işlənib hazırlanması Əliyeva Həyat Şmidt qızı $39 994 AMEF və ABŞ MTIF 05.2008-07.2009
4. Yem zülalının mikrobioloji istehsalı Quliyeva Dilarə Məmməd qızı $39 994 AMEF və ABŞ MTIF 05.2008-07.2009
5. Sürtkü yağları, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayeləri bioloji zədələnmədən mühafizə edən biosid aşqarların sintezi və tədqiqi* Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu 100 000 AZN BMEA və AMEA 01.2009-12.2010
6. Yüksək keyfiyyətli sürtkü kompozisiyaları və ekoloji təhlükəsiz yanacaqların işlənib hazırlanması* Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu 100 000 AZN BMEA və AMEA 01.2009-12.2010
7. Neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası Məmmədova Pərvin Şamxal qızı $100 000 UETM və AMEA 05.2009- 05.2011
8. Effektli mikrobioloji gübrələrin istehsalı texnologiyasının işlənib hazırlanması Məmmədova Pərvin Şamxal qızı $100 000 UETM və AMEA 06.2010- 09.2011
9. Müasir modul elektrik stansiyalarında istifadə edilmiş sintetik və mineral sürtkü yağlarının regenerasiyası. Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı 50 000 AZN EİF 04.2011-03.2012
10 Yerli xammallar və yeni aşqar kompozisiyası əsasında gəmi və stasionar elektrik stansiyalarında istifadə edilən gəmi qazturbin yağının yaradılması Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu 50  000 AZN EİF 04.2011-03.2012
11 Gücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün yerli xammal əsasında М-20В2Ф tipli motor yağının yaradılması Nağıyeva Elmira Əli qızı 80 000 AZN EİF 01.2012-07.2013
12 Müasir və prespektiv tələblərə cavab verən aşqar, sürtkü yağları, yanacaq və xüsusi mayelərin yaradılmasının beynəlxalq standartlara uyğun maddi-texniki təminatı** Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu 1 000 000 AZN EİF 01.2012-01.2013
13 Yağlar, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayelərin effektiv mühafizə vasitələrinin işlənib hazırlanması Məmmədova Pərvin Şamxal qızı 50 000 AZN EİF 01.2012 – 07.2013
14 Neft və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu 175 000 AZN ARDNŞ  Elm Fondu 10.2012  – 10.2014
15 Yüksək təsirli antioksidantların alınmasının elmi-praktiki əsaslarının işlənib hazırlanması” Allahverdiyev Mirzə Ələsgər oğlu 50 000 AZN ARDNŞ-ın Elm Fondu 10.2013 –10.2014
16 Heksen-1-in fenol iştirakı ilə oliqomerləşməsi Əhmədov Ələddin İslam oğlu 80 000 AZN Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 07.2013 – 07.2014)
17 Sürtkü materiallarının istismar müddətini yüksəldən yeni aşqarların alınması Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu 25 000 AZN Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 05.2014 –05..2015
18 Bakı Buxtasının sahilyanı zonasında neft çirklənməsinin bioloji təmizlənməsi Məmmədova Pərvin Şamxal qızı $78 643 UETM və AMEA 03.2014 – 03.2016
19 “Yüksək özlülük indeksinə malik baza yağlarının alınması” İsakov Elxan Urşan oğlu 60 000 AZN ARDNŞ-in SOCAR Elm Fondu (ЕT) 07.2013-07.2014
20 Multidissiplinar tətbiq sahələrinə malik aktiv antioksidant maddələrin alınması, tədqiqi yollarının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması Qəribov Emin Nazir oğlu 45 000 AZN ARDNŞ-in SOCAR Elm Fondu (ЕT) 10.2014 –10.2015
21 Sürtü yağlarına və yanacaqlara yeni nəsil yüksək təsirli çoxfunksiyalı kükürdsaxlayan aşqarların sintezi və tədqiqinə həsr edilmiş silsilə elmi əsərlər Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu 5 000 AZN ARDNŞ-in SOCAR Elm Fondu (HM) 10.2014 –10.2015-
22 Allilnaftenat-stirol birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi Musayeva Minaxanım Ənvər qızı 70 000 AZN Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 03.2015-03.2016
23 Dizel yanacaqların ekoloji təhlükəsizliyini təminedən aşqarların yaradılması Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu 80 000 AZN Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 03.2015-03.2016
24 Yerli bentonitlərdən istifadə etməklə işlənmiş yağların regenerasiya texnologiyasının yaradılması və regenerasiya olunmuş yağ əsasında sürtkü yağlarının işlənilməsi Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı 100 000 AZN Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 07.2015-07.2016
25 Antimikrob xassələrə malik fizioloji fəla üzvi birləşmələrin kimyəvi və mikrobioloji sintezi və alınan maddələrin xüsusiyyətlərinin və tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi Qocayeva Sevinc Səfalət qızı 45 000 AZN Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 01.2016-01.2017