Seminarlar və konfranslar

2019-cu ildə keçirilmiş elmi seminarların, məruzə edənlərin və mövzuların siyahısı

 1. 22 yanvar 2019-cu il, elmi işçi İbrahimova Təranə “Neftin biodestruktorları” (protokol №1)
 2. 14 fevral 2019-cu il, elmi işçi Səfərova Leyla “Амино- и алкоксиметильные призводные бензоалкокси-2-тионов и их зашитные свойства” (protokol №2)
 3. 21 fevral 2019-cu il, doktorant Əliyeva Lamiyə “Arilsulfamidlərin oksa və aktiv hidrogenli birləşmələrlə üçkomponentli kondensləşməsi və çevrilmələri” (protokol №3)
 4. 6 mart 2019-cu il, kiçik elmi işçi Məmmədyarova Xədicə “Azot və kükürd saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları” (protokol №4)
 5. 19 iyun 2019-cu il, t.e.d., professor Cavadova Həqiqət “Alternativ neft məhsulları” (protokol №5)
 6. 24 iyun 2019-cu il, k.ü.f.d., dosent Sucayev Əfsun “Elmi dərəcələr və elmi adların verilməsinin yeni qaydaları haqqında” (protokol №6)
 7. 26 noyabr 2019-cu il, k.ü.f.d., dosent Qəhrəmanova Qəribə “Yeni tipli üzvi və qeyri-üzvi kükürdlü birləşmələrin sürtkü materiallarına aşqar kimi tədqiqi” (protokol №7)

 

2018-ci ildə keçirilmiş elmi seminarların, məruzə edənlərin və mövzuların siyahısı

 1. 17 yanvar 2018-ci il, Əsadov Rafiq “Web of scienci”axtarış sistemi haqqında (protokol №1)
 2. 23 yanvar 2018-ci il, k.ü.f.d., Abbasov Mirheydər “Analitik şöbədə istifadə olunan cihazlar” (protokol №2)
 3. 22 fevral 2018-ci il, k.e.d., professor Cavadova Həqiqət “Sürtkü yağlarının müasir vəziyyəti” (protokol №3)
 4. 29 mart 2018-ci il, e.i. Məmmədova Rəhimə “Sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqarlar” (protokol №4)
 5. 08 may 2018-ci il, k.e.d., professor Əhmədov İdris “İlk xiral Luis turşusunun sintezi və assimetrik sintezinin yeni strategiyası” (protokol №5)
 6. 12 aprel 2018-ci il, e.i. Məmmədyarova Xədicə “Motor yağlarına çoxfunksiyalı aşqarlar” (protokol №6)
 7. 19 aprel 2018-ci il. e.i. Osmanova Səbiyyə “Asetofenonun kükürd və azot saxlayan yeni törəmələri” (protokol №7)
 8. 07 iyun 2018-ci il, k.ü.f.d., a.e.i. Seyidov Mirtaqub “Ölkənin innovasiyalı inkişafında əqli mülkiyyətin rolu” (protokol №8)
 9. 20 sentyabr 2018-ci il, e.i. İsmayilov İnqilab”Sürtkü yağlarının yeyilmə və siyrilməyə qarşı xassələri və onların təyini metodları” (protokol №9)
 10. 25 oktyabr 2018-ci il, a.e. i., dosent Əfsun Sucayev və Bakı Mühəndislər Universitetinin Kimya Mühəndisliyi kafedrasının müdiri, k.ü.f.d. dosent Yusif Abdullayev “Üçkomponentli kondensləşmə reaksiyası ilə triazin-2-tionların alınmasının kompüter hesablamaları ilə nəzəri və təcrübi tədqiqi” (protokol №10)
 11. 11 dekabr2018-ci il,akademik Məcidov Əjdər “Nüvə maqnit rezonansı” (protokol №11)

2017-ci ildə keçirilmiş elmi seminarların, məruzə edənlərin və mövzuların siyahısı

 1. 20 fevral 2017-ci il, k.ü.f.d.. dosent İsakov Elxan, “Polimer aşqarların sintezinin müasir aspektləri” (protokol №1)
 2. 07 mart 2017-ci il, k.e.d., professor Məmmədov Sabir, “Xloraminlə doymamış birləşmələrin reaksiyası əsasında N-alkilsulfamidlərin sintezi” (protokol №2)
 3. 16 mart 2017-ci il, k.ü.f.d., Eyvazova İradə, “Avropa birliyinin tədqiqat və İnnovasiya üzrə Çərçivə Proqramı 2014-2020” (protokol №3)
 4. 31 mart 2017-ci il, k.ü.f.d., dosent Əliyeva Həyat “Yağlayıcı soyuducu mayelərin biodavamlığının qiymətləndirilməsi və regenerasiya üsulları” (protokol №4)
 5. 06 aprel 2017-ci il, k.e.i. İsmayılova Günay “Ksantogenatla qlioserin törəmələrinin sintezi və aşqar kimi tədqiqi” (protokol №5)
 6. 02 may 2017-ci il, e.i. Mahmudova Lalə “Yanacaqlara aşqarlar sahəsində son elmi texnoloji nailiyyətlər” (protokol №6)
 7. 19 may 2017-ci il, k.ü.f.d., Abdullayev Yusif “Çoxəvəzli imidazol sintezinə kompüter kimyası ilə bir baxış”(protokol №7)
 8. 25 may 2017-ci il, k.ü.f.d., dosent Həmidova Ceyhun “Polimerləşmə prosesində inifertorların praktiki tətbiqi və perspektivləri” (protokol №8)
 9. 06 iyul 2017-ci il, e.i. Qəhrəmanova Könül “Müxtəlif mikroorqanizm assosiatlarının neftin ayrı-ayrı fraksiyalarına təsiri” (protokol №9)
 10. 28 sentyabr 2017-ci il, k.ü.f.d. Kazımov Vəli “Aromatiklik, aromatik birləşmələrdə əvəzetmə reaksiyaları və ona təsir edən amillər” (protokol №10)
 11. 24 oktyabr 2017-ci il, k.ü.f.d., dosent Sucayev Əfsun “Bəzi frazioloji birləşmələrin sintezi və tədqiqi” (protokol №11)
 12. 14 dekabr 2017-ci il, k.e.d., akademik Məcidov Əjdər “Nüvə maqnit rezonansı” (protokol №12)

2016-cı ildə keçirilmiş elmi seminarların, məruzə edənlərin və mövzuların siyahısı

 1. 02 mart 2016-cı ildə k.e.i. Nəzərov Nəzər: “Bəzi tsiklik tiokarbamidlərin sintezi və çevrilmələrinin tədqiqi” (protokol № 1)
 2. 05 aprel 2016-cı ildə k.ü.f.d., dosent Məmmədova Afayət: “Heteroatom saxlyan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları (protokol № 2)
 3. 19 aprel 2016-cı ildə k.ü.e.d., prof. Məmmədov Sabir: “Fizioloji fəal maddələrin sintezi, tədqiqi və tətbiqi sahəsində son elmi texnoloji nailiyyətlər” (protokol № 3)
 4. 03 may 2016-cı ildə tex.ü.e.d., prof. Ağayev Əmirçoban: “Müxtəlif mənşəli və quruluşlu çoxfunksiyalı alkilarilsulfonatların ekoloji təmiz sintez üsulları və onların müasir aşqar paketlərinin yaradılmasında tətbiqi” (protokol № 4)
 5. 18 may 2016-cı ildə k.ü.f.d., b.e.i. Abbasova Məlahət: “Biozədələnmə, neft məhsullarının biozədələnməsi və onların biosid aşqarlarla mühafizəsi sahəsində son elmi nailiyyətlər” (protokol № 5)
 6. 07 iyun 2016-cı ildə tex.ü.e.d., prof. Cavadova Həqiqət: “Müxtəlif təyinatlı motor yağlarının sürtkü kompozisiyaları” (protokol № 6)
 7. 23 iyun 2016-cı ildə k.ü.f.d., dosent Əfəndiyeva Xuraman: “Yeyilməyə və siyrilməyə qarşı aşqarların yaradılması və tətbiqi sahəsində son elmi-texnoloji yeniliklər” (protokol № 7)
 8. 21 sentyabr 2016-cı ildə k.ü.f.d., b.e.i. Mirzəyeva Mziya: “Korroziya problemi və metalların korroziyadan mühafizəsinin texniki-iqtisadi vəziyyəti” (protokol № 8)
 9. 20 dekabr 2016-cı ildə tex.ü.e.d., prof. Cavadova Həqiqət: “Neft Daşları-60 il” (protokol № 9)

2015-ci ildə keçirilmiş elmi seminarların, məruzə edənlərin və mövzuların siyahısı

 1. 10 fevral 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Musayeva Bella: “Tormoz mayeləri” (protokol № 1)
 2. 25 fevral 2015-ci ildə k.ü.f.d. Cəfərova Təranə: “Kimyəvi birləşmələrə verilən patentlərin mühafizə həcmi və onların hüquqi cəhətdən müdafiəsi” (protokol № 2)
 3. 17 mart 2015-ci ildə b.texnik Novruzov Fərid: “Spektral analiz üsullarının üzvi birləşmələrin tərkibi və quruluşunun öyrənilməsinə tədbiqi” (protokol № 3)
 4. 14 aprel 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Həsənova Elnarə: “Allil monomerlərin əsasında bigə polimerlərin sintezi və tədqiqi” (protokol № 4)
 5. 13 may 2015-ci ildə doktorant Abdullayeva Leyla: “Polistirolun heksen-1-in oliqomeri ilə alkilləşməsi”; k.e.i. Məmmədyarova Xədicə: “Motor yağlarına alkilfenolyat aşqarı modifikasiyasının sintezi və tədqiqi”; k.e.i. Osmanova Səbiyə: “Синтез и исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов в качестве присадок к смазочным маслам”; k.e.i. Məhərrəmova Günel: “Bəzi heksahidro-1,3,5-triazinlərin sintezi və antioksidləşdirici xassəsi”; k.e.i. Rəhimova Aysel: “Neft və neft məhsullarında biozədələnmə, antimikrob, antioksidant, antikorroziyon aşqarlar”(protokol № 5)
 6. 02 iyun 2015-ci ildə k.ü.f.d. Cavadova Elmira: “Motor yağlarının təsnifatı” (protokol № 6)
  15 sentyabr 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Nəbiyev Oruc: “Azido-metil aminlər” (protokol № 7)
 7. 29 sentyabr 2015-ci ildə dissertant İbrahimova Təranə: “Fitoremediasiya” (protokol № 8)
 8. 20 oktyabr 2015-ci ildə k.ü.f.d. Qədirov Əli: “Qazturbinli mühərriklər üçün aviasiya yağları və onlara əlavə edilən inhibitorlar” (protokol № 9)
 9. 03 noyabr 2015-ci ildə k.ü.f.d., dosent Rzayeva İradə: “Bəzi sinif kükürdsaxlayan birləşmələrin antioksidləşdirici xassələri” (protokol № 10)

13-14 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə AMEA Kimya Elmləri Bölməsi və akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun təşkilatçılığı ilə AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda institutun yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Sürtkü materialları, yanacaqlar, xüsusi mayelər, aşqar və reagentlər” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib.

Konfransın işində akademik və sahə institutları və təhsil Nazirliyinin institutlarıdan 199 mütəxəssis iştirak edib. AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AKİ) (115 iştirakçı), AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (NKPİ) (42 iştirakçı) və AMEA Polimer Materialları İnstitutunun (PMİ) (10 iştirakçı) nümayəndə heyəti daha çoxtərkibli olub. AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutundan (KQKİ) konfransda 4 nəfər, AMEA Gəncə Bölməsindən (GB) 2 nəfər, AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzindən 1 nəfər, Bakı Dövlət Universitetindən (BDU) 2 nəfər, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından (ADNA) 2 nəfər, ADNA-nın Neftin, Qazın Geotexnoloji Prosesləri İnstitutundan 2 nəfər, Sumqayıt Dövlət Universitetindən (SDU) 4 nəfər, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetindən (ADPU) 7 nəfər, ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutundan 2 nəfər, ARDNŞ-in “Azərkimya” İB-dən 2 nəfər, “Olefin” Elmi-Tədqiqat və İstehsalat Mərkəzindən 4 nəfər iştirak edib.

Yekunda elmi proqramın 115 məruzəsindən 65-i şifahi məruzə kimi dinlənilmiş, 50 stend məruzə nünayiş etdirilmişdir.