Republican Conferences

In 2017 the Institute employees participated in the following republican conferences:

International Technical Scientific Conference “Petrochemical synthesis  and catalysis in the condenced complex systems” dedicated to 100th Anniversary  of academician B.Zeynalov, Conference Proceedings, 29-30 June 2017, Baku

 1. Ağır yüklü avtomobillər üçün transmissiya yağı // B.İ.Musayeva, G.G.İsmayılova, İ.P.İsmayılov, Y.S.Mustafayeva // Konfrans materialları, s.34.
 2. Azot- və kükürd saxlayan çoxfunksiyali alkilfenolyat aşqarı // X. N.Məmmədyarova // Konfrans materialları, s.41.
 3. Piperidin əsasında işçi-konservasiya yağlarına aşqarların sintezi və tədqiqi // V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, V.M.Kazımov// Konfrans materialları, s.71.
 4. Piperidinin bəzi s- əvəzli törəmələrinin sintezi və konservasiya yağlarına mühafizəedici aşqar kimi tədqiqi // V.M.Fərzəliyev, R.F.Məmmədova, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva // Konfrans materialları, s.72.
 5. Sürtkü yağlarında çoxfunksiyalı aşqar paketlərinin biodavamlıq xassələrinin tədqiqi // E. M. Cavadova, T.İ.Şamilzadə, A.Ə.Hüseynova, İ.A. Cəfərova, Z. K.Məhərrəmova // Konfrans materialları, s.80.
 6. Гидравлическая жидкость для гидросистем кораблей // Б.И.Мусаева, Г.Г.Исмаилова, М.Р.Сафарова, Е.С.Мустафаева// Konfrans materialları, s.95.
 7. Новый эффективный метод синтеза нитрозоаминов // О.Г. Набиев // Konfrans materialları, s.177.
 8. Синтез и исследование сульфонатов кальция на основе алкилпирокатехинов //
  И.Д. Кулалиев, С.М. Велиева, С.А. Гасанова, Х.А Аскерова, И.А Садирзаде, Х.З. Бехбудова// Konfrans materialları, s.121.
 9. Синтез некоторых производных 2-аминотиазола // В.М. Фарзалиев, МТ Аббасова, Г.Б. Бабаева, Г.М. Кулиева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева// Konfrans materialları, s.122.
 10. Термическая стабильность и реакционная способность производных тиетана по отношению к металлам // Т.Х. Акчурина, А.З. Халилова, Н.М. Григорьева, Ф.В. Аббасова, Л.М. Гусейнова // Konfrans materialları, s.126.
 11. Исследование ß-(р -анизидино)-2-гидрокси-5-замещенных пропиофенонов в качестве противостарителей бутилкаучука // С.А.Cардарова.,  Ф.А.Мамедов, М.А.Мирзоева, С.Ф.Османова// Konfrans materialları, s.102.
 12. Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyasi // E.Ə.Nağıyeva, N.Məmmədyarova, Ə.K.Kazımzadə, Ə.Ə.Qədirov, M.N.Əliyeva , R.Ə.Məmmədova// Konfrans materialları, s.36.
 13. Fenolun heterogen katalizator iştirakında propilenin trimeri ilə alkilləşdirilməsi // G.Həsənov, M.M.Mövsümzadə, N.C.Hüseynova, K.M.Məmmədova//Konfrans materialları, s.52.
 14. Alkilmetakrilat tipli yeni özlülük aşqarinin sintezi // E.U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayılova, Q.R.Niftəliyeva // Konfrans materialları, s. 38.
 15. Bəzi pirimidintion törəmələrinin epoksidlərlə nukleofil çevrilmə reaksiyası və antioksidant aşqar kimi tədqiqi // Ə.R.Sucayev, S.Ə.Həsənli, N.M.Qriqoryeva // Konfrans materialları, s. 43.
 16. Yeni kükürd üzvi birləşmələrin quruluşu ilə funksional xassələri arasında əlaqə // G.M.Məhərrəmova, Ə.R.Sucayev, A.Z.Xəlilova // Konfrans materialları, s.90.
 17. Расщепление метилен-бис-диазацикланов хлористым нитрозилом // О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева // Konfrans materialları, s.186.
 18. Bitki yağlarının transefirləşməsindən alınan qliserinin reaksiya qarışığından təmiz ayrılması üsulu // M.M. Mövsümzadə, İ.M. Əhmədov, L.R. Mahmudova, N.A. Əliyev, Z.B. Quliyeva // Konfrans materialları, s.45.
 19. 2-merkapto-5-alkilfenolların karbomoil törəmələrinin sintezi // F.Ə. Məmmədov, V.M. Kazımov, M.Ə. Mirzəyeva, T.C. Cəfərova, S.Y. Rzayeva // Konfrans materialları, s.138.
 20. Противокоррозионные присадки полученные пропаргилированием бензальдегида // М.И.Шатирова, М.М.Мовсумзаде, У.Ш.Джафарова // Konfrans materialları, s.112.
 21. Tsikliktritiokarbonatlarin sintezi və yağlayıcı xassələrinin tədqiqi // K.N. Mustafayev, Q.Əfəndiyeva, V.M.Fərzəliyev, N. P.Mustafayev // Konfrans materialları, s.87.
 22. Антимикробные свойства некоторых бис-четвертичных аммониевых солей // Османова С.Ф.,Сардарова С.А.,Алиева М.Н.,Султанова С.А. // Konfrans materialları, s. 93.
 23. Müxtəlif mikroorqanizm assosiasiyalarının neftin ayrı-ayrı fraksiyalarına təsiri // P. Ş. Məmmədova, K.R. Qəhrəmanova, S.A. Sultanova, T.M. İbrahimova, A.E. Alməmmədova // Konfrans materialları, s.61.
 24. Antimikrobial Studies of organic disulfides as additive // Aliyev F.Y., Mammedova P. SH., Azizova S.U. // Konfrans materialları, s.131.

Republican Technical Scientific Conference «Fuels, fuel components, special liquids, lubricating oils and additives» dedicated to 90th anniversary of professor S.Sultanov, Conference Proceedings, 3 October 2017, Baku

 1. Модифицированные сульфонатные присадки к моторным маслам // Güləliyev İ.C., Vəliyeva S.M, Nağıyeva E.Ə, Zeynalova N.N // Konfrans materialları, s.28.
 2. Yanacaqların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması // 5. M. Mövsümzadə, İ.M. Əhmədov, L.R. Mahmudova, N.A. Əliyev, N.R. Sultanova, X.Ə. İmanova, Z.B. Quliyeva. // Konfrans materialları, s.112.

III International Turkic World Conference on Chemical Sciences And Technologies (ITWCCST) 10-13 September 2017, Baku

 1. Oligomers and Cooligomers of C6 α-Olefins as Viscosity Components of Petroleum Oils // Jeyhun Hamidova, Elkhan Isakov, Vagif Farzaliyev, Elnara Hasanova // Conference Proceedings,240.

I International Conference of Young Scientists dedicated to 94th anniversary of nationwide leader Heydar Aliyev, 5-6 May 2017, Baku  

 1. Müxtəlif pirimidintionların hetarilsulfamid törəmələrinin sintezi // Sevinc Qocayeva, Sevgi Məmmədova, Əfsun Sucayev // Konfrans materialları, s.136.

International Scientific Conference “Functional monomers and special polymer materials: problems, perspectives and practical visions” dedicated to 55th anniversary of the Sumgait State University, 15-16 November 2017, Sumgait

 1. Karboksilat qrupu saxlayan alkilfenol əsasında alınan çoxfunksiyalı aşqar //Nağıyeva E.Ə., Məmmədyarova X.N. Kazımzadə Ə.K., Qədirov Ə.Ə., İbadova S.Y., Məmmədova R.Ə. // Konfrans materialları,
 2. Гидроксиалкилбензилсульфонаты на основе олигомеров пропилена и этилена в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам // Кулалиев И.Д., Велиева С.М., Нагиева Э.А., Зейналова Н.Н. // Konfrans materialları, s.40.
 3. Bəzi diariltiazolidonların sintezi və antioksidləşdirici xassələrinin tədqiqi // Qədirov Ə.Ə., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə. // Konfrans materialları, s.42.
 4. Di-, tetrahidropirimidintionların sintezində müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə alınmış nəticələrin müqayisəli təhlili // V.M. Fərzəliyev, Ə.R. Sucayev, M.N. Əliyeva, G.M. Məhərrəmov// Konfrans materialları, s.73.
 5. Polialkil(met)akrilatların molekul kütlə tənzimləyiciləri iştirakında birgə polimerləşmə reaksiyaları // E.U. İsakov, C.Ş. Həmidova, E.İ. Həsənova, M.A. Həsənova, R.M. İsmayılova, Q.R. Niftəliyeva// Konfrans materialları, s.158.
 6. Maye piroliz məhsullarından alınan alkilstirollar əsasında özlülük aşqarlarının alınması // C.Ş. Həmidova, E.U. İsakov, L.Ə. Abdullayeva, E.İ. Həsənova, M.Ə. Musayeva// Konfrans materialları, s.43.
 7. Синтез и исследование ксантогенсодержащей низкомолекулярной полимерной присадки к трансмиссионным маслам // Мусаева Б.И., Новоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г., Мустафаева Е.С. // Konfrans materialları, s.159.
 8. Birgə polimerlər buxarlanmanın qarşısını alan reagent kimi // Həsənova E.İ., Həmidova C.Ş., İsakov E.İ. // Konfrans materialları, s.41.

International Scientific Conference «Chemistry of Coordination Compounds: Actual Problems of Analytical Chemistry» dedicated to 85th anniversary of academician Rafiga Aliyeva, 16-17 November 2017, Baku

 1. Allil 3-okso-2-(2-fenilhidrazon)butanatın sintezi və quruluşu // A.M. Məhərrəmov, A.Z, Sadıqova, E.Z. Hüseynov, R.H. Nəzərov, M.M. Qurbanova // Konfrans materialları, s.106.
 2. 3Z,3Z)-3,3-(Etan-1,2_dibis(azanililden))bis(2-(2-4-flüorfenil)hidrazon)-5,5-dimetiltsiklo-heksanonun sintezi və quruluşu // A.M. Məhərrəmov, A.Z, Sadıqova, E.Z. Hüseynov, R.H. Nəzərov, M.M. Qurbanova // Konfrans materialları,s.148.

 

In 2016 the Institute employees participated in the following republican conferences:

IX International Mammadaliyev Petrochemical Conference, October 4-5, 2016, Baku

 1. MövsümzadəM., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., Quliyeva Z.B., Eyvazova İ.M. // Yeni hibrid biodizel-ketalların (1,3-dioksalan) sintezi // konfrans materialları s. 71
 2. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б., Сафарова Л.Р., Кулиева Г.М., Алиева Н.А. // Синтез новых производных бензотиазол-и бензоксазолтионов // konfrans materialları s. 91
 3. Мамедова П.Ш., Кахраманова К.Р, Ибрагимова Т.М.,Султанова С.А., Алмамедова А.Э., Насибова Г.Р. // Оценка численности микроорганизмов в образцах нефтезагрязненных вод прибрежной зоны Каспийского моря // konfrans materialları s.143
 4. Мовсумзаде М.М., Махмудова Л.Р., Султанова Н.Р., Иманова Х.А., Абдуллаев Б.И., Кулиева З.Б. // Производные N-метиланилина в качестве присадок к дизельным топливам // konfrans materialları s.169
 5. П.Ш.Мамедова, С.М.Азизова, Э.Р.Бабаев, З.Г.Солтанова, Б.М.Аминова // Органические дисульфиды в качестве многофункциональных присадок к смазочным маслам // konfrans materialları s.172
 6. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə. // Müasir dizel mühərrikləri üçün sürtkü kompozisiyaları // konfrans materialları s.179
 7. MövsümzadəM., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Sultanova N.R., İmanova X.Ə., Quliyeva Q.M. // Dizel yanacağının bakterisid xassəsinin yaxşılaşdırılması // konfrans materialları s.181
 8. С.А. Сардарова,С.Ф. Османова, Ф.А. Мамедов, Б.М. Абдуллаев. // Исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов в качестве многофункциональных присадок с смазочным маслам // konfrans materialları s.188
 9. Qocayeva, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov, M.Ə.Allahverdiyev // Bəzi tetrahidropirimidintionların antioksidləşdirici xassəsinin tədqiqi // konfrans materialları s.216
 10. Акчурина Т.Х., Мамедов С.А., Аббасова Ф.В., Гусейнова Л.М., Гамидова Ш.Я., Эфендиева С.С.// Термоокислительная стабильность уплотнительных смазок // konfrans materialları s.217
 11. Б.И.Мусаева, Г.Г.Бабирова, Е.С.Мустафаева; // Смазочное масло для гидравлических систем высоконагруженных механизмов // konfrans materialları s.223
 12. Кязим-заде А.К., Нагиева Е.А, Мамедьярова Х.Н, Гадиров А.А,  Алиева М.Н, Абдуллаев Б.И. // Синтез и исследование новой азот- и карбоксилатсодержащей многофункциональной присадки // konfrans materialları s.224
 13. К.И.Садыхов, С.М.Велиева, А.Н.Агаев, И.Д.Кулалиев, С.А.Гасанова, К.А.Салманова // Полусинтетические сульфонатные присадки к смазочным  маслам // konfrans materialları s.225

Scientific Conference on the topic «Chemistry of macromolecules, organic synthesis and composite materials» dedicated to 50th anniversary of the Institute of Polymeric Materials, October 20-21, 2016, Sumgayit

 1. Ramazanova Y.B., Şamilzadəİ., Dadaşova T.A., Məhərrəmova Z.K.// Yüksək molekullu özlülük aşqarlarının tətbiqi üzrətədqiqatlar// konfrans materialları s.116
 2. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə. // Polimer əsaslı özlülük aşqarlarının yüksək yağ qruplarının yaradılmasında rolu // konfrans materialları s.117
 3. В.М.Фарзалиев, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова, Э.И.Гасанова // Химически модифицированные соолигомеры C6α-олефинов в качестве полифункциональных полимерных присадок // konfrans materialları s.118
 4. Məmmədova A.X., Fərzəliyev V.M., KazımzadəƏ.K. // Azot-kükürd saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarları // konfrans materialları s.119
 5. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, M.A.Həsənova, R.M.İsmayilova, Q.R.Niftəliyeva // Neft yağlarına polimetakrilat tipli özlülük aşqarı // konfrans materialları s.120
 6. Sh.Mamedova, H.Sh.Aliyeva, E.R.Babayev, .Z.K.Soltanova, B.M.Aminova // Protection of the lubricating fluid from biodeterioratio // konfrans materialları s.155
 7. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д., Гасанова С.А.,  Аскерова Х.А. // Применение олигомеров пропилена при производстве  многофункциональных присадок к смазочным маслам // konfrans materialları s.157

Republican Scientific Conference, dedicated to 80th anniversary of M.Nagiyev Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, November 15-16, 2016, Baku

 1. Ə. Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N. Məmmədyarova, R.M. Babayi // Aminsaxlayan alkilfenolyat aşqarlarının mühafizəedici xassələri // konfrans materialları s.325
 2. U.İsakov, C.Ş.Həmidova, E.İ.Həsənova, Q.R.Niftəliyeva //C6-alkilmetakrilat vəheksen-1-in ikiqat birgəpolimerinin özlülük aşqari kimi tədqiqi // konfrans materialları s.336

The International Conference on the theme «Urgent Problems of the Modern Chemistry and Biology», May12-13, 2016, Ganja

 1. В.М. Фарзалиев, А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова, И.А. Джафарова // 1-арил-2-нитроэтены в качестве антимикробных присадок к смазочным материалам // konfrans materialları s. 34-37.
 2. Ə.K. Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə. Qədirov, X.N. Məmmədyarova, R.Ə. Məmmədova, S.İ.Nəsirova // Alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası // konfrans materialları s.52
 3. M. Mövsümzadə, D.G. Həsənov, N. C.Hüseynova, K.M.Məmmədova, M. K. Kərimova, Ş. D. Həsənova // Alkilfenolyat tipli aşqarların alınmasında kondensləşməprosesinin aparilmasi // konfrans materialları s.66
 4. В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева, Н.А. Алиева // Производные бензотиазол- и бензоксазолтионов в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам // konfrans materialları s. 91-93.
 5. П.Ш.Mамедова, Э.Р.Бабаев, С.М.Азизова. // S, Se-содержащие производные α -метилбензилфенолов в качестве многофункциональных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям // konfrans materialları s. 107-108.
 6. Велиева.С.М., Агаев.А.Н., Кулалиев.И.Д., Гасанова.С.А.// Сульфонатные присадки к смазочным маслам.// konfrans materialları s. 109-112.
 7. Мусаева Б.И., Бабирова Г.Г., Мустафаева Е.С // Трансмиссионное масло для автомобилей на основе производных тритиоугольной кислоты // konfrans materialları s.198-200
 8. P.Mustafayev, X.Q.Əfəndiyeva, İ.P.İsmayilov, Y.S.Mustafayeva, // Butil ksantoqen turşusunun müxtəlif funksional qruplu törəmələrinin sintezi vətədqiqi // // konfrans materialları s.153-155

IV International Conference of young researchers dedicated to 93rd anniversary of nationwide leader H.Aliyev, Caucasus University, April 29-30, 2016, Baku

 1. KazımzadəƏ.K., Nağıyeva E.Ə., Məmmədyarova X.N. // Motor yağlarına alkilenolyat aşqarı modifikasiyasının sintezi vətədqiqi // konfrans materialları s. 222-223
 2. З.Н.Пашаева, М.Д.Ибрагимова, Е.У Исаков, П.Ш.Мамедова, Ф.М.Абдуллаева, Ф.Ю.Юсифзаде, В.А.Нагиев, С.Д.Дадашева//  Полимеризация эфиров метакрилой кислоты и сополимеризация их со стиролом в ионно-жидкостной среде // konfrans materialları s.181-182.
 3. Emin Garibov, Sevinj Gojayeva, Nazar Nazarov // Synthesis and properties of tetrahydropirimidine carboxylates // konfrans materialları s.144-145
 4. M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, M.Ə.Allahverdiyev // Müxtəlif heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion vəpirimidintion törəmələrinin sintezi // konfrans materialları s.207

Ganja –the capital of European youth 2016, «Integration Processes of the World Science  in XXI», October 10-14, 2016, Ganja

 1. R.Sujayev, S.S.Gojayeva, S.A.Hasanli // Synthesis and physiological properties of some new cickic thioureas // konfrans materialları s.26-27
 2. Hüseynova M.T., Əliyeva M.N, Məcidov Ə.Ə. // Tiosemikarbazidin salisil aldehidi əsasında metal kompleks birləşmələrin sintezi vətədqiqi // konfrans materialları s.47
 3. Musayeva B., İsmayılova G., Mustafayeva Y. // Qliserin törəmələri əsasında aşqarların sintezi vətədqiqi // konfrans materialları s. 49
 4. Məmmədyarova X.N., Nağıyeva, E.Ə., KazımzadəƏ.K. // Motor yağlarına çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı // konfrans materialları s.54
 5. Osmanova S.F., Sardarova S.A. // New anti-rust additives to lubricant oils // konfrans materialları s.63
 6. Pasayeva Z.N., Ibrahimova M.C., Isakov E.U., Yusifzade F.Y., Abdullayeva F.M., Nagiyev V.A., Dadashova S.D. // Viscous additives to the lubricating oils, synthesized in the ionic liquid medium // konfrans materialları s. 64
 7. Ş.Məmmədova, Q.R.Qəhrəmanova, T.M.İbrahimova. // Abşeron yarımadasının neftləçirklənmiş torpaq vəsu ərazilərinin bioremediasiyasi ücün aktiv mikroorqanizm ştamlarinin seçilməsi. // konfrans materialları s. 202

X Republican Scientific Conference of the doctorators, masters and young researchers on the theme «Urgent Problems of the Chemistry» dedicated to 93rd anniversary of the nationwide leader H.Aliyev, 2016, Baku

 1. Hüseynov Q.Z., Bayramov M.R., Mirzəyeva M.Ə., Əliyeva Ş.B. // 2-Hidroksi-5-üçlübutiltiofenolun xlorsaxlayan üzvi birləşmələrləreaksiyası. // konfrans materialları s.80-81

In 2016 the Institute employees participated at the following republican conferences:

 1. AMEA akad. Ə. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun yaradılmasının 50 illiyinəhəsr olunmuş “Sürtkü materialları, yanacaqlar , xüsusi mayelər, aşqar vəreagentlər” mövzusunda konfrans, 13-14 oktyabr 2015, Bakı şəhəri
 2. Monomerlər vəpolimerlər kimyasının müasir problemləri, III respublika elmi konfransı, 2015,  Sumqayıt şəhəri
 3. Akademik T.Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinəhəsr olunmuş respublika konfransı, 2015, Bakı şəhəri
 4. Müasir biologiya vəkimyanın aktual problemləri, elmi-praktik konfrans,5-6 may 2015, Gəncəşəhəri
 5. Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünəhəsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, 2015, Qafqaz Universiteti, Bakı şəhəri
 6. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünəhəsr olunmuş doktorant, magistr vəgənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri ” IX Respublika Elmi Konfransı, 2015, Bakı şəhəri
 7. Academic science Week -2015, International multidisciplinary forum, 2015, Bakı şəhəri